Verkiezingsuitslag 2022

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Bunnik zijn 12.103 inwoners opgeroepen te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, hier hebben 8103 inwoners gehoor aangegeven. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bunnik is 67% en de uitslagen zijn als volgs:

P21: 2928 stemmen en 6 zetels

CDA: 2044 stemmen en 5 zetels

D66: 1497 stemmen en 3 zetels

VVD: 1549 stemmen en 3 zetels

Laatste nieuws van P21 over de verkiezingen:

 • Wethouderskandidaten bekend

  Nadat op 2 mei P21 en D66 Bunnik een coalitieakkoord hebben bereikt voor de gemeente Bunnik, zijn nu de wethouderskandidaten van beide partijen bekend. Hilde de Groot (GroenLinks) en Julie d’Hondt (PvdA) worden door P21 voorgedragen als wethouderskandidaten. Ali Dekker (D66) is de wethouderskandidaat voor D66 Bunnik.

  De kandidaten hebben allemaal politieke en bestuurlijke ervaring en kennen de gemeente Bunnik, de regio en de provincie. 

  Hilde de Groot is de afgelopen vier jaar wethouder geweest bij de gemeente Houten. Daarvoor was ze vier jaar raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Houten en werkte jarenlang bij ICCO.

  Julie d’Hondt is de afgelopen zeven jaar Statenlid geweest bij de provincie Utrecht en werkte daarnaast als beleidsadviseur Europese Zaken in Den Haag en Brussel. 

  Ali Dekker is sinds 2019 wethouder in de gemeente Bunnik. Daarvoor was zij senior adviseur bij BMC en was ze vanaf 2015 vier jaar als Statenlid actief bij de provincie Utrecht.

  Op 24 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Samen met burgemeester Ruud van Bennekom vormen de drie wethouders het college. In dezelfde week wordt ook de portefeuilleverdeling bekendgemaakt.

  Zittend wethouder Jocko Rensen, die sinds 2020 in het college van de gemeente Bunnik zit, vertrekt op 24 mei als wethouder bij de gemeente.

 • ALV 10 mei
  Op 10 mei houden we een ALV waar het nieuwe coalitie-akkoord tussen P21 en D66 zal worden besproken. De agenda vindt  u hier. Locatie: Hockeyclub Bunnik, Tolhuislaan 3b, Bunnik Aanvang: 20.00 uur. U wordt verzocht zich hier op te geven voor deze ALV. Mag eventueel ook via een mail.  
 • ‘Natuurlijk in Bunnik’

  Met trots presenteren wij het coalitieakkoord van P21 en D66 Bunnik, ‘Natuurlijk in Bunnik’. Bent u lid van P21 dan ontvangt u binnekort het akkoord via de e-mail.

  Dit akkoord ligt op 10 mei voor in de Algemene Ledenvergadering van P21 ter instemming. Op deze ALV worden de leden van P21 geïnformeerd over de inhoud van het akkoord en mogen zij zich vervolgens uitspreken of ze dit akkoord als P21 willen aanvaarden of niet. Amenderen van het akkoord is niet mogelijk: de ALV mag alleen een ja of nee uitspreken. Aanmelding vooraf voor de ALV is noodzakelijk. U kunt hier aanmelden.

  Het is een coalitieakkoord met concrete afspraken over twee belangrijke thema’s. We menen dat voor deze thema’s een langetermijnvisie noodzakelijk is: een klimaatneutraal Bunnik en een Bunnik met betaalbare woningen voor iedereen. Wij hebben afspraken gemaakt om de komende 4 jaar te werken aan het bouwen van een diverser woningaanbod, voor starters, ouderen en voor mensen met een kleinere portemonnee. Daarnaast hebben we ambitieuze afspraken gemaakt om te werken naar een klimaatneutraal Bunnik, Odijk en Werkhoven in 2040. Verder hebben we afspraken gemaakt over thema’s die hier nauw verband mee houden: bereikbaarheid en leefbaarheid, natuur en recreatie. Deze houden onder meer verband met keuzes over het gebruik van de schaarse ruimte. 

