Nieuws vanuit de fractie

Wil je meer weten over ons werk in de raad? Lees hier verder.

 • In de lokale krant stond kortgeleden een kop: ‘Bunnik geen kansrijk gebied – Geen locaties voor windenergie’. Deze krantenkop mist naar onze mening belangrijke nuance. Het artikel gaat over een recent gepubliceerd provinciaal onderzoek en bijbehorende lijst van kansrijke gebieden voor windenergie. Bunnik staat weliswaar niet op de provinciale lijst maar het onderzoek van de provincie sluit kansen voor windenergie in de gemeente nadrukkelijk niet uit. Het provinciale onderzoek is uitgevoerd om tot een lijst te komen met voldoende kansrijke gebieden om te kunnen voldoen aan de regionale afspraken voor energie-opwekking. De provincie vraagt gemeentes om uiterlijk rond de zomer een besluit te nemen over deze gebieden. Zo’n gebied en dus ook zo’n gevraagd besluit vanuit de provincie is er voor de gemeente Bunnik niet. Maar naast deze regionale afspraken hebben wij in de gemeente Bunnik een eigen doel: Klimaatneutraal Bunnik 2040, met net zoveel opwekking van duurzame energie op eigen grondgebied als wij gebruiken. Als P21 willen wij de energiebehoefte van Bunnik niet op andere gemeenten afwentelen. En wij willen dat de Bunnikse gemeenschap kan meeprofiteren, bijvoorbeeld via energiecoöperaties en gebiedsfondsen of – als de wetgeving het toestaat – lokale afname. De gemeenteraad heeft afgelopen zomer een uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik vastgesteld waarin staat dat wij grootschalige opwek idealiter willen realiseren als een combinatie van zon én wind. En wij deze raadsperiode willen werken aan het concretiseren van windlocaties, met participatietrajecten. Dit sluit aan bij het verkiezingsprogramma van P21. Het onderzoek van de provincie is gebaseerd op een systematische afweging van meer dan twintig criteria. Denk bijvoorbeeld aan nabijheid van woningen of weidevogelgebieden, of cultuurhistorische overwegingen. Een burgerpaneel bepaalde welk gewicht ieder criterium kreeg in de eindbeoordeling. In het onderzoek staat expliciet vermeld dat gemeentes een eigen lokale afweging kunnen maken. Het onderzoek streept dus geen locaties weg maar maakt voor ons de mogelijkheden inzichtelijker. Laten wij hier goed gebruik van maken. Lees hier meer over de standpunten P21 zon en wind. Jenny Houtgraaf, raadslid P21 VoetnootDe fractie van P21 heeft de redactie van ‘t Groentje gezocht de kop in de krant van 17 jan. 2024 te rectificeren. De redactie heeft laten weten hier geen aanleiding voor te zien met als argument dat deze communicatie over provinciaal beleid gaat en in het artikel staat dat de provincie kansrijke gebieden heeft aangewezen en dat Bunnik geen locatie heeft toegewezen gekregen.

 • Onafhankelijke journalistiek is niet alleen van belang op landelijke niveau maar ook op lokaal niveau. Daarom heeft P21-raadslid Koen van Gulik, met steun van de voltallige gemeenteraad, aangescherpte criteria afgedwongen voor de selectie van lokale omroepen. Lees hieronder zijn overwegingen, ingebracht tijdens de laatste raadsvergadering van 2023: “De omroepmachtiging van Slotstad Radio loopt in 2024 af, er wordt een inschrijving geopend voor de vijf jaar daarna. De Beleidsregel van het Commissariaat voor de Media over de procedure tot aanwijzing van lokale publieke media-instellingenvan 1 februari van dit jaar stelt drie basisvoorwaarden waaraan kandidaten moet voldoen. Maar zijn er twee of meer kandidaten dan kan een gemeente aanvullende criteria stellen, die door het Commissariaat voor de Media gebruikt kunnen worden om een kandidaat te kiezen. De keuze wordt aan de Raad voorgelegd en die kan er dan een advies over uitbrengen, aan de hand van zijn eigen criteria. Het Raadsvoorstel heeft zes criteria opgenomen. Het criterium ‘Onafhankelijkheid’ vinden wij te gemakkelijk geformuleerd. Er staat nu ‘De omroep staat op eigen benen, is objectief en wordt niet beïnvloed door een andere partij’. Deze formulering heeft betrekking op de organisatie (‘de omroep’) en niet op wie en wat er binnen de organisatie de doelstellingen moet uitvoeren (de redactie). En het gaat natuurlijk om die redactie, die moet onafhankelijke journalistiek kunnen bedrijven. Onafhankelijke journalistiek is de ruggengraat van onze democratische samenleving, ze staat onder druk, we moeten haar zo veel mogelijk beschermen. Daarom moet de omschrijving van het criterium worden aangescherpt en het gewicht omhoog.” Fractie van P21

