Update vanuit de fractie: Woningaanbod

P21 vindt dat je ongeacht inkomen, afkomst en leeftijd in onze gemeente moet kunnen wonen. Dat is nu niet het geval. Om aan onze verkiezingsbelofte van een groter aanbod aan kleinere en goedkopere woningen te kunnen voldoen, hebben wij in het begin van deze raadsperiode afspraken gemaakt met onze coalitiepartner D66. Met de bouw van een flink aantal woningen de komende 10-20 jaar werken wij stapsgewijs aan een diverse en evenwichtige woningvoorraad. Hieronder lees je meer over de standpunten van de fractie en plannen voor woningbouw in de gemeente.

Kersenweide

De bouw van 1200 woningen in Kersenweide, Odijk, komt met een aantal raadsbesluiten een stap dichterbij. De plannen voor deze nieuwbouwwijk komen deze zomer samen in een ‘Masterplan’ dat de basis gaat vormen voor verdere uitwerking door marktpartijen (de grondeigenaren en projectontwikkelaars). In de aanloop hier naartoe heeft de gemeenteraad kortgeleden een aantal belangrijke deelbesluiten genomen.

Ten eerste, onder druk van de provincie heeft de Bunnikse raad ingestemd met het verhogen van het aandeel sociale huurwoningen in de wijk van 25% naar 30%. En ook met het verdere verlagen van het aantal parkeerplekken per woning. Hier zijn wij als P21 fractie erg blij mee. Dit waren twee lang gekoesterde wensen van de fractie waar in de vorige raad geen meerderheid voor was.

In een tweede belangrijk besluit heeft de raad, aan de hand van een afweging van financiële haalbaarheid en politieke wensen, afspraken gemaakt over het aantal appartementen, rijwoningen en vrijstaande woningen in de verschillende prijsklassen. Wij zijn tevreden met de uitkomst.

In de raadsvergadering van 22 juni a.s. stemt de raad over het Masterplan voor Kersenweide. Het masterplan bevat juridische, financiële, ruimtelijke en kwalitatieve plannen voor het project en vormt de basis voor het ontwerp en de uitvoering.

Stationsomgeving

Ondanks de plannen voor een divers woningaanbod in Kersenweide, zullen jongeren moeilijk een woonplek in onze gemeente kunnen vinden als wij niet nog veel meer kleine, betaalbare woningen bouwen. Bunnik vergrijst: meer dan 50% van de huishoudens in Bunnik zijn ouder dan 55 jaar. Doorstroming in de huizenmarkt en balans brengen in de leeftijdsopbouw zijn belangrijk voor de leefbaarheid en om voorzieningen op peil te kunnen houden. De opgave is gigantisch: honderden jongeren staan ingeschreven voor een woning en ook ouderen of alleenstaanden die kleiner willen gaan wonen kunnen geen geschikte woonruimte vinden. Bunnik loopt enorm achter op het gebied van sociale huisvesting en middenhuurwoningen.

Door te accepteren dat wij op inbreidingslocaties de hoogte ingaan, kunnen wij de impact van woningbouw op groen in het buitengebied beperken. Hier kiezen wij als P21 bewust voor met het plan voor ongeveer duizend woningen in meerdere woonlagen bij station Bunnik. Met openbaar vervoer om de hoek en goede fietsverbindingen zien wij de stationsomgeving als een mooie locatie voor jongeren, ouderen of alleenstaanden die voor het gemak van een appartement willen kiezen en niet zo gehecht zijn aan een eigen auto.

Maar passen hoogbouw en zo veel nieuwe inwoners bij de ‘Bunnikse maat’? Dit is een begrijpelijke zorg en daarom pleit P21 voor een gefaseerde uitwerking van de plannen. Tijdens de raadsvergadering van 25 mei jl. heeft P21, samen met D66 en VVD, ingestemd met een aantal uitgangspunten, waaronder afspraken om plotsgewijs te bouwen aan een hechte, inclusieve buurt met gemengde functies, te investeren in groen en de wijk te voorzien van excellente fietsverbindingen. Dankzij deze drie fracties zijn de uitgangspunten aangescherpt met afspraken over een goede aansluiting bij de bestaande wijk en inrichting voor een gezond en veilig leven. Hoe de plannen er precies uit gaan zien – en of de plannen überhaupt tot uitvoering gaan komen – ligt nog niet vast. Maar de fractie van P21 staat in ieder geval achter deze uitgangspunten en volgt de verdere uitwerking nauwlettend.

Krommerijnstraat, Bunnik

Naast de plannen voor de twee grote woningbouwprojecten, doet de gemeenteraad ook uitspraak over kleinere projecten in of om de dorpskernen. De raad heeft kortgeleden kaders voor de bouw van 6 appartementen aan de Krommerijnstraat in Bunnik vastgesteld. Hoe hoog mag het gebouw zijn? Hoe zit het met de verkeerssituatie? Hoe past het in de wijk?

