Update vanuit de fractie: thema duurzaamheid

Bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart is het stokje overgedragen aan de nieuwe raad. Duurzaamheid blijft één van de belangrijkste thema’s voor P21. Wij zetten het werk van de vorige fractie voort. Hoe kunnen wij het beste onze hoge ambities op het gebied van duurzaamheid verwezenlijken? Bij deze brengen wij je graag op de hoogte van wat wij sinds de verkiezingen hebben gedaan.

Enorme opgave

Ten eerste een stukje achtergrond: gemeenten worstelen met de enorme opgave van de transitie naar een duurzame samenleving. Onderzoek uit 2020 liet zien dat gemeenten met maar één of twee fte’s (medewerkers) op duurzaamheid, zoals de gemeente Bunnik, deze complexe, ingrijpende opgave nauwelijks van de grond kunnen krijgen. Het onderzoek liet ook zien dat het meten van vorderingen een grote uitdaging is voor gemeenten: lig je op koers en waarop moet je sturen voor maximale impact?

Coalitieafspraken

In april hebben wij in het coalitieakkoord met D66-Bunnik afspraken gemaakt om deze uitdagingen aan te pakken. Je kunt het akkoord hier lezen. Wellicht de belangrijkste afspraak op het gebied van duurzaamheid is de versterking van het ambtelijke team Duurzaamheid met twee extra fte’s. Om geld structureel vrij te maken voor, onder andere, deze versterking komt er in 2023 een OZB-verhoging: geen makkelijke beslissing, zeker in deze tijden. Maar de knoppen waaraan een gemeente kan draaien om structureel extra geld beschikbaar te maken zijn beperkt.
Een tweede belangrijke afspraak in het coalitieakkoord gaat over het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik. Zo’n programma met concrete acties geeft focus en maakt het meten van vorderingen en sturen op impact mogelijk.
Een bijzonder belangrijk onderdeel van de coalitievorming was het benoemen van de wethouders. Erg blij zijn wij met het College. Hilde de Groot (GroenLinks) neemt onder andere de portefeuille duurzaamheid voor haar rekening en brengt waardevolle kennis en ervaring mee.

Voorzichtig positief

Helaas komt het geld voor de versterking van het team Duurzaamheid pas vanaf 2023 vrij en zijn er geen garanties in de huidige krappe arbeidsmarkt dat de uitbreiding van het team gelijk vanaf het begin van 2023 gaat lukken. Het Uitvoeringsprogramma komt pas als het team uitgebreid is en/of geld beschikbaar is. Deze vertraging is frustrerend: wij hadden als nieuwe fractie gelijk meer vooruitgang willen zien. Maar wij zijn voorzichtig positief dat de basis gelegd is om vanaf 2023 grotere stappen te kunnen maken, ook omdat er in 2023 meer geld voor het uitvoeren van klimaatbeleid vanuit het Rijk komt. In 2022 hebben wij moeten roeien met de (beperkte) riemen die wij hebben. Dit betekent keuzes maken, de ambtelijke organisatie niet overvragen en ons richten op zaken die nu wel kunnen.

Energiebesparing

Energiebesparing, een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie, heeft extra urgentie gekregen met de huidige geo-politieke situatie en hoge energieprijzen. Alle fracties in de gemeenteraad steunden het inzetten van geld vanuit het Rijk bestemd voor kleine energiebesparingsmaatregelen voor huishoudens die met energiearmoede kampen. We zijn erg blij dat vrijwilligers van Energie Corporatie Bunnik de uitvoering van dit project hebben opgepakt en daarmee de uitvoeringskosten laag kunnen houden. Naast deze maatregelen vindt P21 dat grootschalige verduurzaming van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen door de woningcorporaties essentieel is. Dit heeft aandacht gekregen in het coalitieakkoord, maar gezien de huidige ontwikkelingen en urgentie heeft P21 vragen gesteld aan het College. De vragen en beantwoording zijn hier te vinden. Wij zijn aan het bekijken hoe wij hieraan vervolg kunnen geven: wij missen in de beantwoording van de vragen de urgentie maar beseffen ook wel dat de gemeente in deze kwestie maar beperkte invloed heeft.

Een inwoner van de gemeente heeft het onder onze aandacht gebracht dat de vergunningsprocedures belemmerend kunnen werken voor het verduurzamen van eigen woningen. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden deze procedures te vereenvoudigen, hebben wij ook hierover vragen gesteld. Als er straks meer capaciteit is binnen het team Duurzaamheid, hopen wij dit verder op te kunnen pakken.

De gemeente moet natuurlijk een goed voorbeeld geven wat energiebesparing betreft. Dit hebben wij tijdens een raadsvergadering onder de aandacht gebracht: wij willen de gemeente houden aan hun belofte het gemeentehuis deze winter niet boven 19 graden te verwarmen!

Duurzaam woningbouw

De bouwsector zorgt voor veel uitstoot van CO2. Ook in de gemeente Bunnik zijn er grote woningbouwplannen, waaronder Kersenweide (Odijk-West). In 2021 heeft de gemeenteraad randvoorwaarden en ambities voor Kersenweide vastgesteld. De gemeente werkt de plannen nu verder uit en begin 2023 beslist de raad of wij instemmen met deze uitwerking. Als P21 hebben wij de randvoorwaarden en ambities onder de loep genomen en een aantal vragen gesteld over energieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Deze vragen en de beantwoording zijn hier te lezen. Ook aan deze vragen komt een vervolg. Zo houden wij een vinger aan de pols bij dit belangrijk onderwerp.

Trots zijn wij dat in overeenstemming met een coalitieafspraak de gemeente in september jl. een Convenant Duurzaam Bouwen op ambitieniveau Goud heeft ondertekend. Voor bouwprojecten die nog uit de startblokken moeten, betekent dit vooruitstrevend hoge ambities voor duurzaam bouw. Duurzame mobiliteit krijgt ook aandacht onder dit convenant.

Energieopwekking

Als afronding van een proces dat in de afgelopen raadsperiode is begonnen, heeft de raad ingestemd met het afgeven van een vergunning voor een derde zonneveld in de gemeente. Nu even een pas op de plaats maken wat zonnevelden betreft. De gemeente heeft een evaluatie van het zonneveldbeleid afgerond. Als er capaciteit beschikbaar is komt er een herzien beleid en kan de raad beslissen hoeveel ruimte er nog moet komen voor zonnevelden in de gemeente.

Windenergie zijn wij zeker ook niet vergeten. Helaas is er in 2021 zoveel weerstand gekomen in de samenleving tegen windenergie dat de raad toen besloten heeft nader onderzoek naar mogelijke locaties niet door te laten gaan. Alleen P21 stemde vóór dit onderzoek. In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over zorgvuldige stappen om het proces voort te zetten: deze afspraken zijn leidend voor het College. Als P21-fractie blijven wij van mening dat windenergie nodig is in de ‘mix’ van duurzame energiebronnen voor een klimaatneutrale gemeente.

Ideeën?

Heb jij ideeën wat wij als fractie, binnen de mogelijkheden die wij als raadsleden hebben, zouden moeten doen om de duurzaamheidstransitie vooruit te helpen? Stuur mij een mailtje op j.houtgraaf@bunnik.nl.

Jenny Houtgraaf, Raadslid P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.