 • Eerst alleen met de fiets of hardlopend, toen als huizenzoeker en huizenkoper, nu als hockeyvader en schoolpleinouder heb ik Bunnik beetje bij beetje leren kennen. Dat smaakte naar meer. Voeg daarbij mijn grote politieke interesse en je krijgt een cocktail, waarbij je ja zegt op de vraag of je als fractie-assistent van P21 een bijdrage wilt leveren aan het wel en wee in onze mooie gemeente. Dus werd ik, Michel Nijlant, 43 jaar oud, op 12 oktober geïnstalleerd als fractie-assistent. De rol van fractie-assistent is een formele rol binnen de gemeente Bunnik. Net als de raadsleden ontvang je de stukken voor de vergaderingen zoals de informatieavond, de politieke avond en de raadsvergadering. Bij de informatieavond en de politieke avond mag ik als fractie-assistent spreken namens de P21-fractie. In eerste instantie zal ik mij echter vooral concentreren op het ondersteunen van de fractie door tijdens de wekelijkse fractievergaderingen mee te denken en praten over de actuele thema’s in de Raad. Maar natuurlijk blijf ik fietsen en hardlopen, blijf ik staan langs het hockeyveld en op het schoolplein.. Want vergaderen in een zaaltje is best leuk, het echte Bunnik vind je buiten. Michel Nijlant, fractie-assistent P21

 • Het stof rondom de stikstof gesprekken lijkt de afgelopen maanden iets neergedaald. Minder op het nieuws betekent niet dat het weg is! Ik (Hilde de Groot) ben er aardig wat tijd mee kwijt. Door het Rijk is bepaald dat elke provincie een Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) moet maken. Daarin moet staan hoe je dit wil aanpakken. Het is breder gemaakt dan het beperken van de stikstof depositie, omdat het ook om natuur, bodem en water gaat. En met een goede toekomst voor onze boeren. Ik ben blij dat onze provincie het breed aanvliegt. Dat sluit aan bij het landelijke beleid dat we ruimtelijke ordening meer ‘water en bodem gestuurd’ moeten aanpakken. Dit biedt kansen voor natuurherstel. De provincie moest dat UPLG van Rijk helaas erg snel opstellen en heeft deze zomer een programma ingeleverd bij het Rijk. Gemeentes en andere organisaties waren niet gelukkig met het gebrek aan participatie. Dat werd erkend door de provincie. Het huidige resultaat is nog een soort eerste versie, waarop nog heel veel toetsen en onderzoeken (o.a. een MER=Milieu Effect Rapportage) gedaan zullen worden. Dan wordt het definitieve UPLG begin 2025 vastgesteld. Het komende jaar is er meer ruimte voor gesprek. Vanuit de gemeente Bunnik mag ik aansluiten, omdat ik de portefeuille milieu en natuur & landschap heb. De provincie heeft haar hele grondgebied in een aantal stukjes geknipt en elk stukje moet nu een gebiedsagenda maken. Daarin mogen allerlei partijen zoals gemeentes, agrarische organisaties, natuurorganisaties en landgoederen samen bedenken hoe we deze opgave concreter gaan maken in ons gebied. Bunnik zit daarvoor in het deel Kromme Rijn. We kunnen ons gebiedsprogramma waarschijnlijk laten aansluiten bij een ander regionaal programma genaamd Groen Groeit Mee, waar eveneens Kromme Rijn perspectieven en projecten voor moeten worden gemaakt. Het geld van het Rijk voor de stikstof aanpak zit in een transitiefonds, dat i.v.m. de verkiezingen even stil is gelegd. Er zit echter wel wat geld alvast in de begroting 2024, waarvoor de provincie begin volgend jaar koploperprojecten moet inleveren. Welke dat mogen zijn, is nog onduidelijk. Het proces voelt vaak gehaast en traag tegelijk! Ondanks dat de aanleiding niet zo fraai is, ervaar ik het als hoopvol en waardevol. Veel verschillende soorten mensen moeten samen nadenken over het buitengebied. Vaak bekijken we dat per onderwerp of per organisatie. Nu worden we ‘gedwongen’ dat samen en breed te doen. Dat vind ik winst. Er moet ongetwijfeld nog veel water door de Kromme Rijn, maar het stroomt alvast! Hilde de Groot, wethouder P21

