Opiniestukken

 • ‘De Bunnikse politiek is saai’, verzuchtte Frits Beijnink, de sterverslaggever van het Groentje, die de lokale politiek voor u verslaat, na de laatste Raadsvergadering. ‘Dat was in de vorige raadsperiode wel anders,’ zei hij. ‘Onmin in de coalitie, een partijscheuring, al dan niet uit eigen wil vertrekkende wethouders, persoonlijke conflicten, rancune en achterdocht, smullen voor een journalist.’  Saai voor jou als journalist dacht ik, en saai voor burgers die gewend zijn geraakt aan de oeverloze talkshows die bestaan bij de gratie van relletjes en gedoe. Maar niet voor ons, Raadsleden, college, ambtenaren. Ons werk is spannend, interessant, leuk. Wij kunnen heel goed zonder ophef en vertier. Hoe saaier de politiek, des te beter voor de burger. Goede politiek is werkzame politiek. En politiek kan alleen maar werkzaam zijn als de tegenstellingen tussen partijen niet worden uitvergroot.  In onze democratie vertegenwoordigen veel partijen de vele meningen en opvattingen van burgers. En omdat geen enkele partij de absolute meerderheid heeft, moeten er compromissen gesloten worden. Geen enkele partij krijgt ooit helemaal haar zin, ook al is ze de grootste. Zodat de kleinere partijen, die ook burgers vertegenwoordigen, niet compleet worden genegeerd. Iedereen wint een beetje en iedereen verliest een beetje. Je hebt elkaar immers nodig om iets voor elkaar te krijgen – als het niet nu is, dan na een volgende verkiezing – en daarom is het zaak de tegenstellingen niet op de spits te drijven. Om het ik-deug-en-jij-deugt-dus-niet-denken uit te bannen. Want die ‘jij’ denkt precies hetzelfde. Dat schiet niet op.  Daarom is het zo enorm belangrijk dat de Raadsfracties met elkaar door een deur kunnen, dat ze elkaar het licht in de ogen gunnen, en dat er in de bijeenkomsten van de Raad geluisterd wordt, andere meningen worden gerespecteerd en zakelijk wordt gedebatteerd. Niks ophef en vertier. Leve de saaiheid! Koen van Gulik, raadslid P21

 • Van de volwassenen in de gemeente Bunnik doen 3.871 inwoners aan vrijwilligerswerk. De gemeente Bunnik doet het daarmee volgens de statistieken van het RIVM bovengemiddeld goed. In Bunnik gaat het om 31,8%, het landelijke percentage is 24,9%. Deze inwoners leveren een bijdrage leveren aan onder meer de verenigingen, kerken, scholen en evenementen in de drie dorpskernen van de gemeente Bunnik. Ook kan het gaan om bijvoorbeeld een helpende hand of boodschappen- en chauffeursdiensten. Als vader van hockeyende dochters draag ik zelf mijn steentje bij als scheidsrechter en coach. De gemeenteraad kan gelukkig ook een beroep doen op inwoners die als vrijwilligers bereid zijn mee te denken. Voor de vrijwilliger vaak een kleine moeite, voor degene die geholpen wordt een wereld van verschil en een grote zorg minder. Wel is het zo dat de afgelopen jaren het aantal vrijwilligers terugloopt, ook in Bunnik. Dat is zorgwekkend. Inwoners die zich voor anderen en de samenleving inzetten zijn namelijk onmisbaar. Vrijwilligers en actieve burgers dragen bij aan sociale verbinding in onze wijken, buurten en kernen. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zouden Nederland en Bunnik ontwricht raken. Maar het is ook een gemiste kans. Want de meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat ze het fijn vinden om iets voor iemand te doen. Of omdat ze het zinvolle tijdbesteding vinden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Wie vrijwilligerswerk doet, komt in contact met anderen. Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders misschien wel nooit had ontmoet. Verder blijkt uit CBS-onderzoek dat mensen die vrijwilligerswerk doen meer tevreden zijn over hun leven en gemiddeld genomen minder depressief zijn. Ook zijn deze mensen minder gestrest, ervaren ze meer sociale steun en hebben ze een hogere eigenwaarde. Zo blijkt: vrijwilligerswerk is niet alleen goed voor een ander, maar ook voor jezelf. Via bunniksamen.nl kan je snel en overzichtelijk zien waar de vraag en het aanbod is, dus kijk daar eens of er iets bij zit dat past bij je interesse en mogelijkheden. Bunnik blijft doen! Marco Bosman, fractie-assistent P21

 • Vorige maand stemde de gemeenteraad van Bunnik unaniem in met het creëren van een asielzoekersopvang in Bunnik. Nieuws dat niet onopgemerkt bleef. Het kabinet Rutte viel over het asielbeleid, maar het debat in Bunnik bleef inhoudelijk en rustig. De komende weken debatteert de raad over het woon- en grondbeleid. Zeker in het licht van het grote gebrek aan woningen van het moment een belangrijk thema. Want hoewel de plannen voor Kersenweide al vastliggen en binnenkort flexwoningen verrijzen voor het gemeentehuis, heeft de gemeente de ambitie de komende decennia veel meer woningen te bouwen. Maar voor wie willen we bouwen, moet het huur zijn of koop, wat is de goede prijs en hoe duurzaam moeten die nieuwe huizen worden? Allemaal zaken waar je nu al over na moet denken. En als je al die eisen hebt geformuleerd, gaat die bouw dan ook echt gebeuren? De vraag is hoeveel je kunt vragen, zonder dat een ontwikkelaar afhaakt. Want een goede woning, voor de goede (toekomstig) Bunniker is ons veel waard in deze tijd van krapte. Maar is een mindere woning, voor bijna de goede (toekomstig) Bunniker ons ook zoveel waard? Of waarderen we dan het groen meer en wachten we liever op het moment dat we wel die beste woning kunnen bouwen? Als de gemeente eigenaar is van de grond, maakt dat het allemaal een stuk makkelijker. Dan hoef je minder rekening te houden met de wensen van de grondeigenaar zelf, die vaak toch vooral een mooie duit wil verdienen. Maar zelf grondeigenaar zijn heeft ook zijn nadelen. Hoeveel geld wil je betalen voor een stuk grond, terwijl je nog niet zeker weet dat er inderdaad woningen gebouwd kunnen worden? Mag je dat risico wel nemen met het belastinggeld van je inwoners? Ook over deze thema’s, het woon- en grondbeleid, verwacht ik een goed inhoudelijk debat in Bunnik, waarbij duidelijk wordt dat je verschillend over dit vraagstuk kunt denken. Of er na dat debat een breed gedragen beleid kan worden vastgesteld, dat zal moeten blijken. Maar laten we wederom geen voorbeeld nemen aan de Haagse politiek. Want misschien doet het bij de iets oudere lezer nog wel een belletje rinkelen. Juist, het kabinet Den Uyl viel over het grondbeleid. Michel Nijlant, fractie-assistent P21