Kritische maar constructieve vragen van een aantal omwonende hielden ons scherp tijdens onze beraadslaging. Als fractie hebben wij geconcludeerd dat wij inbreiding op deze locatie met beide handen moesten aangrijpen en stemden wij in met de voorgestelde kaders, die voldoen aan gemeentelijk beleid.

Flexwoningen

‘Flex’ staat voor flexibel: geprefabriceerde woningen die snel gerealiseerd kunnen worden en desgewenst na een aantal jaren verplaatst kunnen worden naar een andere locatie. De gemeente is in gesprek met woningcorporatie Portaal over het plaatsen van 48 flexwoningen voor sociale huur in de gemeente. Met flexwoningen koop je tijd: de bouw van Kersenweide en Stationsomgeving duurt nog jaren. Zo kunnen wij op korte termijn huisvesting realiseren voor een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), voor mensen die beschermd wonen en ook voor ‘spoedzoekers’ uit eigen gemeente.

De wettelijke kwaliteitseisen voor tijdelijke flexwoningen zijn minder streng dan voor permanente woningen en dit blijft voor de fractie van P21 een moeilijk punt. Maar deze flexwoningen van Portaal hebben op een aantal punten een hogere kwaliteit dan wettelijk verplicht – soms net zo hoog of nog hoger dan permanente woningbouw. De woningnood is zodanig schrijnend dat de optie om deze woningen in de gemeente Bunnik te laten plaatsen dus serieuze overweging verdient.

De gemeente heeft weinig grond in eigen bezit en dus zijn de opties voor locaties vrij beperkt. Een aantal locaties zijn onderzocht en de locatie tussen het gemeentehuis en de Singel, hoewel niet perfect, lijkt de beste te zijn. Een definitief besluit is nog niet genomen; eerst moet er meer duidelijkheid komen over onder andere de financiering en de inrichting van de openbare ruimte. Pas als er meer informatie beschikbaar is nemen wij als fractie, en als raad, een besluit.

Fractie van P21

5 gedachten over “Update vanuit de fractie: Woningaanbod”

 1. Mooi om eens te horen wat er allemaal is gelukt, gerealiseerd te krijgen.
  Mijn vraag is steeds hoe past e.e.a. in een lange termijn visie? Waar kunnen we die vinden? Van de fractie en van de gemeente Bunnik?
  Wensen lijstjes zijn natuurlijk makkelijk te maken, maar lange termijn wordt slechts gerealiseerd (en ook weer vaak aangepast) op de lange termijn uiteraard. Maar dan maak je een geheel, wat een beetje bij elkaar past volgens de visie.
  Bij voorbeeld, ik hoor en lees wel veel over de Kersenweide (alleen op en voor Odijk gericht?), maar geen goede berichten over de mobiliteit {Fietspad naar USP, aansluiting Limensbaan (N421), bouwen richting station Bunnik, busvervoer. Maar ook niet over een snelweg vanuit de Kersenweide naar welke kant dan ook (Wel 1200 woningen met twee auto’s voor de deur)}.
  We hebben het dan ook nog steeds niet over de Julianalaan en de omlegging via de Rumst en door naar de Baan van Fectio naar de A-12 en Houten of een rondweg om Werkhoven.
  Ja, allemaal dingen die mogelijk na 2050 gerealiseerd zouden kunnen worden maar wel visie van nu vereisen om geen energie en geld te
  verspillen.
  Over de andere veranderingen die moeten plaatsvinden in het kader van Klimaatverandering, Waterhuishouding, Duurzaamheid, enz. hebben we het nog niet gehad. Zijn dat alleen maar progressieve dingen? h