 • In het begin van deze raadsperiode (2022-2026) hebben we met alle partijen in de Bunnikse gemeenteraad een breed gedragen raadsprogramma opgesteld en ondertekend. In dit raadsprogramma zijn veel afspraken gemaakt die betrekking hebben op het sociaal domein. Deze afspraken zijn, nadat het college accenten heeft aangepast in het collegeakkoord, uitgevoerd of nog in de pijplijn. Daarnaast heeft de fractie in de afgelopen tijd moties en amendementen, over het sociaal domein buiten het raadsprogramma, ingediend en gesteund. Belangrijke punten die we met de fractie op de portefeuille sociaal domein hebben gerealiseerd hebben vooral betrekking gehad op Werk en Inkomen. Als fractie hebben we het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen om een noodfonds voor de meest kwetsbaren te realiseren. Daarnaast is het ons gelukt om de norm voor het meedoen aan alle Bunnikse minimaregelingen ruimhartig te verruimen naar 130% van de bijstandsnorm. Ook hebben we middels een motie voor elkaar gekregen dat mensen die net buiten de norm vallen sneller aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Belangrijke onderwerpen voor de aankomende tijd zijn o.a. samenwerking op het gebied van zorg en welzijn, vluchtelingen in Bunnik en meer gelijke kansen voor iedereen. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het door de gemeente in dienst nemen van meer mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we onlangs in de raad een inspirerend en constructief overleg gehad met de maatschappelijke organisaties. Naast het met elkaar in contact treden hebben we zoveel mogelijk geluisterd en gevraagd wat de organisaties nodig hebben voor de toekomst. Wij verwachten dat hier zeker vervolg aan wordt gegeven. Ook in de komende tijd blijft de fractie zoveel mogelijk sociaal beleid afdwingen. Dit doen we aan de hand van het P21 verkiezingsprogramma, het raadsprogramma, kennis en voortschrijdend inzicht maar ook op basis van deskundige input vanuit onze leden. Joost Lubbers, Raadslid P21

 • De Raad moest op 16 november jl. beslissen over de kaders (uitgangspunten) voor twee woningbouwprojecten van zes appartementen elk, een in Werkhoven en een in Bunnik. Hieronder leggen wij in het kort uit hoe wij als fractie tot onze besluiten over deze twee projecten zijn gekomen. Woonvisie en ‘sociale koop’Onze gemeente heeft een Woonvisie. Die bepaalt dat in woningbouwprojecten 30% voor sociale huur bestemd moet zijn, 30% voor middenhuur, 10% voor middenkoop, en 30% vrije-sectorkoop. In bepaalde omstandigheden kan van deze verdeling afgeweken worden. Nu verkeert de bouw in crisis – dure bouwmaterialen, hoge rente – dus komen de sociale-huur- en middenhuurwoningen er financieel niet uit. Dat moeten koopwoningen worden, maar wel in de categorie ‘sociale koop’ zoals de gemeente en ontwikkelaars het noemen.‘Sociale koop’, dat betekent woningen van € 380.000 tot € 435.000. Daar moet je € 80.000 tot € 90.000 per jaar voor verdienen. Hoezo sociaal? Er zal ongetwijfeld behoefte zijn aan woningen in die prijsklasse, maar er is nog een veel grotere behoefte aan woningen van € 280.000 tot € 380.000, en daaronder, dus voor inkomens van € 65.000 tot € 80.000, en daaronder. Wat te doen? Vasthouden aan de Woonvisie betekent dat er niet gebouwd wordt en er is woningnood. Bouwen betekent enige leniging van de woningnood maar niet voor de groepen die woningen het hardst nodig hebben, starters, modale inkomens. Woningbouwproject WerkhovenIn het project in Werkhoven heeft P21 samen met D66 gekozen voor een pragmatische oplossing. Omdat de woningen voor Werkhovense jongeren bestemd zijn – onze Doelgroepenverordening maakt die toewijzing mogelijk – hebben we met een amendement een bovenste verkoopprijs vastgepind van € 355.000. Met een motie hebben we het college opdracht gegeven bij de ontwikkelaars gedaan te krijgen dat in ieder geval een deel, zo niet alle woningen voor minder dan € 280.000 te koop worden aangeboden. Die € 355.000 kunnen we opleggen, die € 280.000 kunnen we nog niet opleggen. De hele Raad steunde het amendement en het Raadsvoorstel, de Raad op de VVD na steunde ook de motie. Woningbouwproject BunnikDe initiatiefnemer van het project in Bunnik had op de informatieavond laten weten dat de markt hem nu dwong af te stappen van zijn oorspronkelijke plan om twee sociale-huurwoningen, twee middenhuurwoningen en twee koopwoningen in de vrije sector te bouwen. Aan dit plan had de Raad in april zijn toestemming gegeven. In het veranderde plan ging het om twee koopwoningen tot € 380.000, twee tot € 435.000 en twee vrije-sectorwoningen. Nu had de initiatiefnemer ook verteld dat hij best wilde wachten op betere tijden om toch voor de sociale huur en middenhuur te bouwen, dat had hij zo wie zo het liefste. Dat sterkte ons in onze opvatting dat wij tegen het herziene voorstel konden stemmen. Waar hebben we anders die Woonvisie voor? ‘De markt’ gaat toch niet bepalen voor wie we bouwen, want over welke markt hebben we het? De markt nu is niet die van over twee of drie of vier jaar. Die gaat op en neer, en zal weer herstellen, zoals hij ook ingestort is. Met een krappe meerderheid stemde de Raad tegen het aangepaste voorstel. Opmerkelijk was de draai van de VVD. Die had in april tegen het oorspronkelijke plan, dus met sociale huur en middenhuur, gestemd vanwege het uiterlijk van het gebouw en mogelijke parkeerproblemen. Nu stemde ze voor, terwijl in het aangepaste plan werkelijk niets gewijzigd is aan het uiterlijk van het gebouw en aan de mogelijke parkeerproblemen, maar wel dat dure koopwoningen de sociale huur en middenhuur vervangen. Het geeft te denken. Fractie van P21

