P21-fractie blikt terug op het tweede jaar van deze raadsperiode

In het jaarverslag van het eerste jaar van deze raadsperiode (zie hier) hebben we geschreven over het leggen van een ‘stevige basis’: het sluiten van het coalitieakkoord, de benoeming van onze deskundige wethouders en, voor het eerst in de gemeente, het vastleggen van een raadsbreed programma. Dit heeft allemaal de nodigde tijd gekost. Maar in dit tweede jaar hebben we kunnen profiteren van deze investering. De relaties binnen de raad zijn constructief, ambities van de coalitie en ambities gedeeld door de hele raad zijn duidelijk, en ons College en de ambtelijke organisatie weten waar ze aan toe zijn. Ondanks soms schrijnende personeelskrapte heeft de ambtelijke organisatie het afgelopen jaar veel van onze ambities kunnen verwerken in plannen en beleid. Deze plannen zijn een belangrijke investering in de toekomst en vormen ook een stevige basis voor onze verplichtingen onder de nieuwe Omgevingswet. Zij zorgen voor samenhang tussen losse projecten en dus efficiënter en effectiever werken richting de beoogde doelen. Hieronder lees je meer over deze plannen en over stappen die gemaakt zijn in de realisatie hiervan.

Sociaal domein

 • Belangrijke punten die we dit jaar met de fractie op de portefeuille sociaal domein hebben gerealiseerd hebben vooral betrekking gehad op Werk en Inkomen. Het is ons gelukt om de norm voor het meedoen aan alle Bunnikse minimaregelingen ruimhartig te verruimen naar 130% van de bijstandsnorm.
 • Ook hebben we middels een motie voor elkaar gekregen dat mensen die net buiten de bijstandsnorm vallen sneller aanspraak kunnen maken op de energietoeslag.
 • Hoewel de kosten van de jeugdzorg helaas nog steeds stijgen, zijn er wel een aantal belangrijke stappen gezet, waar door onze fractie op is aangedrongen. Zo is de samenwerking met de scholen en de huisartsen verbeterd en zijn de wachtlijsten bij het Centrum voor Elkaar sterk verminderd.
 • Het unanieme besluit van de gemeenteraad over vluchtelingenopvang was een voorbeeld van de constructieve samenwerking in de raad. De komende tijd wordt het besluit uitgewerkt om een opvangvoorziening voor 90 vluchtelingen te realiseren.
 • Nog een belangrijk onderwerp dat onze aandacht heeft gekregen is samenwerking op het gebied van zorg en welzijn. Onze wethouder Julie d’Hondt kan zo gedragen door de gemeenteraad die samenwerking ook in de regio bevorderen.

Groen, klimaatadaptie en milieu

 • We blijven ons inzetten voor meer natuur. Onze wethouder Hilde de Groot is sterk betrokken bij het Utrechts Programma Landelijk Gebied en het Groen Groeit Mee-project Kromme Rijn Linielandschap. Hiermee is er dit jaar de basis gelegd om met het geld dat vanaf 2024 beschikbaar komt kansen voor de natuur te kunnen verzilveren. Het gaat dan vooral om het gebied tussen Odijk, Utrecht en Houten. De fractie houdt een vinger aan de pols door regelmatig vragen hierover te stellen.
 • Als stap richting een klimaatadaptievere gemeente hebben we dit jaar als raad een programma ‘water en riolering’ kunnen vaststellen. Met dit programma willen we dat de gemeente goed doordachte keuzes kan maken over effectiever, klimaatadaptiever waterbeheer.
 • En we hebben onze zorgen geuit over de impact op de leefomgeving van plannen voor een pluimveebedrijf in gemeente Zeist, net op de grens met Bunnik, en dit via een interview bij Slotstad radio verder onder de aandacht gebracht.

