P21 standpunten: Klimaat en energie

Klimaatneutraal Bunnik 2040

P21 heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Nederland volgt de Europese doelen op het gebied van energie en klimaat. Het nationale Klimaatakkoord wil dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen 95% lager is dan in 1990. P21 wil zich inzetten om voor Bunnik  de klimaatneutrale doelen al in 2040 halen. We zetten  daarbij in op zowel energiebesparing als opwekking van duurzame energie op eigen grondgebied.

Energieopwekking

Voor de verduurzaming van de Bunnikse energievraag zetten we fors in op besparing en zonnepanelen op de daken. Naast wind op zee is opwekking van energie uit andere bronnen noodzakelijk. De nu toepasbare bronnen voor stroom zijn windmolens en zonnevelden. De toekomstige bronnen voor warmte zijn: bodemenergie, aquathermie en restwarmte.

 • Alle nieuwbouwprojecten worden zo veel mogelijk energieneutraal én zonder aansluiting op aardgas gerealiseerd[1].
 • P21 wil het gebruik van aardgas in bestaande wijken terugdringen. Wij zetten in op een vlotte realisatie van de plannen uit de Warmtetransitievisie.
 • Om bronnen voor duurzame warmte te ontwikkelen neemt de gemeente actief deel aan onderzoeksprojecten naar lokale bodemwarmte, biogas, winning van warmte uit oppervlaktewater (Kromme Rijn) of uit afvalwater.
 • In de raadsperiode 2018-2022 wordt gestreefd naar een besparing van 10% op de energievraag in Bunnik en ook wordt 10% van de energievraag binnen de gemeente duurzaam opgewekt.
 • P21 vindt dat er ruimte moet worden gezocht voor windmolens en zonnevelden, op de meest geschikte locaties.
 • De financiële opbrengst van de windmolens en zonneparken zou deels ten goede moeten komen aan de omgeving via een gebiedsfonds en/of door directe financiële participatie van de inwoners via de energie coöperatie.

Energiebesparing

De investeringen in de energietransitie verdienen we gedeeltelijk terug door besparing op energiekosten. We scheppen werkgelegenheid in een groene economie en helpen mensen met lagere inkomens om duurzame stappen te zetten.

Woningen:

 • De gemeente stimuleert  huizenbezitters om thuis energiebesparende maatregelen te treffen, onder andere met met collectieve (inkoop)acties.
 • We willen 800 woningen zodanig verbeteren dat ze aanzienlijk minder energie verbruiken.
 • Met de woningcorporaties worden afspraken gemaakt om alle bestaande huurwoningen goed te isoleren.

Bedrijven

 • Ondernemers stimuleren we om energie te besparen en om hun werknemers met het OV en de fiets te laten komen (duurzaam mobiliteitsbeleid).
 • We ondersteunen de Energie Coöperatie Bunnik in haar energiebesparingsacties en bij opwekprojecten.

——-

[1] Bij bouwplannen die voor 1 juli 2018 zijn vergund, kan helaas niet verplicht worden dat ze aardgasvrij worden gebouwd. Dit speelt bijvoorbeeld bij de nieuwbouw in ’t Burgje.