Meer natuur

Meer ruimte voor natuur, voetgangers en fietsers

Onze uitgangspunten:

Bij de inrichting van onze leefomgeving streven we altijd naar een gezonde balans tussen wonen en natuur. En naar een balans tussen bedrijvigheid, levendigheid en leefbaarheid.

Een gezonde leefomgeving bestaat uit drie deelaspecten. Allereerst is het een omgeving waar gezond leven gemakkelijk is omdat de omgeving uitnodigt tot bewegen (lopen, fietsen, spelen en sporten) en gezond eten. Daarnaast is de druk op gezondheid zo laag mogelijk vanwege de goede luchtkwaliteit. En omdat er geen overmatige geluids- of lichthinder is. Tot slot is belangrijk dat mensen en dieren zich prettig voelen. Dat bereik je bijvoorbeeld met een schone en veilige groene omgeving.

Bij ruimtelijke (her)inrichting zijn kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) maatgevend voor de keuzes die we maken. Onveilige verkeerssituaties, luchtvervuiling, geluidsoverlast en ruimtebeslag die het gevolg zijn van gemotoriseerde mobiliteit dringen we terug. Hierbij mogen verkeersbeperkende en snelheidsremmende maatregelen ingezet worden, ook als dit de reistijd voor autoverkeer vergroot.