Fractie

Foto fractie P21

Jeroen Sterk

Functie(s):

Lid van de Raadsfractie van maart 2017 tot 2018 (opvolger Paul Heijmerkink).

Portefeuille(s):

Juridische zaken, verkeer en vervoer

Nicky van der Voort

Functie(s):

Lid gemeenteraadsfractie (vanaf 2014)

Portefeuille(s):

- Jeugdzorg
- Kinderopvang
- Overig jeugdbeleid

Astrid van der Stijl

Functie(s):

Lid agendacommissie

Portefeuille(s):

- Onderwijs (inhoudelijk)
- Inkomen en werkgelegenheid
- Cultuurbeleid
- Subsidieverordening en accommodatiebeleid
- Maatschappelijke opvang

Thea Schipper

Functie(s):

Lid Recreatieschap

Portefeuille(s):

- Communicatie/burgerparticipatie/klanttevredenheid
- Recreatieve voorzieningen/landschap
- Beleid voor kwetsbare burgers (wmo/awbz)
- Milieu

Arie Viskil

Functie(s):

Fractievoorzitter
Lid werkgeversvereniging griffie

Portefeuille(s):

- Samenwerkingsverbanden
- Sportbeleid
- Openbare orde en veiligheid

Henny Mourits

Portefeuille(s):

- Economische ontwikkeling
- Ruimtelijke ordening en woonomgeving
- Bestemmingsplannen dorpen