 2. Van harte eens met wat Reint Middel schrijft. Een uitstekend voornemen om het verouderde bedrijventerrein Twaalf Apostelen te transformeren tot een groene, duurzame, inclusieve woonwerkomgeving met als het kan 1000 woningen. Onderzoek parellel daaraan de lange termijn vraagstukken voor infrastructuur en ruimte op regionale niveau, met omliggende gemeentes, infrapartners en Provincie. Dan kan het één het ander versterken en versnellen.
  Oorzaken voor de drukke en gevaarlijke Julianalaan liggen niet in Bunnik maar in Zeist. Een volledig knooppunt Limesbaan/A12 heeft niet te maken met behoeftes van Bunnik maar met de ontsluiting van Houten Oost. De doorfietsroute over de Traverse heeft niet te maken met fietsers uit Bunnik. Er zijn heel goede alternatieven voor de doorfietsers buiten de dorpskern om. Het knooppunt N229 /A12 is niet overbelast door autoverkeer van Odijk en de dorpskern Bunnik. De barrière van de N229 tussen Odijk en Odijk West heeft niets te maken met verkeer van Odijk en Bunnik maar met ontsluiting van Wijk bij Duurstede. Los het regionaal op, anders lopen we lokaal vast.
  ‘Denk eens aan spiegeling van Rijnhaege over het kruispunt Van Zijldreef, vier woonlagen, dat zou toch een verrijking zijn voor aanwonenden?’ aldus Onno James in de Raad. Een perfect idee, waardoor de aanblik van de dorpskern in één klap verandert. ‘De ondernemers staan niet onder druk van de gemeente om te vertrekken. Het is aan de eigenaren om initiatief te nemen’ aldus Arjen Hussem namens P21. Welaan, begin met de transformatie op plots waar de prangende vraagstukken voor de lange termijn niet spelen. Kijk of de ondernemers op die plots bereid zijn initiatief te nemen. Maak zo snelheid met de woonopgave die P21 voorstaat en creëer ruimte voor een parallel traject.
  ‘Laten we eerlijk zijn over het dorps karakter van Bunnik. Het dorp is hard op weg naar een sub-urbane regio, op een paar kilometer van Zeist, Utrecht Lunetten en Houten. 600.000 mensen op fietsafstand. De woonopgaven van Houten Oost, Wijk bij Duurstede en Bunnik zijn opgeteld 10.000 woningen tot 2040, of enkele tienduizenden nieuwe inwoners’. Koen van Gulik heeft gelijk in zijn column en P21 heeft een punt in de Raad. De politiek is er voor de toekomst, niet voor vandaag. De dorpskern Bunnik is onder de voet gelopen door ontwikkelingen die ver van tevoren te voorzien waren. Sluit de ogen niet opnieuw voor de toekomst in de hoop dat het daardoor niet gebeurt.
  Het Integraal Ruimtelijk Perspectief is helder: 5600 woningen in Bunnik tot 2040, verdubbeling van het spoor en van frequenties op het spoor, de Houtense Rijn voor de waterhuishouding in de polder. ‘We kunnen bij de voorziene woningbouw en de wateroverlast door klimaatverandering niet al het water lozen op het Amsterdam Rijn Kanaal’. Onderzoek waar de Houtense Rijn zou uitkomen op de Kromme Rijn. Geef die plek niet per ongeluk weg aan een grote bedrijfshal. Ruimte is de grote schaarste van de toekomst, leg de puzzel voor de ruimte vergeven is.
  Moeten de opgaven uit het IRP klakkeloos worden overgenomen? Nee, maar het minimale is dat er doortimmerde toekomstscenario’s komen voor als er wél 10.000 woningen bijkomen in de polder, als er wél een Houtense Rijn nodig is door grootschalige verharding en klimaatverandering en als er wél verdubbeling van het spoor komt vanwege de ombuiging van vliegen naar treinen op Europese bestemmingen en van auto naar spoor voor woonwerk verkeer. Het is dan wettelijk verboden om de spoorovergang bij de Schoudermantel gelijkvloers over te steken met ingrijpende gevolgen voor de dorpskern en de regio. Zo onwaarschijnlijk is dat scenario niet.
  De opgaven zijn tienmaal groter dan in het verleden, de ruimte is tien keer kleiner en de klok loopt tienmaal sneller. Dat is een aansporing om de puzzel te leggen nu het nog kan, niet om de ogen te sluiten in de hoop dat het overwaait.

 3. Beste Reint,
  Bedankt voor je opmerkingen. Wij reageren hier verder op in een reactie onder het bericht van Wim.

 4. Beste Reint, Wim,

  Fijn dat jullie je opmerkingen met ons delen. Wij delen veel van jullie zorgen. De opgaven zijn complex, dit hebben jullie beiden helder verwoord. Hoe zorgen wij er met z’n allen voor dat alle puzzelstukjes in de fysieke omgeving samenkomen, in één geheel? De gemeente – en dus ook de gemeenteraad – werkt op veel fronten tegelijk. Naast de uitwerking van de plannen voor Kersenweide en Stationsomgeving wordt er ook gewerkt aan (nieuwe) visies en uitvoeringsplannen voor klimaat, water, groen, mobiliteit en wonen. Boeiende tijden waarin wij als fractie – en als raad – voortdurend bezig zijn met de vraag wat de gevolgen van onze besluiten zijn, nu en in de toekomst. En ook met de vraag hoeveel toekomstzekerheid wij nodig hebben voordat wij een besluit nemen. Wij zijn blij dat onze wethouders betrokken en actief zijn in de regio maar toch blijft het natuurlijk ook een taak voor de raad om grip te houden op hoe het zit met de regionale opgaven – en de impact hiervan op onze eigen gemeente. Dit blijft lastig, maar wij blijven als fractie – ook met jullie – graag in gesprek hierover.

 5. Beste reageur, (NIET Wim de Gein)
  Wat hebben we nu gedeeld? Zorgen? Oplossingen?
  Hoe kunnen we die complexiteit nu doorbreken? Tot oplossingen te komen!
  Nog steeds door het niet inschakelen van de enorme knowhow in de gemeente? Of zijn we bang voor die diversiteit? Is er niet iemand in de gemeente of omgeving die dat kan handelen?
  Zijn al die zorgen en oplossingen geheim voor de bevolking van de gemeente? Zouden we anders te veel schrikken?
  Er zijn nog veel meer vragen te stellen, maar hier laat ik het maar even bij.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.