 • Ons jongste kind gaat uit huis. Dat is ook een grote stap voor ons als ouders. Meer ruimte thuis, maar natuurlijk is er ook wat ongerustheid. Gaat die zich wel thuis voelen, mensen leren kennen, zich veilig voelen? Die vragen waren er ook toen we in de gemeenteraad de vluchtelingenopvang aan de Regulierenring in Bunnik bespraken. De raadsleden waren het snel eens over de noodzaak voor een plek voor vluchtelingen. We waren het er ook snel over eens dat wij ons graag inzetten zodat ze zich thuis voelen, mensen leren kennen en zich veilig voelen. En dat hetzelfde geldt voor de mensen die er nu al wonen en werken. Ook zij moeten zich thuis blijven voelen en zich veilig voelen.  Hoe gaan we dat doen? Het aantal plekken is te overzien, 90, naast de 40 voor Oekraïners die daar al wonen. Na twee jaar kijken we naar de ervaringen en bespreken we in de gemeenteraad of er nog plek is voor meer mensen (circa 10%). Je kunt terecht bij de gemeente als je wilt meehelpen, maar ook als je vragen of zorgen hebt. Het COA organiseert alles op de opvangplek en verbetert ook de woonomgeving voor de Oekraïners. Het idee is om ook ontmoetingsruimtes in te richten waar mensen uit de buurt terecht kunnen. Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik meldde zich om te helpen mensen zich thuis te laten voelen. De wethouder overlegt met verenigingen hoe zij de nieuwe inwoners welkom kunnen heten en met de ondernemers over wie nog vacatures te vervullen heeft. En de gemeente gaat verder met ondernemers in gesprek over de transformatie van het stationsgebied. Het college heeft toegezegd de gemeenteraad en de inwoners op de hoogte te blijven houden van de voortgang van de plannen. Zie ook bunnik.nl/opvangvluchtelingen. Het COA heeft nog een jaar de tijd om alles klaar te maken. Dan zal de eerste groep vluchtelingen komen. Zelf moet ik al sneller aan de bak. De studentenkamer kan een verfje gebruiken en daarna wordt het passen en meten met meubels. Helpen om van een plek een thuis te maken is de moeite waard! Arjen Hussem, fractievoorziter P21

 • Afgelopen dinsdag hadden we de nieuwsjaarreceptie van de gemeente. En de burgemeester heeft in zijn nieuwjaarstoespraak mij geïnspireerd om ook terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het aankomende jaar. Niet alleen om een overzicht te geven van wat er allemaal wel niet gebeurt in de gemeenteraad, maar ook vooral om te laten zien wat wij doen en welke keuzes wij maken met uw stem. Om te beginnen met het terugkijken. We hebben het masterplan kersenweide vastgesteld. We hebben een plan gemaakt voor 48 sociale flexwoningen voor het gemeentehuis. We hebben de mobiliteitsvisie voor de traverse vastgesteld. We hebben programma Bunnik klimaatneutraal 2040 vastgesteld. We hebben de Gebiedsvisie stationsomgeving vastgesteld en we gaan voor 90 extra bedden voor vluchtelingen in Bunnik zorgen. En waar 2023 vooral een jaar vol nieuwe plannen was, zal 2024 hopelijk het jaar worden van uitvoering. Dus laten we beginnen met bouwen in de kersenweide, zodat bijna 3000 mensen binnenkort een nieuw huis kunnen vinden. Dus laten we die 48 flexwoningen bouwen, zodat jongeren en starters eindelijk uit huis kunnen. Dus laten we de provinciale weg nog mooier maken en de beste fietsroutes van het hele land aanleggen. Dus laten we zorgen dat we concrete maatregelen gaan nemen, zodat we zo snel mogelijk naar een klimaatneutraal Bunnik gaan. Dus laten we stappen zetten in het stationsgebied om te zorgen dat we nog meer nieuwe buren mogen verwelkomen in onze gemeente. Dus laten we mensen die hiernaartoe zijn gevlucht verwelkomen. En laten we in gesprek blijven over al deze thema’s. Want dat is de raad waar jullie bijna 2 jaar geleden voor hebben gekozen. Een raad en een gemeente die het over kleine en grote projecten wil hebben en een raad die ervoor wil zorgen dat er grote positieve veranderingen komen in Bunnik. Een raad waar ik heel trots op ben om deel van uit te maken. Casper de Kok, Raadslid P21

