Fractie

Sinds de verkiezingen van 21 maart 2018 bestaat de fractie uit een team van 8 mensen. De fractie wordt ondersteund door Koen van Gulik als fractie-assistent.

Arie Viskil

Functie(s):

Arie is lid van de P21 fractie in de gemeenteraad. Hij doet dit al sinds 2010. Van maart 2017 tot maart 2019 was hij fractievoorzitter. Arie heeft een breed perspectief en gedegen financiële kennis, onder andere opgedaan bij zijn werk op het gebied van het begeleiden van medewerkers in de publieke sector naar nieuw werk. Arie woont sinds 1972 in Bunnik.

"Sinds 1972 woon ik, ondanks een uitstap naar Utrecht en IJsselstein in de periode 1980-1995, in de mooie en groene gemeente Bunnik. Ik ben gelukkig getrouwd met José van Rijn, zij is geboren en getogen in Bunnik, en samen hebben wij twee kinderen. Onze dochter Jolanda en zoon Korné hebben inmiddels beide het ouderlijk huis verlaten. Naast mijn werkzaamheden voor de gemeente Bunnik, ben ik adviseur bij POSG, waar ik mij met name bezig houd met personele mobiliteit binnen de (semi-) overheid. POSG bemiddelt al vele jaren ambtenaren en politieke ambtsdragers van werk naar werk."

Portefeuille(s):

Fractievoorzitter

Wypke Zuidweg

Functie(s):

Wypke Zuidweg woont precies 16 jaar met haar gezin in Werkhoven en is daar onder meer actief geweest op de peuterspeelzaal, de basisschool van haar kinderen en de tennisvereniging. Ze is van huis uit fysiotherapeut en werkt nu al jaren als adviseur op het gebied van wijkgerichte integrale gezondheidszorg, onder andere in opdracht van gemeentes en zorginstellingen. Haar kennis, ervaring en sociale blik zijn een welkome aanvulling voor dit belangrijke onderwerp in de gemeenteraad.

Anne Ruth Webbink

Functie(s):

Anne Ruth Webbink (Bunnik)
Anne Ruth (38 jaar) is organisatiepsycholoog en bedrijfskundige en is werkzaam als adviseur organisatieontwikkeling bij een financiële dienstverlener. Ze is lang actief geweest in het Bunnik aan zet fonds. Dat fonds geeft veel initiatieven die van mensen uit de gemeente komen eenmalig een zetje geeft om echt van de grond te komen. Ze is 3 jaar geleden met haar man en twee kinderen in Bunnik komen wonen en zet zich graag in voor behoud van groen en voorzieningen.

Ralph Hallo

Functie(s):

Ralph Hallo (Odijk)
Ralph (61 jaar) heeft een lange staat van dienst als adviseur en lobbyist op het gebied van duurzaamheid en burgerparticipatie zowel in Brussel als Den Haag. Hij is van huis uit jurist en inmiddels zeer breed georiënteerd. Hij heeft ruime ervaring met het zich snel eigen maken van problemen die spelen en die te vertalen naar politieke oplossingen. Zijn bestuurlijke ervaring met organisaties die zorgvuldig moeten omgaan met begrensde financiële middelen zet Ralph graag in voor de gemeente Bunnik, waar hij sinds 1994 woont.
Vanaf maart 2019 functioneert Ralph als voorzitter voor de P21 raadsfractie.

Inge Verhoef

Functie(s):

Inge (41 jaar) is bioloog en is vanuit haar werk actief met het betrekken van inwoners bij initiatieven om energie te besparen en duurzame energie mogelijk te maken. Ze is ook actief bij lokale initiatieven zoals de Energiegroep Bunnik en Bunnik Natuurlijk. Inge wil graag de inwoners laten meebeslissen bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Ze zet zich graag in voor groen, duurzaamheid en de energietransitie.

Jeroen Sterk

Functie(s):

Jeroen was van 2006 tot 2010 en sinds mei 2017 deel van de fractie. Hij werkt als advocaat en zet zijn kennis en ervaring graag in voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij onze gemeente. Hij schakelt snel en heeft in de gemeente onder meer ervaring opgedaan op het terrein van ruimtelijke ordening en financiën. Jeroen is opgegroeid in Bunnik en woont er zijn hele leven, met korte onderbrekingen in de omgeving.

Portefeuille(s):

Juridische zaken, verkeer en vervoer

Nicky van der Voort

Functie(s):

Nicky (29 jaar) is in 2014 in de raad gekomen. Nicky heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van het sociaal domein en jeugdbeleid en zich ingezet voor goede toegankelijke zorg en behoud van openbaar groen. In haar werk buiten de politiek heeft ze mensen begeleid naar nieuw werk. Ze heeft geschiedenis en internationale betrekkingen gestudeerd. Nicky woont bijna haar hele leven in Werkhoven en ziet er naar uit verder te gaan met het raadswerk.

Portefeuille(s):

- Jeugdzorg
- Kinderopvang
- Overig jeugdbeleid

Astrid van der Stijl

Functie(s):

Astrid (71 jaar) is sinds 2002 betrokken bij de gemeentepolitiek, eerst als fractie-assistent en sinds 2006 in de gemeenteraad. Ze is dan ook van dichtbij betrokken geweest bij de transitie van zorg en welzijn van Rijk naar de gemeente. Daarnaast waren ook andere thema’s als het tot stand komen van de Biga, Sporthuis Bunnik en de MFA Kersentuin haar onderwerp. Binnen de agendacommissie bepaalde ze mee welke onderwerpen de raad aanpakt en ze is voorzitter van de werkgeverscommissie voor de griffie. Astrid ziet er naar uit nieuwe onderwerpen aan te pakken waarbij ze bijvoorbeeld haar ervaring als vrijwilliger bij het Museum Oud Amelisweerd kan gebruiken. Astrid woont sinds 1986 in Odijk.

Portefeuille(s):

- Onderwijs (inhoudelijk)
- Inkomen en werkgelegenheid
- Cultuurbeleid
- Subsidieverordening en accommodatiebeleid
- Maatschappelijke opvang