Opiniestukken

Opiniestukken

  • We zien helaas veel voorbeelden van mensen die niet meer in gesprek zijn. Niet luisteren en vooral schreeuwen. Mij raakt dat, ik word er soms moedeloos van. Daarom ben ik blij dat we dat in de gemeenteraad in Bunnik anders doen. In mei is tussen P21 en D66 een coalitieakkoord gesloten op enkele hoofdthema’s. Daarna zijn we met vertegenwoordigers van alle fracties in gesprek gegaan over de andere onderwerpen. We zochten en vonden de overeenkomsten tussen alle fracties. Dat zorgt voor een breder draagvlak. Zo’n gesprek kost tijd, en de ander verstaan vraagt niet alleen overeenstemming op inhoud, maar ook over de manier waarop. Dit heeft geleid tot het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 dat nu is gepresenteerd. Ik ben er trots op. Denken we dan in de gemeenteraad over alles hetzelfde en zijn we nu klaar met overleggen? Nee natuurlijk. College en raad zullen de komende periode de gemaakte afspraken in nauwe samenwerking verder uitwerken. De keuze van P21 is dan voor groen en sociaal. Waar groen nadrukkelijk in het coalitieakkoord staat, zijn wij blij met een prominente plek in het raadsprogramma voor het sociaal domein met onderdelen die alle fracties onderschrijven. P21 zal goed gaan letten op het onderzoek voor het wijzigen van eigen bijdragen, het ruimhartige minimabeleid dat we voorstaan en snelle schuldhulpverlening. We laten het college weten wat we belangrijk vinden. Het P21-verkiezingsprogramma blijft voor ons het uitgangspunt. Waar alle partijen het dan sowieso over eens zijn, is dat makkelijk inspreken voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig is. Voordat we besluiten nemen moet een echt gesprek mogelijk zijn. Zonder schreeuwen. Door de tijd nemen om te luisteren. Arjen Hussem Fractievoorzitter P21

  • Hoe schrijf je na het bombardement van Poetin nog een zinvolle bijdrage aan deze raadspraat? Daar waar Oekraïners bommen horen vallen en crisis op crisis volgt, tracht de raad onverdroten door te werken. Er ligt een coalitieakkoord hoe we samen met onze inwoners de energietransitie en de woningbouw oppakken. Er is een sluitende begroting. We hebben er zin in!  Recent kwam de raad bijeen om na te denken over de vraag hoe we samen goede besluiten nemen. De conclusie was dat we dat doen door elkaar steunen en te respecteren. Dat klinkt in deze arena wellicht vreemd. Het eerste resultaat daarvan is echter wel dat er inmiddels een concept raadsprogramma ligt waarin de raad als geheel keuzes heeft maakt op de andere belangrijke onderwerpen in onze gemeente, zoals het sociaal domein en de veiligheid van onze inwoners. De nieuwe raad laat daarmee zien als eenheid te willen handelen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zijn, immers zonder wrijving geen glans. Maar wel dat we een voorbeeld willen zijn, hoe we vanuit lokaal bestuur onze samenleving willen inrichten.  Hoe belangrijk dat is zagen we recent weer door enkele incidenten in de tweede kamer. Interne ruzies tussen (ex)voorzitters, persoonlijke afrekeningen in een publiek debat, een kabinet dat de kamer verlaat, etc. Ook de omgekeerde vlaggen zijn een symbool van wanhopige boeren die de democratie de rug toekeren. Het gaat dan niet meer met elkaar over de inhoud. P21 vindt het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij de besluiten die we nemen. Dit voedt de democratie van onderaf. Angst en haat zaaien in deze tijden van crisis doet dat niet.  Wist u bijvoorbeeld dat men in Bunnik al met een initiatief van vijf inwoners een onderwerp in het open huis kan agenderen ende raad voor iedere raadsvergadering een podium biedt? Indien wij op deze wijze met elkaar blijven omgaan in ons mooie Bunnik, bieden we geen enkele voedingsbodem voor uitholling van onze democratie. Immers juist die uitholling biedt ruimte aan diegenen die met macht willen regeren en laten we dat zaadje in Bunnik nu juist geen voedingsbodem bieden. Jeroen Sterk, Raadslid P21

  • Maak je je zorgen over iets? Focus dan op de zaken die je daadwerkelijk kan veranderen. We maken ons allemaal zorgen over de stijging van de energieprijzen. Velen van ons zijn ook bezorgd over de klimaatverandering: ik las onlangs in een opiniepeiling in Trouw dat de angst onder Nederlanders voor de gevolgen van de klimaatcrisis groeit. Maar in dezelfde opiniepeiling las ik ook dat veel mensen al iets hebben gedaan om hun huis energiezuiniger te maken. Deze mensen zijn al bezig actie te ondernemen, binnen hun invloedssfeer, om de impact van stijgende energieprijzen te verzachten en/of klimaatverandering tegen te gaan. Maar bijvoorbeeld door gebrek aan geld of kennis kan niet iedereen hier zelf iets aan doen. En daar hebben wij een overheid nodig: om acties te ondernemen die buiten het bereik van individuele burgers vallen.  Uit dezelfde opiniepeiling blijkt dat veel mensen denken dat de overheid meer moet doen tegen opwarming van de aarde. Ik ben het hiermee eens en mede daarom ben ik de lokale politiek ingestapt. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen ben ik ondergedompeld in een wereld met betrokken, hardwerkende ambtenaren en bevlogen raadsleden van allerlei politieke kleuren. Met stevige maar constructieve discussies is er sinds de verkiezingen hard gewerkt aan het maken van afspraken voor deze raadsperiode. Zo hebben wij, P21, afspraken gemaakt met onze coalitiepartner D66-Bunnik op een aantal thema’s, waaronder duurzaamheid, natuur en woningbouw. Op het moment van schrijven zijn gesprekken gaande tussen alle vier partijen in de gemeenteraad over raadsbrede afspraken op andere thema’s zoals sociale cohesie, veiligheid en zorg. Allemaal afspraken binnen de invloedssfeer van de lokale overheid, die onze gemeente vooruit kunnen brengen. Ik vind het een eer om namens jullie, inwoners van de gemeente, hieraan te kunnen en mogen bijdragen.  Ik ben benieuwd wat jij denkt van de afspraken in het coalitieakkoord en het raadsakkoord zodra dat klaar is. Laat je het weten? Je kunt me bereiken via j.houtgraaf@bunnik.nl. Niet alleen bij de verkiezingen kan je je stem laten horen. Jenny Houtgraaf, Raadslid P21

