Fractie

Foto fractie P21

Inge Verhoef

Functie(s):

Inge (41 jaar) is bioloog en is vanuit haar werk actief met het betrekken van inwoners bij initiatieven om energie te besparen en duurzame energie mogelijk te maken. Ze is ook actief bij lokale initiatieven zoals de Energiegroep Bunnik en Bunnik Natuurlijk. Inge wil graag de inwoners laten meebeslissen bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Ze zet zich graag in voor groen, duurzaamheid en de energietransitie.

Jeroen Sterk

Functie(s):

Lid van de Raadsfractie van maart 2017 tot 2018 (opvolger Paul Heijmerkink).

Portefeuille(s):

Juridische zaken, verkeer en vervoer

Nicky van der Voort

Functie(s):

Lid gemeenteraadsfractie (vanaf 2014)

Portefeuille(s):

- Jeugdzorg
- Kinderopvang
- Overig jeugdbeleid

Astrid van der Stijl

Functie(s):

Lid agendacommissie

Portefeuille(s):

- Onderwijs (inhoudelijk)
- Inkomen en werkgelegenheid
- Cultuurbeleid
- Subsidieverordening en accommodatiebeleid
- Maatschappelijke opvang

Thea Schipper

Functie(s):

Lid Recreatieschap

Portefeuille(s):

- Communicatie/burgerparticipatie/klanttevredenheid
- Recreatieve voorzieningen/landschap
- Beleid voor kwetsbare burgers (wmo/awbz)
- Milieu

Arie Viskil

Functie(s):

Fractievoorzitter
Lid werkgeversvereniging griffie

Portefeuille(s):

- Samenwerkingsverbanden
- Sportbeleid
- Openbare orde en veiligheid

Henny Mourits

Portefeuille(s):

- Economische ontwikkeling
- Ruimtelijke ordening en woonomgeving
- Bestemmingsplannen dorpen