P21-fractie blikt terug op één jaar raadswerk

Het einde van het eerste jaar van deze raadsperiode nadert. De 6 fractieleden, 2 fractie-assistenten en 2 wethouders van P21 hebben zich ingezet voor groener, socialer beleid in de gemeente Bunnik. Tijd voor een opsomming: welke stappen hebben wij als fractie het afgelopen jaar gezet en wat hebben wij samen met de wethouders en raad bereikt?

Stevige basis
P21 heeft een coalitieakkoord gesloten met D66 en wethouders Hilde de Groot (P21/GroenLinks), Julie d’Hondt (P21/PvdA) en Ali Dekker (D66) zijn benoemd. Bij de presentatie van het akkoord citeert fractievoorzitter Arjen Hussem het uitgangspunt van P21 voor het verkiezingsprogramma en onze raadswerkzaamheden: “Gezond en gelukkig in je leefomgeving, nu en in de toekomst”. Met het akkoord en de benoeming van deze wethouders hebben wij hier een stevige basis voor gelegd.

Aandacht voor sociaal domein
Naast het coalitieakkoord, is met de gehele raad en na de nodige tijd en inspanning een raadsprogramma opgesteld. P21-raadslid Joost Lubbers: “Een belangrijke stap waarmee wij elkaar kunnen feliciteren. Alle partijen hebben hun standpunten geuit op het sociaal domein en dit hebben we na wikken en wegen met z’n allen kunnen omzetten in acties. Ik ga er vanuit dat we hiermee de sociale cohesie in de gemeente verder bevorderen.” Zo is er onder andere structureel meer geld vrijgemaakt voor jongerenwerk. Op het conto van de coalitie is een ander belangrijk sociaal succes het inrichten van een noodfonds voor kwetsbare huishoudens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. Daarnaast stonden wij samen met alle fracties in de raad achter plannen om geld in te zetten voor het verlagen van het energieverbruik bij huishoudens met lage inkomens.

Schone, veilige leefomgeving
P21-raadslid Jeroen Sterk blijft aandacht vragen voor verkeersveiligheid, geluidshinder en luchtvervuiling in de gemeente, door steun te geven aan een oproep van CDA voor meer maatregelen tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling; vragen te stellen over geluidsoverlast en over verkeersongevallen. Bovendien heeft hij samengewerkt om met een raadsbreed gesteunde motie meer aandacht te krijgen voor problemen met landbouwverkeer in Werkhoven. Verder is er, dankzij een motie van P21, geld vrijgemaakt voor het naar voren brengen van een mobiliteitsvisie op de oude provinciale weg (Traverse) in de dorpskern van Bunnik, vóór verdere uitwerking van de geplande doorfietsroute door het dorp. De eerste contouren van deze visie zijn begin maart gepresenteerd aan belangstellenden.

Betaalbare woningen
P21 had eerder gepleit voor maatregelen om woningen betaalbaar te maken en te houden. Wij zijn blij dat er met dank aan de coalitie nu een ‘opkoopbescherming’ is ingevoerd met een lagere prijsgrens dan in het oorspronkelijke voorstel. Daarnaast steunden wij samen met alle fracties het invoeren van een doelgroepenverordening om nieuwbouwwoningen beschikbaar te houden voor bepaalde doelgroepen. P21-raadslid Koen van Gulik voert intensief overleg met andere fracties en het College over het woningbouwprogramma voor nieuwbouwwijk Kersenweide: hoeveel woningen komen er straks in de verschillende prijscategorieën en voor wie bouwen wij? Ook volgen wij de plannen voor nieuwbouw in de Stationsomgeving.

Duurzaamheid
Energieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen: wat is, binnen de al gemaakte afspraken, haalbaar voor nieuwbouwwijk Kersenweide? P21-raadslid Jenny Houtgraaf houdt een vinger aan de pols door vragen te stellen en alle afspraken onder de loep te nemen, ook met aandacht voor het nabijgelegen Raaphofsebos: thuisbasis voor bijzondere diersoorten. Wij vroegen meermaals aandacht voor de slechte isolatiestaat van sociale huurwoningen en urgentie van verdere verduurzaming. De coalitie stemde vóór het afgeven van vergunningen voor twee zonneweides (Vlowijker en Zonnepark A12): een belangrijke stap richting een klimaatneutrale gemeente. En wegens onder andere impact op het milieu, zoeken wij manieren om het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling terug te dringen.

Groen en klimaatadaptatie
Onze wethouders werkten (en blijven werken) aan plannen die nodig zijn voor het verder vergroenen en klimaatadaptief maken van de gemeente: een plan voor het verminderen van restafval, een herziening van het water- en rioleringsplan met meer aandacht voor klimaatadaptatie, en een overkoepelend plan met ambities voor groen voor de komende 20 jaar. P21-raadslid Rob van Mourik houdt een ‘groene blik’ op deze ontwikkelingen. Door meerdere keren vragen te stellen aan het College en met een oproep voor een evaluatie van het vergunningsproces gaven wij ook gehoor aan zorgen van inwoners over de kap van een aantal bomen in de gemeente.

Financiële en technische stukken
Naast inhoudelijke stukken is het ook de taak van de raad financiële en ‘technische’ stukken af te handelen. Dit zijn soms complexe besluiten over het stellen van prioriteiten, of andere besluiten die nodig zijn om de gemeente draaiend te houden. Als fractie en wethouders hebben wij onder andere gepleit voor meer geld voor duurzaamheid en groen.

Groenere, socialere gemeente
Personeelstekorten bij de gemeente Bunnik hebben (net als bij andere gemeenten) impact op wat wij met z’n alleen kunnen bereiken. Maar alles overziend kijken wij als fractie tevreden terug op het eerste jaar van deze raadsperiode. De bereidheid tot samenwerking in de gehele raad geeft ons goede moed en wij blijven onze zes P21-zetels inzetten voor een groenere, socialere gemeente. Zin om hieraan bij te dragen? Wij maken graag gebruik van ideeën en kennis van al onze inwoners. Laat het weten aan het bestuur of de fractie.

Fractie van P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.