Standpunt van de P21 fractie over plan Hoenderik

De Hoenderik is voor P21 geen makkelijk woningbouwproject. De bouwlocatie ligt langs ons kroonjuweel, de kromme Rijn. Omdat dit een mooi en belangrijk gebied is voor Bunnik, in vele opzichten, hebben we een zorgvuldige afweging gemaakt. We staan nu voor het besluit, Jaren geleden is wel gewerkt aan uitgangspunten voor kaders maar een formeel raadsbesluit is er nooit geweest.

We hebben op initiatief van P21 experts én voor- en tegenstanders gehoord, we hebben de onderliggende beleidsdocumenten nogmaals bestudeerd. We hebben alle argumenten uitgewisseld en gewogen, want er spelen hier meerdere belangen door elkaar.

In het kort komt het neer op een afweging tussen bouwen om de nijpende woningnood, voor met name diegenen die in onze mooie gemeente geen woning kunnen betalen, tegen te gaan en een prachtig open landschap en wandel – en natuurgebied zoveel mogelijk in zijn waarde laten en versterken.

P21 is zich zeer bewust van de toenemende woningnood. We zetten dan ook volop in op de uitvoering van het Collegeprogramma “Bunnik Bouwen voor elkaar”. In de afgelopen jaren heeft de raad ingestemd met talloze inbreidingsprojecten, zoals recent de Rozelaar, De Singel en Rhijnhaege, waarbij P21 veelal andere partijen moest overtuigen en met de ontwikkeling van Odijk West en de transformatie van het Stationsgebied. Dat is echter wat ons betreft niet voldoende. Er is een inhaalslag nodig en daar waar zich kansen voordoen zal P21 zich onverdroten blijven inzetten om meer woningbouwlocaties sociaal en duurzaam te ontwikkelen.

Dan de andere kant.

De Kromme Rijn is het kroonjuweel van Bunnik en daarom willen we dit unieke landschap en de natuur rond de rivier zoveel mogelijk beschermen en versterken. Ook ligt de Hoenderik in de culturele hoofdstructuur. Dat komt doordat het vlakbij Fort Rhijnauwen en in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt, en het landgoed Cammingha vlakbij ligt.

Wat P21 wil is het erfgoed in zijn waarde laten en de natuur versterken, liefst nu, maar zeker later. Er is al veel natuur maar de Hoenderik hoort nog niet bij het Natuur Netwerk Nederland. Als dat wel zou gebeuren, dan zou de verbinding gelegd worden met de bijzondere natuur op het Fort en de Niënhof. Het zou mooi zijn als hier een open natuurgebied kan komen. Maar moeten daarvoor woningen worden gebouwd? Dat is nog de vraag die voor ons ligt en als er woningen komen dan moeten die weinig inbreuk maken op het landschap en goed ingepast zijn.

Wat wij heel belangrijk vinden is dat we met elkaar onderzoeken wat wij willen met het gebied langs de Kromme Rijn in Bunnik. Door woningen te bouwen verdwijnt de openheid en de beleving van het landschap zoals het nu is voor een deel. Het is een ingrijpende verandering en die wordt nu niet in de kaders meegewogen. We weten niet of zichtlijnen veranderen. De impact is voor sommigen van ons groot en de discussie of we dat wel willen is nog niet gevoerd. Immers, we hebben geen Omgevingsvisie voor dit stuk van de Kromme Rijn. Een voorbeeld: in de Omgevingsvisie voor het stuk Kromme Rijn verderop richting Odijk staat dat we natuurlijke oevers willen. Als we dat hier ook zouden willen, zou dat gevolgen hebben voor woningbouwkaders.

Als we deze afwegingen volgen, komen we tot de slotsom dat nu voor deze kaders stemmen niet onze wens is. Om de reden dat we ook daarvan de impact niet kunnen overzien, en om de reden dat we vinden dat dit gebied vanuit de intrinsieke waarde beoordeeld moet worden. Zoals in het Open Huis geconcludeerd is: er is geen Omgevingsvisie voor dit stuk van de kromme Rijn. Terwijl het wel een veel belopen en besproken stuk is, vanwege de pracht ervan.

Laten we daarom eerst een visie opstellen voor dit gebied. (Immers, we doen het voor duurzame energieopwekking ook in deze volgorde: eerst kijken een visie waar we zonnevelden wel of niet willen, en dan pas aanvragen behandelen. Voor zonnevelden geldt: geen aanvragen langs de Kromme Rijn.)

We willen een goed proces doorlopen omdat dit gebied uniek is, en daar stellen we voor om de werkwijze om te keren: niet reageren op een bouwaanvraag maar werken vanuit een visie op dit gebied . Uitgangspunt van deze visie moet zijn de ontwikkeling van de natuur met aandacht voor behoud en herstel van het cultureel erfgoed. Goed ingepaste woningbouw is dan, naast natuurontwikkeling of niets doen, één van de mogelijke uitkomsten van zo’n gebiedsvisie die met participatie van inwoners tot stand komt. Maar pas nadat we daar met zijn allen naar hebben gekeken en meerdere varianten naast elkaar kunnen beoordelen. .

Het werken aan deze gebiedsvisie sluit aan bij de eerdere opgestelde Omgevingsvisie Kromme Rijn van de gemeente Bunnik en kan als onderdeel van de totale Omgevingsvisie voor Bunnik in het kader van de Omgevingswet worden opgepakt. Die omgevingsvisie heeft het college gepland voor komend jaar.

Stemverklaring

P21 stemt tegen de kaders voor de Hoenderik omdat:

 • de projectontwikkelaar in het Open Huis op 8 oktober j.l. heeft aangegeven dat de door het college voorgestelde kaders de plannen onhaalbaar maken;
 • het project een groot aantal jaren heeft stilgelegen en daarmee een snelle afronding onmogelijk was;
 • de tijd inmiddels heeft geleidt tot voortschrijdende inzichten en een nieuwe werkwijze bij gebiedsontwikkeling volgens de Omgevingswet;
 • de provincie in de nieuwe Omgevingsvisie ook vraagt om te werken volgens gebiedsvisies bij uitbreiding van dorpen en steden;
 • er een onvoldoende actualisatie heeft plaatsgevonden van de belangen en beleidsmatige overwegingen in het voorliggende kader om te komen tot een verantwoorde keus voor nieuwbouw en natuurontwikkeling;
 • de expertmeeting van 24 september nieuwe inzichten heeft opgeleverd ten aanzien van de landschappelijke inpassing, het bestaande erfgoed, de cultuurhistorische hoofdstructuur en intrinsieke waarde van het gebied;
 • de gemeente inmiddels steeds meer werkt volgens de Omgevingswet waarin participatie een grote rol heeft;
 • de omgevingsvisie op dit stuk van de Kromme Rijn in Bunnik ontbreekt terwijl dit gebied van grote waarde is.

Met deze verklaring willen we tevens het college opdracht geven voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie, aangevuld met een gebiedsvisie en gebiedsplan conform omgevingswet specifiek voor dit deelgebeid van de Kromme Rijn, met inachtneming van het geldende beleid, als aanvulling op de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied.

1 gedachte over “Standpunt van de P21 fractie over plan Hoenderik”

 1. Plan Hoenderik afwijzen: zeer mee eens. De tekst in Bunniks Nieuws van heden gaf correct de principiële inbreng weer van de fractievoorzitter; compliment voor verwoording van het P21 standpunt. Dat de wethouder er anders overdenkt en meent de raad onder druk te moeten zetten met een geheime brief valt me van haar erg tegen.
  Henk Meerdinkveldboom
  (zeer) oud raadslid P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.