Wel of geen plek voor windenergie in de gemeente Bunnik?

In de lokale krant stond kortgeleden een kop: ‘Bunnik geen kansrijk gebied – Geen locaties voor windenergie’. Deze krantenkop mist naar onze mening belangrijke nuance. Het artikel gaat over een recent gepubliceerd provinciaal onderzoek en bijbehorende lijst van kansrijke gebieden voor windenergie. Bunnik staat weliswaar niet op de provinciale lijst maar het onderzoek van de provincie sluit kansen voor windenergie in de gemeente nadrukkelijk niet uit.

Het provinciale onderzoek is uitgevoerd om tot een lijst te komen met voldoende kansrijke gebieden om te kunnen voldoen aan de regionale afspraken voor energie-opwekking. De provincie vraagt gemeentes om uiterlijk rond de zomer een besluit te nemen over deze gebieden. Zo’n gebied en dus ook zo’n gevraagd besluit vanuit de provincie is er voor de gemeente Bunnik niet.

Maar naast deze regionale afspraken hebben wij in de gemeente Bunnik een eigen doel: Klimaatneutraal Bunnik 2040, met net zoveel opwekking van duurzame energie op eigen grondgebied als wij gebruiken. Als P21 willen wij de energiebehoefte van Bunnik niet op andere gemeenten afwentelen. En wij willen dat de Bunnikse gemeenschap kan meeprofiteren, bijvoorbeeld via energiecoöperaties en gebiedsfondsen of – als de wetgeving het toestaat – lokale afname. De gemeenteraad heeft afgelopen zomer een uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik vastgesteld waarin staat dat wij grootschalige opwek idealiter willen realiseren als een combinatie van zon én wind. En wij deze raadsperiode willen werken aan het concretiseren van windlocaties, met participatietrajecten. Dit sluit aan bij het verkiezingsprogramma van P21.

Het onderzoek van de provincie is gebaseerd op een systematische afweging van meer dan twintig criteria. Denk bijvoorbeeld aan nabijheid van woningen of weidevogelgebieden, of cultuurhistorische overwegingen. Een burgerpaneel bepaalde welk gewicht ieder criterium kreeg in de eindbeoordeling. In het onderzoek staat expliciet vermeld dat gemeentes een eigen lokale afweging kunnen maken. Het onderzoek streept dus geen locaties weg maar maakt voor ons de mogelijkheden inzichtelijker. Laten wij hier goed gebruik van maken.

Lees hier meer over de standpunten P21 zon en wind.

Jenny Houtgraaf, raadslid P21

Voetnoot
De fractie van P21 heeft de redactie van ‘t Groentje gezocht de kop in de krant van 17 jan. 2024 te rectificeren. De redactie heeft laten weten hier geen aanleiding voor te zien met als argument dat deze communicatie over provinciaal beleid gaat en in het artikel staat dat de provincie kansrijke gebieden heeft aangewezen en dat Bunnik geen locatie heeft toegewezen gekregen.

2 gedachten over “Wel of geen plek voor windenergie in de gemeente Bunnik?”

 1. Welke standpunten neemt de fractie in over bv zonnepanelen langs de A-12, tevens al geluidsscherm?
  Kunnen er op de grens met de gemeente Zeist en boven de sloot langs de A-12 geen windmolens worden geplaatst?
  Of bij het benzinestation van Totaal langs de A-12?
  Wat zijn de redenen van afwijzing of mogelijke locatie?

 2. Beste Reint,
  Dank voor het bericht. In ons coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat wij zouden onderzoeken of het mogelijk en effectief is om een zonnelint (rij zonnepanelen) langs de A12 te realiseren. De fractie staat hier achter. De gemeente is één van de deelnemers van een OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) project waarbij dit wordt onderzocht. De verwachting is dat zonnepanelen langs de A12 in 2028 gerealiseerd zou kunnen worden, afhankelijk van de uitkomsten van dit Rijksonderzoek. Voor informatie zie https://energieoprijksgrond.nl/projecten/a12+utrecht/default.aspx.
  Voor windmolens in de gemeente Bunnik is afgesproken dat de gemeente dit jaar in gesprek met inwoners locaties gaat identificeren.Harde eis is dat locaties moeten voldoen aan de landelijke normen voor geluidshinder, slagschaduw en veiligheid. Daarnaast moet er een afweging komen van factoren zoals impact op de natuur, culturele erfgoed of leefomgeving. In het provinciale onderzoek zijn de volgende factoren in overweging genomen:

  LEEFOMGEVING Aantal gevoelige objecten, Gezondheid, Omgevingslawaai, Ligging tov stiltegebeid
  ECOLOGIE Stikstofdepositie, Broedvogels Natura 2000, Niet broedvogels Natura 2000, NNN/MON, Ganzenrustgebied, Weidevogelgebeid, Soortenbescherming broedvogels, Soortenbescherming niet-broedvogels, Soortenbescherming vliermuizen
  LANDSCHAP Effect op landschappelijke waarden, Effect op landschappelijke structuren, Ligging tov aardkundige waarden, Visuele interference
  CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE, Ligging tov cult.hist objecten, Ligging tov UNESCO, Ligging tov archeologie
  OVERIGE, Ligging tov waterkeringen, Ligging tov waterwin- grondwtrbschrmng, Ligging tov recreatiegebied, Productie, Netinpassing

  Wij zijn van mening dat de samenhang tussen deze factoren belangrijk is om tot een goede overweging te komen. Iedere locatie heeft voordelen en nadelen en soms zijn mitigerende maatregelen mogelijk. Wij kunnen niet van tevoren zeggen of één of meerdere van deze criteria voor de fractie reden voor afwijzing zou/zouden zijn.

  Met vriendelijke groet,
  Fractie P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.