Raad akkoord met visie op het Sociaal Domein

Tijdens de Raadsvergadering van 3 oktober heeft de raad de visie op het Sociaal Domein vastgesteld. In deze visie wordt aangeven hoe wij in Bunnik om willen gaan met de decentralisaties die naar de gemeente komen. En wat dit betekent voor de inwoners. Er gaat het een en ander veranderen op het gebied van de … Lees meer

Bestemmingsplan dorp Odijk

Het is een wettelijke verplichting een bestemmingsplan elke tien jaar te herzien. Het nieuwe plan voldoet hieraan en is voornamelijk conserverend van aard en gebaseerd op de bestaande planologische situatie. P21 toonde zich tevreden met het nieuwe plan, met name m.b.t. het behoud van bestaande groene gebieden, de onaangetaste Ecologische Hoofd Structuur en de bovengemiddelde … Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg

Het ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg is de actualisering van het bestemmingsplan Landelijk gebied uit 1982. Er spelen diverse plannen voor ontwikkelingen in dit voornamelijk agrarische gebied. Inmiddels is duidelijk geworden dat een aantal zaken geen doorgang vinden (o.a. omlegging van de N229 en oostelijke ontsluiting van Houten op de A12). Er zijn veel onzekerheden omtrent toekomstige woningbouw ontwikkeling … Lees meer

Churchillhalterrein en Anne Frankterrein

Donderdag 18 juli 2013 is de Raad akkoord gegaan met voorstellen van het college om alternatieven te onderzoeken met betrekking tot de ontwikkeling van de terreinen van de voormalige Churchillhal en de Anne Frankschool. Aanleiding Het terrein van de Churchillhal ligt  inmiddels meer dan een decennium braak en de geplande woningbouw aldaar is afgeblazen. Er … Lees meer

Sport op orde

Donderdag 18 juli 2013 is de Raad akkoord gegaan met de voorstellen genoemd in de notitie Sport op orde. Aanleiding In 2011 werd geconstateerd dat het beleid omtrent de sport onduidelijk was en waren de rollen van alle ‘spelers’ onduidelijk. Wie was waar verantwoordelijk voor en hoe de geldstromen liepen was onduidelijk. P21 wethouder Koopmanschap … Lees meer

Routekaart Sociaal Domein

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2013 heeft P21 ingestemd met een krediet van 61,000.- euro voor de uitvoering van de Routekaart Sociaal Domein. De Routekaart geeft aan wat er op het gebied van de decentralisaties van AWBZ, de Jeugdhulp, Participatiewet en het Passende onderwijs moet gebeuren voor de invoering op 1 januari 2015.