 • Nederland mocht afgelopen week naar de stembus. In Bunnik is 88,6% van de stemgerechtigden gaan stemmen, een opkomst die liet zien hoe betrokken wij zijn met onze landelijke verkiezingen. De uitslag is inmiddels bekend. De PVV is de grootste partij van Nederland geworden. De overwinning van de PVV roept in Nederland verdeelde reacties op. Onder veel mensen heerst blijdschap over een verandering van bestuur en een hardere aanpak van het migratiebeleid. Andere mensen maken zich ernstige zorgen over de toekomst van de natuur en het klimaat in het geval dat de PVV gaat regeren. Ik kan niet alle vragen en onzekerheid bij mensen wegnemen, echter kan ik wel aangeven wat dit mogelijk voor het beleid van onze kleine gemeente betekent.In de verkiezingsdebatten werd er gesproken over bestaanszekerheid, de klimaatopgave, migratie en een nieuwe bestuurscultuur. Het beeld dat veel mensen hebben bij de bestuurscultuur van de overheid is negatief. Het is een beeld van achterkamertjespolitiek en functies elders, evenals van wanbeleid dat geleid heeft tot een toeslagenaffaire. Landelijke partijen hebben aangegeven meer openheid en zekerheid aan burgers te willen geven om dit negatieve beeld uit te wissen. Met de invoering van een nieuw vergadermodel en de WOO (Wet Open Overheid) probeert ook onze gemeente inwoners duidelijke informatie en inspraak te geven in het bestuur. Hiermee proberen wij ook ons kleine steentje bij te dragen. Op onderwerpen als klimaat, bestaanszekerheid en migratie zijn de verschillen tussen de gemeente en de PVV groter. Wij zijn in onze relatief progressieve gemeente afhankelijk van landelijke en provinciale wetgeving op deze punten. Subsidies en wettelijke kaders over asielzoekers, natuurbehoud, sociale zekerheid en klimaatbeleid zijn allemaal belangrijk om de doelstellingen van Bunnik op deze gebieden te behalen. Desondanks verandert onze lokale visie niet aan de hand van landelijke verkiezingen. Wij zullen blijven streven naar een ruimhartig sociaal beleid en een milieuvriendelijk Bunnik. Samen met landelijke en provinciale overheden zullen wij blijven werken aan de verbetering van mens en milieu. Rob van Mourik, Raadslid P21

 • Voor mij, als gemeenteraadslid met de portefeuille sociaal domein, was afgelopen week (week 41, 9 tot en met 15 oktober) druk en inspirerend. Vier avonden mocht ik, naast mijn reguliere werkzaamheden overdag, voor of namens de raad op verschillende plekken aanschuiven. Een aantal lopende zaken van deze week wil ik bij deze graag uitlichten: Maandagavond is altijd onze fractievergadering en actueel is dat we binnenkort in de raad de begroting gaan behandelen. Daarbij gaan moeilijke (sociale) keuzes gemaakt worden. Hopelijk komt er in de komende tijd over bepaalde zaken meer duidelijkheid en kunnen er weloverwogen besluiten genomen worden. Op dinsdagavond was er een drukbezochte en inspirerende netwerkbijeenkomst van BunnikSamen. Het gepresenteerde werkplan is aantrekkelijk en doordacht. Ook was het mooi om te zien dat zoveel mensen zich willen inzetten! Ik kan het iedereen aanraden om zich als vrijwilliger aan te melden bij één van de diverse nuttige initiatieven. Neem daarom een kijkje op www.bunniksamen.nl . Afgelopen woensdagavond was er een regionale raadsinformatieavond van de Regionale Sociale Dienst in het AZC van Leersum. Naast belangrijke informatie over schuldhulpverlening, werk en inkomen zijn we ook bijgepraat over de energietoeslag die binnenkort weer aangevraagd kan worden door huishoudens die hier recht op hebben. Op donderdagavond stond er een raadsvergadering gepland. Daarbij is o.a. een wijziging vastgesteld van de Verordening doelgroepen nieuwbouw, sociale koop, sociale huur en middenhuur. Hopelijk komen specifieke groepen woningzoekenden hierdoor uiteindelijk makkelijker aan een woning. Op vrijdagavond stond er even niets gepland en kon ik wat reflecteren op de afgelopen week. Daarbij kwam ik vooral tot de slotsom dat er goede, sociale dingen spelen maar dat er nog genoeg te doen is. Gelukkig is er geen reden om aan te nemen dat hier niets mee gebeurt. Gezien de titel moet ik nu volledigheidshalve ook iets melden over mijn weekend. Mede omdat dit een Raadspraat is laat ik dat voor nu maar even achterwege! Mocht u echter vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij via j.lubbers@bunnik.nl wel contacten. 7 dagen in de week. Joost Lubbers, Raadslid P21

 • De wereld verandert. De negatieve gevolgen van klimaatverandering worden met de dag duidelijker. Maar ook de positieve kanten van een transitie naar een duurzame samenleving komen steeds meer aan het licht. Denk aan een wereld zonder uitlaatgassen: een gezondere wereld. Denk aan een wereld met meer energie- en voedselzekerheid door kortere ketens: een wereld met sterkere (lokale) gemeenschappen. Ik ben van mening dat ook wij in de gemeente Bunnik ons hiervoor moeten inzetten, zo goed als wij allemaal kunnen. De gemeente heeft weinig middelen. Maar gelukkig komt er vanuit de landelijke overheid en de provincie steeds meer geld om deze transitie te ondersteunen. (Of dit zo doorgaat, hangt natuurlijk voor een deel af van de uitslag van de komende Tweede Kamerverkiezingen.) De gemeente kan een sleutelrol spelen bij het inzetten van dit geld, onder andere door inwoners te informeren en faciliteren.Daarom ben ik ontzettend blij met de ruime steun deze zomer van de Bunnikse gemeenteraad voor een gemeentelijk stappenplan (‘Uitvoeringsprogramma’) Klimaatneutraal Bunnik 2040. Dit stappenplan bevat acties die de gemeentelijke organisatie per jaar in gang gaat zetten om de uitstoot van CO2 binnen de gemeentegrenzen terug te dringen. Met dit plan kan de gemeente geld effectiever en efficiënter inzetten en het tempo van de transitie opschroeven. Iets wat in mijn ogen hard nodig is.Dit is voor het eerst dat de Bunnikse gemeenteraad een concreet stappenplan heeft afgesproken richting klimaatneutraliteit. Stappen met als voorwaarde dat iedereen mee moet kunnen doen en dat wij geen kosten of schade afwentelen elders of op toekomstige generaties. En dat wij met respect omgaan met het Bunnikse landschap. Voorwaarden waar ik me helemaal in kan vinden. De opgave is enorm en allesomvattend: gebouwen, verkeer, landbouw, industrie. Veel partijen moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Sommige stappen vereisen durf: durf van de gemeente, durf van ondernemers of durf van u, als inwoner. Laten wij samen de wereld voor ogen houden die wij willen en durf te doen.Van gedachten wisselen? Je kunt me bereiken via j.houtgraaf@bunnik.nl. Jenny Houtgraaf, Raadslid P21