  Daarnaast stelt de gemeenteraad een raadsagenda op over andere belangrijke onderwerpen die aan bod moeten komen in de nieuwe raadsperiode. Op onder andere sociaal domein is het mogelijk om als gemeenteraad, met wisselende meerderheden, keuzes te maken.  Een raadsagenda geeft duidelijke richting aan de thema’s waar een meerderheid van de raad mee aan de slag wil, en biedt dus (meer) ruimte voor inwoners om mee te praten over de invulling van de thema’s. De afgelopen maanden hebben we in Bunnik ervaren dat een open houding van gemeenteraad én college over en weer van grote meerwaarde kan zijn. 

  Het coalitieakkoord en de raadsagenda vormen samen en met gelijke prioriteit integrale opdracht aan het college.  

  De namen van de wethouderskandidaten zijn nog niet openbaar gemaakt. Hierbij speelt het verplichte screeningsproces. We hopen dat dit vóór de ALV wel kan. Dit is echter nog niet zeker.  

  We kijken uit naar de ALV en in gesprek met u te gaan over dit akkoord.  

  Fractie van P21. 

  Lees hier de volledige tekst van het coalitie-akkoord “Natuurlijk in Bunnik”

 • Els Otterman aan de slag als formateur

  P21 heeft Els Otterman (P21) gevraagd als formateur. Zij zal de coalitiegesprekken tussen P21 en D66 begeleiden. Els Otterman is inwoner van de gemeente Bunnik en kent de gemeente goed. In het dagelijks leven werkt ze sinds 2018 als hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en is lid van het Algemeen Bestuur van dit waterschap. Zowel P21 als D66 zijn blij dat Otterman als formateur aan de slag gaat en ze zien de coalitiegesprekken met vertrouwen tegemoet. Het eerste gesprek tussen de partijen en formateur heeft 8 april plaatsgevonden.

 • P21 en D66 willen verdiepende gesprekken voeren
  Informateur Maarten Divendal heeft verslag gedaan van zijn verkennende gesprekken voor een nieuw te vormen college. Na bespreking hiervan met alle fracties hebben P21 en D66 Bunnik besloten om samen verdiepende gesprekken te voeren voor het vormen van een coalitie. P21 en D66 hebben de ambitie uitgesproken om toe te werken naar een smal coalitieakkoord, op een beperkt aantal cruciale thema’s waaronder duurzaamheid en wonen. Beide partijen gaan met vertrouwen de onderhandelingen in.
 • Over zorgzaamheid in de politiek. Afscheid Wypke Zuidweg van de gemeenteraad

  Wie er vanuit zijn luie stoel naar kijkt – en die wie, ben ik, net als die luie stoel – wordt bevangen door ontzag voor de veelheid van bemoeienissen en inspanningen, van bezigheden en werkgebieden waarop Wypke zich in Werkhoven al bewoog vóór zij in 2018 tot het Raadslidmaatschap geroepen werd en tijdens het Raadslidmaatschap is blijven bewegen. maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om kleine lokale initiatieven maar ook om grote complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau. Wypke wist de vaak moeilijke kwesties terug te brengen naar de essentie: voor wie doen we het, en gaat het werken. En dan kwamen we verder.

  Beste Wypke, de gemeenteraadsfractie en het bestuur van P21 zijn je bijzonder dankbaar voor het vele werk en grote inspanningen die je voor onze gemeente en onze bewoners hebt verricht. We prijzen ons gelukkig dat je dan wel afscheid neemt van de Raad, maar niet van ons.

  (Lees hier de volledige tekst.)

 • Over idealisme in de politiek. Afscheid Inge Verhoef van de gemeenteraad

  We gaan allemaal de politiek in omdat we iets willen betekenen voor de samenleving, voor onze medemensen, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. We zijn in zekere zin allemaal idealisten. Maar sommigen van ons zijn idealistischer dan anderen. Inge Verhoef, dat is zo iemand.

  We hebben idealisten nodig in de politiek. We hebben idealisten nodig in Bunnik. We hebben idealisten nodig die idealistischer zijn dan anderen. Want zij brengen zaken in beweging, zij DOEN.

  En daarom zijn wij, de gemeenteraadsfractie en het bestuur van P21, Inge Verhoef dankbaar voor het vele werk en grote inspanningen die ze voor onze gemeente en onze bewoners hebt verricht. We prijzen ons gelukkig dat je wel afscheid neemt van de Raad, maar niet van ons.

  (Lees hier de volledige tekst.)