  • Het was laatst toch even een dingetje na mijn boodschappenuitje. In de enige supermarkt van Bunnik betaalde ik maar liefst 3,88 euro voor een pak spaghetti en een rode paprika. Ik schrok ervan, haalde mijn schouders op en liep maar weer richting huis. Eenmaal thuisgekomen begon ik me toch af te vragen hoe ik als P21-raadslid na het reces (vanaf 7 juli vergadert de raad een tijdje niet) iets kan doen om de pijn van de prijsstijgingen voor de kwetsbaarst en enigszins te verzachten. Het antwoord op deze vraag is iets met minimabeleid en krijgt u straks.  Is het u bekend dat het woord ‘reces’ niet alleen een soort bestuursvakantie aanduidt maar dat het ook ‘achterstand in betaling’ betekent? En over achterstanden in betaling gesproken; is het u bekend dat volgens het CPB tot 1,2 miljoen huishoudens in financiële nood komen als de energie duur blijft en het kabinet op korte termijn niets doet? Als antwoord op beide vragen kan ik in ieder geval zeggen dat het hoge aantal van 1,2 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden me ongerust maakt. Geruststellend is het vervolgens niet als ik later ook nog eens in de Telegraaf in welbekende chocoladeletters moet lezen dat Nederland op de rand van een recessie staat door de energiecrisis.  Hoe gaan we dit in Bunnik pareren met de middelen die we hebben? Ik denk dat we in Bunnik koste wat kost moeten voorkomen dat inwoners uit de gemeente buiten hun eigen schuldbetalingsachterstanden oplopen en door financiële nood ver terugvallen met alle gevolgen van dien. Daarom is het een geluk bij een ongeluk dat er dit jaar in de gemeenteraad nog een evaluatie van het minimabeleid gaat plaatsvinden. Vanuit P21 kijken we hier naar uit omdat we vinden dat iedereen moet kunnen blijven meedoen aan de samenleving. En ja, de sterkste schouders moeten daarbij de zwaarste lasten dragen.   Naast een toekomstbestendiger minimabeleid wil P21 overigens ook een betere schuldhulpverlening die waardiger en eenvoudiger is en gebaseerd is op vertrouwen en hulp bij onbedoelde vergissingen. Daarover later meer. Voor nu wens ik u allen geen goed reces maar wel een hele fijne, zorgeloze vakantie!! Joost Lubbers, Raadslid P21

  • Het is u niet ontgaan, er waren gemeenteraadsverkiezingen in maart. Verkiezingen voor het democratische orgaan dat het dichtst bij u, de burger, staat. Dat beslist over woningbouw, over windmolens, over de hoogte van de ozb, of de bibliotheek kan blijven bestaan, dat de organisatie van en de uitgaven aan jeugdzorg controleert, beleid voor groen helpt ontwikkelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat de Raad doet, gaat u aan kortom, en wel direct. En toch is maar 67% van u gaan stemmen. Hoezo ‘maar’, hoor ik u denken. Na Woudenberg en Renswoude de hoogste opkomst in onze provincie! En ver boven de gemiddelde landelijke opkomst van 50,3%! En bijna evenveel als in 2018. Ik kijk daar anders tegenaan. 33% is niet gaan stemmen. Vergelijk dat eens met de landelijke verkiezingen van maart vorig jaar, toen bijna 89% procent van de kiezers hun stem uitbracht. Waar ligt dat gebrek aan belangstelling toch aan? Misschien hebben de thuisblijvers geen vertrouwen in de gemeentepolitiek, voelen ze zich niet vertegenwoordigd, weten ze niet wie hun vertegenwoordigers zijn, beseffen ze niet zo goed waar de gemeenteraad voor staat en wat hij – de Raad is een mannelijk woord – doet, wat hij kan. Terwijl hij het directste democratische orgaan is waarop ze invloed kunnen uitoefenen. Door te stemmen, door hun stem te laten horen in de participatiemogelijkheden die er zijn. Het baart mij grote zorgen, dit democratisch tekort. Want de democratie is een teer plantje, dat alleen kan bloeien als er goed voor gezorgd wordt. Daar willen wij de komende vier jaar wat aan doen door de Raad en de gemeentepolitiek naar de burger brengen, en de burger naar de Raad en de gemeentepolitiek. Door andere vormen van burgerparticipatie uit te proberen, zoals we in Werkhoven gaan doen, door op andere manieren te communiceren, door de paden op en de lanen in te gaan. Waarom geen spreekuren houden? Of op regelmatige basis wijken bezoeken? Of door burgers uit te nodigen te vertellen wat hen dwars zit en waarmee ze willen helpen? Laat het een Raadsoverstijgende ambitie worden om bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2026 89% van de stemgerechtigden hun stem te laten uitbrengen. Koen van Gulik, Raadslid P21