 • Heerlijk was het om op vakantie te zijn. Vaak gaan wij naar zee, maar nu waren we in de bergen. Vergezichten, onbekende bloemen en planten, heel frisse lucht en we hebben zelfs nog sneeuw kunnen voelen. Berg op met de fiets en snel naar beneden en andere stukken toch maar per auto, trein of gondel. En de letterlijk nieuwe perspectieven helpen om afstand te nemen en alles weer in perspectief te zien. Ook nu ik weer vertoef op de oeverwallen aan de Kromme Rijn.  En dat brengt me bij Perspectief 21. P21 is meer dan 25 jaar geleden opgericht om perspectief te bieden voor de 21e eeuw. En daarom vierden we afgelopen week dat P21 25 jaar in de gemeenteraad vertegenwoordigd is!  Een moment om terug te kijken. Met tevredenheid, want we hebben vele jaren als grootste partij in de raad en via een of meer wethouders groene en sociale politiek in de praktijk kunnen brengen. Maar we zijn ambitieus genoeg om te zien dat 30% sociale huur nog niet voor het hele huizenbestand geldt, en het moet zeker nog groener! En als ik mensen uit de gemeente over de politiek spreek, gaat het ook vaak over punten die echt nog beter kunnen.  Waarom is onze gemeente in de provincie dan toch de beste plaats om in te wonen, vroeg het AD mij onlangs. Centraal gelegen, mooie omgeving, dat herken ik. Maar ik denk dat het er vooral in zit dat inwoners van deze gemeente veel zelf organiseren, en graag de regie nemen over hun eigen leven. Ze regelen het voor zichzelf goed èn zetten zich in voor een ander, kijk maar eens naar alle organisaties die zijn verenigd in Bunnik Samen. De politiek is er om hen daarbij te faciliteren.  Wat P21 betreft is de politiek er ook voor de mensen waarbij dat zelf regelen nu niet lukt. En voor mensen die hier óók graag zouden willen wonen, maar voor wie er nog geen huis beschikbaar is. Samenwerken is beter voor de samenleving, en binnen P21 gebeurt dat al meer dan 25 jaar. Ik ben blij dat het voorbeeld van P21 navolging krijgt op landelijk niveau. Zo kunnen we bergen verzetten. Arjen Hussem,Fractievoorzitter P21

 • In de raad zijn we nu ruim een jaar bezig en als het om het thema Werk en Inkomen gaat, dan heb ik een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik tevreden met breed gedragen teksten uit het raadsprogramma 2022-2026 en het noodfonds (dit is een laagdrempelig calamiteitenbudget voor inwoners die in de knel komen door stijgende (energie) prijzen). Ook ben ik verheugd over het feit dat de toegang tot de Bunnikse minimaregelingen waarschijnlijk verruimd wordt tot 130% van de bijstandsnorm. Aan de andere kant is in 2022 het aantal mensen dat in Bunnik gebruik maakt van bijstand en schuldhulpverlening verder gestegen. Hier kan niemand tevreden mee zijn. Ook omdat er niet volledig gebruik wordt gemaakt van de regelingen die we hebben. Zo heeft bijvoorbeeld maar 28% van de rechthebbenden in 2022 gebruik gemaakt van het Declaratiefonds Participatie. Dit wringt en heeft politieke consequenties omdat beschikbaar geld dat niet gebruikt wordt voor andere zaken kan worden ingezet. Zo dreigt het bovengenoemde noodfonds binnenkort op de schop te gaan omdat er in de afgelopen 5 maanden slechts 1 keer gebruik van is gemaakt. Dit terwijl er in de eerste maanden van het jaar verhalen te horen waren van mensen die amper de verwarming op een minimale stand durfden te zetten. Het blijft gissen waarom mensen geen gebruik maken van regelingen terwijl ze hier wel recht op hebben. Het kan te maken hebben met gebrekkige communicatie of met schaamte. Met het eerste kan ik wel iets als raadslid. Bij schaamte ligt het lastiger omdat dit veel persoonlijker is. Toch wil ik inwoners en direct betrokkenen oproepen om problemen niet groter te laten worden (of zelfs te voorkomen!) en signalen door te geven aan RSD, gemeente en/of het Centrum voor Elkaar zodat er hulp ingezet kan worden. Ook wil ik vragen om signalen door te geven aan politieke partijen zodat beschikbare middelen de weg vinden naar de inwoners die de middelen zo nodig hebben. In het bovengenoemde raadsprogramma 2022-2026 staat immers niet voor niets dat het uitgangspunt een ruimhartig minimabeleid is, met aandacht voor preventie en een ruim bereik. Het is van belang dat we hier samen – gemeente en inwoners – aan blijven werken. Joost Lubbers, Raadslid P21