Wonen

 • Een belangrijk besluit dat dit jaar door de raad is genomen is het vaststellen van het Masterplan voor nieuwbouwwijk Kersenweide, met daarin de afspraak dat 30% van de 1200 woningen bestemd zijn voor sociale huur. Op basis van dit masterplan is er een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en marktpartijen ondertekend en kan het ontwerp en de realisatie beginnen. Een significante stap voor de gemeente in deze tijden van woningnood.
 • Ondanks de plannen voor Kersenweide blijft de gemeente enorm achterlopen op het gebied van sociale huisvesting en middenhuurwoningen. Daarom hebben we dit jaar ook ingestemd met het uitwerken van plannen voor woningbouw bij station Bunnik. We hebben een aantal uitgangspunten vastgelegd, waaronder afspraken om stapsgewijs te bouwen aan een hechte, inclusieve buurt. Mede dankzij onze fractie zijn de uitgangspunten verder aangescherpt met afspraken over een goede aansluiting bij de bestaande wijk en inrichting voor een gezond en veilig leven.
 • Naast de plannen voor de twee grote woningbouwprojecten spreekt de gemeenteraad zich ook uit over kleinere woningbouwprojecten. Wij bekijken ieder project kritisch op zijn merites. In principe houden we ons ook bij kleine projecten aan 30% sociale huur en 40% middensegment. Maar de bouw verkeert in crisis en komt bij deze kleinere projecten er financieel vaak niet uit. We bekijken per project hoe hiermee om te gaan (lees bijvoorbeeld hier.)
 • Ook hebben wij ingestemd met het plaatsen van 48 flexwoningen voor sociale huur voor het gemeentehuis. Zo kunnen we op korte termijn huisvesting realiseren voor een aantal statushouders en voor mensen die beschermd moeten wonen, maar ook voor woningzoekenden uit onze eigen gemeente, met name jongeren. De woningen worden binnenkort opgeleverd.
 • Net voor het einde van dit tweede jaar van deze raadsperiode hebben we een nieuwe, ambitieuze Woonvisie vastgesteld. Om ons goed voor te bereiden op dit besluit had P21 initiatief genomen voor een gesprek tussen raad, woningcorporaties, projectontwikkelaars en inwoners. In de visie hebben we als raad ambities voor 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten en voor duurzaam bouwen met ambitieniveau ‘goud’ vastgelegd. En met amendementen van P21 zijn de ambities voor betaalbaar bouwen in het middensegment verhoogd en is de aandacht voor verduurzaming van de sociale huurwoningvoorraad aangescherpt. Zo hebben we ons ingezet voor een Woonvisie waarin betaalbaarheid en duurzaamheid voorop staan.

Duurzaamheid

 • In de zomer van 2023 hebben alle fracties met uitzondering van de VVD ingestemd met een programma Klimaatneutraal Bunnik 2040, uitgewerkt naar aanleiding van een voorstel ingebracht door P21 in het coalitieakkoord. Zo heeft de ambtelijke organisatie meer focus en houvast in deze complexe opgave en heeft de raad meer zicht op het proces. Ondertussen hebben we een eerste voortgangsrapportage van het college ontvangen (zie hier), waarin te lezen is hoe de extra middelen vanuit het Rijk en ook de middelen die wij als coalitie beschikbaar hebben gemaakt worden ingezet. Hier enkele voorbeelden:
  • Er lopen gezamenlijke processen met andere gemeenten om tot een energiebesparing strategie en aanpak voor verduurzaming te komen. Ook lopen er onderzoeken naar warmte oplossingen in een aantal buurten.
  • Een aantal woningen is geïsoleerd met inzet van de gemeente en met een provinciale subsidie voor specifieke doelgroepen. Een wijkgerichte isolatie aanpak is van start gegaan in de Kromme Rijn wijk.
  • Onze wethouder Hilde de Groot is betrokken bij de regionale klimaattafels en heeft ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het uitwerken van plannen voor een zonnelint langs de A12.
 • Omdat de Energie Coöperatie Bunnik een belangrijke partner is voor de gemeente, nam de fractie van P21 in het voorjaar van 2024 het initiatief voor het organiseren van een rondetafelgesprek tussen raad en coöperatie over de energietransitie.
 • Hoewel de verantwoordelijkheid voor sociale huurwoningen voornamelijk bij de woningcorporaties ligt, maken we ons zorgen over de staat van isolatie van sommige sociale huurwoningen in de gemeente. Met een motie ‘laat bewoners sociale huurwoningen niet in de kou staan’ en met een amendement op de nieuwe gemeentelijke woonvisie hebben we meer aandacht gevraagd – en gekregen in de woonvisie – voor de verduurzaming van deze woningen.
 • Met veel plannen in deze raadsperiode voor nieuwe woningen, blijven we streven bij ieder project voor de maximale (juridisch- en financieel haalbare) duurzaamheidseisen. Onze ambitie voor ‘niveau goud’ duurzaam bouwen is sinds dit jaar vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie.
 • En verder hebben we via moties het College opgeroepen om duidelijke signalen af te geven aan andere overheden over onze zorgen over de impact van een extra vliegroute van en naar Schiphol en over boten met vervuilende motoren op de Kromme Rijn. Zo werken wij op verschillende fronten aan stappen richting een duurzame samenleving.