 • Dit prachtige citaat van Bertold Brecht las ik in een interview met Ron Meyer, voormalig voorzitter van de SP (die het weer had gehoord uit de mond van Joop Den Uyl). Ik ben nu iets meer dan een jaar wethouder in onze mooie gemeente en ik probeer deze uitspraak zo goed mogelijk in mijn werk te vervlechten. Ik heb Bunnik het afgelopen jaar leren kennen als een betrokken gemeenschap, met een bloeiend verenigingsleven waar mensen omzien naar elkaar. Zo heb ik genoten van de optredens van muziekvereniging Constantia in Werkhoven, maar ook van de grappen en grollen van de drie carnavalsverenigingen tijdens de ‘pronkzitting’ in Ojik en heb ik lekker mee geschoffeld in een plantsoentje in de Oranjebuurt tijdens NL DOET.Mijn eerste jaar bestond niet alleen maar uit het leren kennen van de gemeente. Een van mijn grotere dossiers is de ‘Mobiliteitsvisie Traverse’, een lange termijnvisie op de oude provinciale weg door Bunnik. Al jaren, met name de oplevering van de Baan van Fectio, was er de wens om deze weg meer passend te maken bij haar nieuwe functie: een weg die Bunnik verbindt, in plaats van doormidden klieft. Ik ben trots op de visie die er nu ligt en waar medewerkers, met hulp van vele inwoners, ontzettend hard aan hebben gewerkt. Eind juni besluit de gemeenteraad hierover, evenals over het aanvragen van subsidie voor de doorfietsroute. Hiermee kunnen we gelijk een goede eerste stap zetten in de uitvoering van de visie.Als het gaat om mobiliteitsvraagstukken merk ik dat veel inwoners de weg naar de gemeente prima weten te vinden. Ik heb vele gesprekken gehad met mensen over verkeersveiligheid, geluidsoverlast of toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer. We kunnen het probleem niet altijd oplossen, maar ik probeer altijd wel te zoeken naar manieren om het probleem te verlichten, of in ieder geval een luisterend oor te bieden, hoe frustrerend dat soms ook is.Naast verkeer heb ik ook een groot deel van het ‘sociaal domein’ in mijn portefeuille, waaronder Jeugdbeleid en WMO. We hopen dat de mensen die we vanuit dit beleidsterrein proberen te helpen, de weg naar de gemeente ook goed weten te vinden. Niet iedereen in Bunnik is hoogopgeleid en heeft de schaapjes op het droge. En zelfs als dat wel zo is, kun je nog van alles mankeren op het gebied van fysieke of mentale gezondheid. Om meer inzicht te krijgen in wat er speelt, praat ik regelmatig bij met onze medewerkers van het Centrum voor Elkaar, zoals ons sociale team heet. Dan hoor ik -anoniem- de verhalen van de mensen die zij tegenkomen, en soms zitten daar echt schrijnende situaties tussen. De machteloosheid die uit die verhalen spreekt, en de frustratie dat we, door tekortschietende budgetten, ingewikkelde regelgeving en personeelskrapte, niet méér kunnen doen, grijpt me soms naar de keel. En dat moet des te meer gelden voor onze consulenten, die dagelijks met deze situaties te maken hebben.Gelukkig gebeuren er ook voldoende positieve dingen bij het Sociaal Domein. Er zijn de afgelopen tijd veel stappen in de goede richting gezet en daar gaan we mee door als het aan mij ligt. Het zijn vaak kleine verbeteringen in de uitvoering, en geen grootse en meeslepende veranderplannen. Meestal ligt de sleutel ook in betere, ‘stress-sensitieve’ communicatie tussen mensen, een onderwerp waarover ik mijn masterscriptie Neerlandistiek afgelopen najaar heb afgerond. Bij mijn diploma-uitreiking wenste mijn scriptiebegeleider mij toe zo vaak mogelijk gebruik te maken van literatuur en poëzie in de politiek. Dat advies neem ik dan ook graag ter harte, te beginnen met Bertold Brecht. Want ook, misschien wel júíst, ‘Die im Dunkeln’ verdienen onze aandacht. Julie ‘d Hondt, wethouder P21

 • Op 24 mei was ik alweer 1 jaar wethouder in de gemeente Bunnik. Een mooi jubileum! P21 heeft op dit moment twee wethouders en ik vind het een eer om daar één van te zijn. Ik woon in ’t Goy, achter Werkhoven en op een paar honderd meter van de gemeentegrens. Daar wonen we op een boerderijtje, met man en zoon. Op mijn eigen erf doe ik mijn best een groene enclave te creëren met veel insecten, vogels en vleermuizen. Ook lopen er veel adoptie-dieren rond.Bunnik kende ik vanuit de buurgemeente en ik werkte samen met eerdere P21 wethouders zoals Erica Spil en Paul Heijmerink. Dat helpt om erin te komen als je het stokje mag overnemen. Als wethouder ‘van buiten’ moet je je extra goed inwerken en dat heb ik met veel plezier gedaan het afgelopen jaar. En ik blijf leren. Bunnik is een fijne doorgaans progressieve gemeente. Drie verschillende dorpen met elk een eigen cultuur, ontzettend veel betrokken mensen, goed georganiseerde wijkverenigingen: wat wil je nog meer.P21 heeft een fijne groep mensen in de gemeenteraad. Allen groen en rood in hart en nieren, maar verschillend in leeftijd, ervaring en stijl. We werken met z’n allen aan een flink aantal ambities. In mijn portefeuille zit o.a. nieuw beleid op duurzaamheid, klimaatadaptatie (water en riool), groenonderhoud, flexwoningen en de transformatie van het Stationsgebied. Veel te doen dus!Het ene dossier is lastiger dan het andere. Alles wat een verandering in de buitenruimte brengt, levert voor- en tegenstanders op. Bijvoorbeeld de flexwoningen voor het gemeentehuis. Ook moeten we deze periode een maatschappelijk gesprek voeren over de manieren van duurzame energieopwekking. Willen we alleen zon of ook wind? Als bestuurder sta je dan vol in de wind. Het zal zeker weten een intensief gesprek worden.De sfeer in de gemeenteraad is op dit moment constructief. Wel denk ik dat veel van de 17 raadsleden uiteindelijk meer rood dan groen zijn en dat zal het voor P21 niet altijd makkelijk maken om groene ambities te bereiken. Ook is er niet veel geld en mankracht. Dat ligt aan vele factoren. Bunnik krijgt in verhouding niet veel geld van het Rijk, heeft best een groot gebied t.o.v. het aantal inwoners en heeft er altijd voor gekozen het niveau van service en voorzieningen hoog te houden. Daarnaast hebben we last van problemen die momenteel elke gemeente treffen, zoals een moeilijk te controleren jeugdzorg en vele vacatures die we niet opgevuld krijgen. Dit alles is natuurlijk wel eens frustrerend. Want ambities hebben we genoeg!Graag blijf en kom ik ook met jullie in contact. Mijn werk is voor en namens jullie, als inwoners én achterban van P21. Hopelijk tot snel! Hilde de Groot, wethouder P21

 • Wat is die Bunnikse Maat (BM) toch? Insprekers in Open Huizen die tegen iets zijn – windmolens, zonnevelden, woningbouw – slaan Raadsleden en College om de oren met de BM. Want al die projecten zijn er een aantasting van die BM, en daarom mogen ze niet doorgaan. Voor veel Raadsleden is diezelfde BM eveneens een reden om tegen een voorstel te zijn, want ze tasten het Dorpse Karakter (DK) van onze Prachtige Gemeente (PG) aan. Alleen, hoe dorps is dat DK? Onze PG bestaat uit drie kernen. We nemen de proef op de som en leggen de drie kernen van OPG langs de dorpsmeetlat. Werkhoven is een dorp, geen twijfel over mogelijk. Omringd door boeren en weilanden, er is een meent, geen supermarkt, maar wel een molen, een kerk, en een bakker. Er staan 1000 huizen. Odijk. Wat er nog dorps aan Odijk is, verdwijnt met de bouw van 1200 woningen in Kersenweide. Blijft over de kern Bunnik. Utrecht ligt er 3 kilometer, Zeist op 1,5 kilometer en Houten op 1 kilometer, samen goed voor bijna 600.000 mensen. Waar je ook staat in de kern, overal hoor je de A12. Wie door de straten loopt, beweegt zich door een ruim opgezette vinexwijk. Als je van de A12 Bunnik binnenrijdt, passeer je rechts en links drukke terreinen met bedrijven als Bovag, Vrumona Engie en de kantoortoren van Equans, acht verdiepingen hoog. Kom je van Utrecht Bunnik binnen, van hetzelfde laken en pak. Links een autohandelaar en rechts een bedrijventerrein, met BAM, ING, Het Van Raak-imperium en financiële dienstverleners. Overigens zorgen al die bedrijven voor een bevolkingstoename van 3.000 mensen op doordeweekse dagen. Kom daar maar eens om in een dorp. Amelisweerd en Rhijnauwen dan. Prachtige landgoederen, maar eigenlijk niet meer dan de stadsparken van Utrecht. Probeer er in het weekeinde maar eens niet over de hoofden te lopen. Kortom, de kern Bunnik heeft helemaal niks dorps. Het is een stedelijk gebied. En daarmee zijn DK en BM gelegenheidsargumenten om projecten tegen te houden die toch zo broodnodig zijn. Zoals windmolens en zonneparken, zonder welke OPG de noodzakelijke energietransitie helemaal nooit kan volbrengen. Zoals woningbouwprojecten in het stationsgebied voor mensen die geen huis van vier ton kunnen kopen, voor wie een huur van 1000 euro al te hoog is, onze medeburgers die OPG draaiende houden, de werkers in de gezondheidszorg, de politieagenten, de onderwijzers, de winkelbedienden, de vuilnisophalers, jongeren die eindelijk op zichzelf willen wonen maar nog 12 jaar op de wachtlijst moeten staan voor ze aan de beurt zijn, ouderen die kleiner willen wonen maar waar? Ja, vorige gemeenteraden hebben de BM en het DK vastgelegd in allerlei documenten, maar toen was er nog geen Klimaatakkoord en was de woningnood nog geen uitslaande brand. De wensen van toen zijn niet langer houdbaar. Laten wij daarom per kern bekijken wat gepast is met als uitgangspunt dat Bunnik en Odijk stedelijker zijn dan Werkhoven. En best plaats kunnen bieden aan bescheiden hoogbouw, en dat hoeven niet meteen acht verdiepingen te zijn. Dat vereenvoudigt het gesprek enorm en maakt de discussie zuiverder. Koen van Gulik, raadslid P21

 • Wat hebben varen, vliegen en vuurwerk met elkaar te maken? Het zijn allemaal onderwerpen die dit voorjaar in de gemeenteraad aan bod zijn gekomen of gaan komen. Varen: al jaren wordt er gesproken over het verbieden van boten met vervuilende diesel- of benzinemotoren op de Kromme Rijn in de gemeente Bunnik. Varen met een stille elektrische motor of op eigen kracht in een roeiboot of kano geeft alle ruimte om te kunnen genieten van onze prachtige rivier, maar dan zonder geluidsoverlast en zonder sporen van diesel, benzine of olie in het water achter te laten. Hoog tijd voor een verbod op vervuilende motoren dus. Vind ik, tenminste. Daarom heb ik hier vragen over gesteld in de gemeenteraad en blijven wij zoeken naar manieren om beweging te krijgen in dit onderwerp. Vliegen: de overheid is een extra vliegroute voor Schiphol aan het uitzoeken, over of in de nabijheid van onze gemeente. Wij hebben hier als gemeente weinig invloed op. Maar wij kunnen wel onze stem laten horen. Deze route opent de deur voor verdere groei van Schiphol, wat rampzalig zou zijn voor het halen van klimaatdoelen (emissieloos vliegen ligt nog ver in de toekomst). Niet doen dus. Vind ik, tenminste. Daarom hebben wij de actiegroep ‘Stop4deroute’ gevraagd de raad en inwoners te komen bijpraten over dit onderwerp. Vuurwerk: er zijn vele redenen waarom ik me zorgen maak over de hoeveelheid vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Wist jij bijvoorbeeld dat wilde vogels, opgejaagd door het vuurwerk, soms tientallen kilometers vliegen om een rustige plek te vinden en daarna nog dagen van slag kunnen zijn? Of dat er door het vuurwerk zo’n 250.000 kilo fijnstof de lucht ingeschoten wordt, waaronder zware metalen waarvan het effect op mens en natuur onbekend is? Natuurlijk, veel mensen zijn gehecht aan deze traditie. Maar wegen de voordelen op tegen de nadelen? Niet meer. Vind ik, tenminste. En daarom stelde ik een oproep richting het kabinet voor, voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Een overgang naar een duurzame samenleving is noodzakelijk. Vind ik, tenminste. Deze overtuiging gebruik ik als leidraad in mijn dagelijkse leven en in mijn werk als raadslid. Jenny Houtgraaf, Raadslid P21