Mobiliteit

 • Mobiliteit in onze gemeente staat niet los van regionale vraagstukken. Onze wethouder Julie d’Hondt volgt actief regionale ontwikkelingen. Ze blijft lobbyen bij andere overheden voor verbeterde mobiliteitsoplossingen zoals een goede fietsbrug over de A12 bij station Bunnik.
 • In september hebben we als fractie de Provinciale Statenleden van GroenLinks en PvdA uitgenodigd om samen door de gemeente te fietsen en onderweg verkeersknelpunten te bespreken.
 • In het dit jaar vastgestelde Masterplan voor nieuwbouwwijk Kersenweide, is de lang gekoesterde wens van P21 voor een directe fietsverbinding met station Bunnik opgenomen.
 • Het probleem van zwaar landbouwverkeer door het dorp Werkhoven heeft onze bijzondere aandacht. Hoewel de oplossing vanuit de provincie moet komen, blijven we lobbyen en vragen stellen.
 • De raad heeft dit jaar een ‘mobiliteitsvisie Traverse Bunnik’ vastgesteld. Uitgewerkt naar aanleiding van een eerdere motie van P21, vormt deze visie een onderlegger voor het toetsen van plannen voor de (toekomstige) inrichting van de provinciale weg door Bunnik. Eén van deze plannen is het aanleggen van een ‘doorfietsroute’. Na veel wikken en wegen had een meerderheid van de P21-fractie er vertrouwen in dat knelpunten bij het inpassen van deze fietsroute opgelost kunnen worden en ziet graag dat de plannen verder worden uitgewerkt.

Financiële en technische stukken

 • Naast inhoudelijke stukken is het ook de taak van de raad financiële en technische besluiten die nodig zijn om de gemeente draaiend te houden af te handelen: jaarstukken, belastingverordeningen, subsidieregelingen enz enz. Bij het behandelen van de jaarlijkse begroting geeft iedere fractie een algemene beschouwing over de plannen van het college voor de komende periode. Hier lees je onze beschouwing van november 2023.
 • De raad heeft ook iets te zeggen over de criteria voor de selectie van lokale omroepen. Onafhankelijke journalistiek vinden we niet alleen van belang op landelijk niveau maar ook op lokaal niveau. Daarom heeft de fractie in 2023 aangescherpte criteria voor onafhankelijkheid afgedwongen bij deze selectie.

Groenere, socialere gemeente

De financiële vooruitzichten voor de komende jaren zien er voor gemeenten niet rooskleurig uit. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we in Werkhoven, Odijk en Bunnik samen veel kunnen bereiken. P21 blijft zich daar met groene, sociale, toekomstgerichte plannen voor inzetten.

Meer willen lezen over ons werk in de raad? Lees hier.

Fractie van P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.