 • Sinds 1 jaar ben ik betrokken bij het raadswerk als fractie-assistent van P21. Regelmatig kijk ik met verbazing en bewondering rond in de raadszaal. Naar betrokken inwoners, wijkverenigingen, raadsleden, wethouders en ambtenaren. Allemaal vanuit hun eigen visie en drijfveren zetten ze zich in voor de belangen van Bunnik, Odijk en Werkhoven. De gesprekken en debatten in en om de raadszaal laten zien dat er veel gebeurt en moet gebeuren in onze gemeente. 1 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is een mooi moment om terug en vooruit te kijken. In 2022 is de constructieve samenwerking in de Bunnikse gemeenteraad vertaald in het Coalitieakkoord van P21 en D66 en het raadsbrede Raadsprogramma. Het college van P21 en D66 is daarmee voortvarend aan de slag gegaan. De gemeenteraad heeft besluiten kunnen nemen over bijvoorbeeld het beschikbaar houden van betaalbare woningen voor middeninkomens en starters via instellen van een opkoopbescherming en doelgroepenverordening, maar over ook het Noodfondskwetsbare groepen. Daarnaast zijn stappen gezet voor het woningbouwprogramma, zoals de ontwikkeling van het Masterplan voor Kersenweide en de afronding van de gebiedsvisie voor het Stationsgebied. Hierbij staan tijdige beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid centraal. Waar ik zelf met spanning naar uitkijk, is het uitvoeringsprogramma klimaatneutraal Bunnik. Eind maart zal dit in de raadszaal worden besproken, waarbij ik hoop op een grote opkomst van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Samenwerking is de komende jaren essentieel om tot de juiste afwegingen en acties te komen richting een klimaatneutraal Bunnik in 2040. Zonder verduurzaming en lokale opwekking van duurzame energie kunnen we de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen immers niet verminderen. Dat dit belangrijk is, laat de huidige energiecrisis zien.  Het is ook een feit dat dit de directe leefomgeving van onze inwoners raakt. Vanuit de Bunnikse mogelijkheden voor de energietransitie, zullen gezamenlijk nieuwe kansen en alternatieven onderzocht en gerealiseerd moeten worden. Dat kan grootschalige opwekking zijn (zoals de drie zonnevelden die nu in ontwikkeling zijn) maar ook in en om onze woningen (met isolatie, zonnepanelen en warmtepompen). Van de gemeente mag regie verwacht worden, zodat we samen verder komen. Marco Bosman, Fractie-assistent P21

 • Donderdagavond was de eerste raadsvergadering van dit kalenderjaar. En we beginnen gelijk goed met twee super interessante debatpunten, waar we als P21 natuurlijk hard mee aan het werk mee zijn gegaan. Het fietspad Bunnik-USP en de doelgroepenverordening. Het fietspad is een onderwerp wat al heel lang loopt en de emoties hoog bij oplopen dus ik zal daar niet in mijn eerste raadspraat mijn vingers aan branden, maar de doelgroepenverordening is een van de redenen waarvoor ik in de politiek ben gegaan. Zoals de meeste mensen zullen weten is er al een tijd een wooncrisis. Deze crisis zorgt ervoor dat jonge gezinnen en starters geen woning kunnen kopen omdat de woningmarkt zo ontzettend oververhit is. En een doelgroepenverordening is iets die een gemeente kan gebruiken om ervoor te zorgen dat juist deze groepen wel een kans krijgen in Bunnik. De doelgroepenverordening bepaalt namelijk wie er in aanmerking komt voor nieuwbouwwoningen en hoe lang nieuwbouwwoningen in dezelfde prijscategorie blijven. Met een doelgroepenverordening kan je regelen dat politieagenten, leraren en verpleegkundigen niet met mensen die boven de 90.000 euro per jaar verdienen hoeven concurreren voor een woning. Door de 10 jaar instandhoudingstermijn zorgen we er ook voor dat deze woningen voor nog 10 jaar betaalbaar zullen blijven. Met een voorstel van het CDA om na 2 jaar te controleren hoe deze doelgroepenverordening werkt geeft ons meer zekerheid dat er geen onverwachte effecten zullen zijn. De timing is natuurlijk ook geweldig omdat binnenkort het masterplan voor de Kersenweide in de raad komt met plannen voor 1200 woningen. Kortom een geweldige maatregel waarin we een landelijk probleem, lokaal een beetje kunnen oplossen. Er zijn natuurlijk nog veel meer goede ideeën die de Bunnikse woningmarkt zou kunnen helpen, maar die komen pas later dit jaar aan bod in de ‘visie op wonen’. Casper de Kok, Fractie-assistent P21

 • Het einde van dit jaar is in zicht. Een frisse wind waait door de straten van Bunnik, een wind waartegen weinig beschutting te zoeken is op enkele plekken in onze gemeente. De bomenkapronde die de gemeente Bunnik dit najaar is gestart heeft op deze plekken bomen verwijderd. Zorgen over de juistheid van de kap en de communicatie erover zijn bij inwoners en raadsleden al snel naar boven gekomen. Kapt de gemeente niet te makkelijk en te snel? Bomen zijn goed voor ons, Bomen nemen water op als het hard regent, brengen verkoeling op warme dagen, beschutting op koude dagen en hebben een positieve invloed op de luchtkwaliteit. Het is daarom niet verbazingwekkend dat de kap van bomen aan veel inwoners knaagt. Bewoners willen hun bio-diverse dorp niet zien veranderen in een kale stratenmassa. Op steen en asfalt groeien geen bloemen, kruipen geen wormen en vliegen geen bijen. Om deze reden moet de gemeente voorzichtig zijn bij bomenkap. Aan de andere kant zijn er soms goede redenen voor de kap van bomen op de nu uitgevoerde schaal (grofweg 1% van het gemeentelijke bomenbestand). De bomen die gekapt zijn tijdens deze onderhoudsronde waren vaak oud, ziek of beschadigd. Deze bomen gaan vaak sneller dood en verliezen grote takken tijdens een storm die voor schade of verwondingen zorgen. De tijdige kap en herplant van deze bomen is op dit soort momenten een beter alternatief dan het afwachten van de consequenties. Soms ligt de beslissing om te kappen genuanceerder, dan komt een puntensysteem van pas waarmee de voor en nadelen van het kappen worden afgewogen. De gemeente heeft veel te danken aan de inwoners van Bunnik die zo betrokken zijn bij zaken als deze. Het stellen van vragen en kenbaar maken van zorgen helpen de gemeente bij het verbeteren van beleid en raadsleden te zien waar de pijnpunten liggen. Maar soms moeten bomen gekapt worden, gelukkig is in deze gevallen gelijkwaardige herplant geregeld in het beleid. Wanneer ik volgende keer door een vers gekapte straat loop denk ik daarom niet alleen aan de lege straat en de koude wind maar aan de nieuwe grote bomen die in de toekomst weer in deze straten staan en de frisse lucht die zij met zich meebrengen. Rob van Mourik, Raadslid P21

 • We zien helaas veel voorbeelden van mensen die niet meer in gesprek zijn. Niet luisteren en vooral schreeuwen. Mij raakt dat, ik word er soms moedeloos van. Daarom ben ik blij dat we dat in de gemeenteraad in Bunnik anders doen. In mei is tussen P21 en D66 een coalitieakkoord gesloten op enkele hoofdthema’s. Daarna zijn we met vertegenwoordigers van alle fracties in gesprek gegaan over de andere onderwerpen. We zochten en vonden de overeenkomsten tussen alle fracties. Dat zorgt voor een breder draagvlak. Zo’n gesprek kost tijd, en de ander verstaan vraagt niet alleen overeenstemming op inhoud, maar ook over de manier waarop. Dit heeft geleid tot het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 dat nu is gepresenteerd. Ik ben er trots op. Denken we dan in de gemeenteraad over alles hetzelfde en zijn we nu klaar met overleggen? Nee natuurlijk. College en raad zullen de komende periode de gemaakte afspraken in nauwe samenwerking verder uitwerken. De keuze van P21 is dan voor groen en sociaal. Waar groen nadrukkelijk in het coalitieakkoord staat, zijn wij blij met een prominente plek in het raadsprogramma voor het sociaal domein met onderdelen die alle fracties onderschrijven. P21 zal goed gaan letten op het onderzoek voor het wijzigen van eigen bijdragen, het ruimhartige minimabeleid dat we voorstaan en snelle schuldhulpverlening. We laten het college weten wat we belangrijk vinden. Het P21-verkiezingsprogramma blijft voor ons het uitgangspunt. Waar alle partijen het dan sowieso over eens zijn, is dat makkelijk inspreken voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig is. Voordat we besluiten nemen moet een echt gesprek mogelijk zijn. Zonder schreeuwen. Door de tijd nemen om te luisteren. Arjen Hussem Fractievoorzitter P21

 • Hoe schrijf je na het bombardement van Poetin nog een zinvolle bijdrage aan deze raadspraat? Daar waar Oekraïners bommen horen vallen en crisis op crisis volgt, tracht de raad onverdroten door te werken. Er ligt een coalitieakkoord hoe we samen met onze inwoners de energietransitie en de woningbouw oppakken. Er is een sluitende begroting. We hebben er zin in!  Recent kwam de raad bijeen om na te denken over de vraag hoe we samen goede besluiten nemen. De conclusie was dat we dat doen door elkaar steunen en te respecteren. Dat klinkt in deze arena wellicht vreemd. Het eerste resultaat daarvan is echter wel dat er inmiddels een concept raadsprogramma ligt waarin de raad als geheel keuzes heeft maakt op de andere belangrijke onderwerpen in onze gemeente, zoals het sociaal domein en de veiligheid van onze inwoners. De nieuwe raad laat daarmee zien als eenheid te willen handelen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zijn, immers zonder wrijving geen glans. Maar wel dat we een voorbeeld willen zijn, hoe we vanuit lokaal bestuur onze samenleving willen inrichten.  Hoe belangrijk dat is zagen we recent weer door enkele incidenten in de tweede kamer. Interne ruzies tussen (ex)voorzitters, persoonlijke afrekeningen in een publiek debat, een kabinet dat de kamer verlaat, etc. Ook de omgekeerde vlaggen zijn een symbool van wanhopige boeren die de democratie de rug toekeren. Het gaat dan niet meer met elkaar over de inhoud. P21 vindt het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij de besluiten die we nemen. Dit voedt de democratie van onderaf. Angst en haat zaaien in deze tijden van crisis doet dat niet.  Wist u bijvoorbeeld dat men in Bunnik al met een initiatief van vijf inwoners een onderwerp in het open huis kan agenderen ende raad voor iedere raadsvergadering een podium biedt? Indien wij op deze wijze met elkaar blijven omgaan in ons mooie Bunnik, bieden we geen enkele voedingsbodem voor uitholling van onze democratie. Immers juist die uitholling biedt ruimte aan diegenen die met macht willen regeren en laten we dat zaadje in Bunnik nu juist geen voedingsbodem bieden. Jeroen Sterk, Raadslid P21

 • Maak je je zorgen over iets? Focus dan op de zaken die je daadwerkelijk kan veranderen. We maken ons allemaal zorgen over de stijging van de energieprijzen. Velen van ons zijn ook bezorgd over de klimaatverandering: ik las onlangs in een opiniepeiling in Trouw dat de angst onder Nederlanders voor de gevolgen van de klimaatcrisis groeit. Maar in dezelfde opiniepeiling las ik ook dat veel mensen al iets hebben gedaan om hun huis energiezuiniger te maken. Deze mensen zijn al bezig actie te ondernemen, binnen hun invloedssfeer, om de impact van stijgende energieprijzen te verzachten en/of klimaatverandering tegen te gaan. Maar bijvoorbeeld door gebrek aan geld of kennis kan niet iedereen hier zelf iets aan doen. En daar hebben wij een overheid nodig: om acties te ondernemen die buiten het bereik van individuele burgers vallen.  Uit dezelfde opiniepeiling blijkt dat veel mensen denken dat de overheid meer moet doen tegen opwarming van de aarde. Ik ben het hiermee eens en mede daarom ben ik de lokale politiek ingestapt. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen ben ik ondergedompeld in een wereld met betrokken, hardwerkende ambtenaren en bevlogen raadsleden van allerlei politieke kleuren. Met stevige maar constructieve discussies is er sinds de verkiezingen hard gewerkt aan het maken van afspraken voor deze raadsperiode. Zo hebben wij, P21, afspraken gemaakt met onze coalitiepartner D66-Bunnik op een aantal thema’s, waaronder duurzaamheid, natuur en woningbouw. Op het moment van schrijven zijn gesprekken gaande tussen alle vier partijen in de gemeenteraad over raadsbrede afspraken op andere thema’s zoals sociale cohesie, veiligheid en zorg. Allemaal afspraken binnen de invloedssfeer van de lokale overheid, die onze gemeente vooruit kunnen brengen. Ik vind het een eer om namens jullie, inwoners van de gemeente, hieraan te kunnen en mogen bijdragen.  Ik ben benieuwd wat jij denkt van de afspraken in het coalitieakkoord en het raadsakkoord zodra dat klaar is. Laat je het weten? Je kunt me bereiken via j.houtgraaf@bunnik.nl. Niet alleen bij de verkiezingen kan je je stem laten horen. Jenny Houtgraaf, Raadslid P21