 • Bij de algemene politieke beschouwingen vertellen de fracties in de gemeenteraad hoe ze kijken naar de plannen en de begroting van het college. De algemene beschouwingen vonden plaats op donderdag 9 november 2023 in de Bunnikse gemeenteraad. Hieronder lees je de inbreng van P21-fractievoorzitter Arjen Hussem terug. Heb je opmerkingen of vragen? Laat het gerust weten! In dit o zo gave landje van ons – woorden van onze vertrekkende premier – is het helaas zo georganiseerd dat de landelijke politiek de mooiste plannen maakt voor alle mensen in het land, en uitvoering ervan over de schutting kwakt in het tuintje van de lokale overheid. Zonder er de benodigde gelden voor achteraan te gooien. Een ordinaire bezuinigingstruc. En de zogenaamd financiële ‘ravijnjaren’ staan ons nog te wachten: vanaf 2026 verwachten gemeenten grotere tekorten en grotere bezuinigingen omdat er minder geld vanuit het Rijk komt. Gelukkig kun je bij de landelijke verkiezingen op 22 november 2023 ook kiezen voor een partij waar de bijdrage aan het gemeentefonds vanuit het Rijk juist stijgt. Dat er onder dit gesternte voor 2024 een sluitende begroting voor de gemeente Bunnik ligt is gewoon goed werk. Daarvoor geven we college en ambtenaren complimenten. Hoe moeten we dan deze begroting beoordelen? Er is een coalitieakkoord en een raadsprogramma. Voor P21 staat een groene en sociale aanpak centraal. We zien ook dat de groene en sociale plannen in coalitieakkoord en raadsprogramma in de raad breed gedragen worden. Een goede uitgangssituatie dus. Wat vinden we ervan terug? Ik sta hierna stil bij enkele belangrijke thema’s waar de komende periode nog hard aan gewerkt moet worden. P21 is het eens met het college dat – ondanks alle onzekerheden – de gemeente stevig door blijft pakken op acties die tot een flinke terugdringing van CO2-uitstoot binnen de gemeentegrenzen moeten leiden. Ik herhaal het nog maar eens, die schonere, en leefbaardere toekomst is geen links hobbyisme. Want niet alleen linkse mensen hebben kinderen en kleinkinderen, en niet alleen linkse mensen vervoeren ze in een bakfiets in plaats van SUV. Daarbij horen een circulaire economie en klimaatadaptatie. Dit vereist inzet, veel inzet – en dat valt niet mee met deze begroting en daarom verzoeken wij het college te blijven zoeken naar manieren om samen met onze maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners deze noodzakelijke transitie op een voortvarende, eerlijke manier voort te zetten, ondanks de budgettaire beperkingen. Goed dat er vanuit de raad – ook door het CDA – kritisch wordt gekeken in hoeverre het maken van plannen bijdraagt aan onze doelen. Maar laten wij in dit gesprek niet te ver doorschieten en de indruk geven aan onze inwoners dat plannen maken een verspilling van gemeenschapsgeld is. Plannen maken, dat is een ander woord voor beleid. En goed beleid zorgt voor samenhang tussen losse projecten, voorkomt dat elk jaar opnieuw het wiel uitgevonden moet worden, dat er willekeur ontstaat en dus efficiënter kunnen bijdragen aan het beoogde doel. Ook zijn wij straks onder de omgevingswet verplicht plannen op te stellen voor de fysieke leefomgeving. Wij zijn ontzettend blij met de inzet van de ambtelijke organisatie die ondanks soms schrijnend personeelskrapte een aantal plannen al heeft uitgewerkt of aan het uitwerken is. Die gaan een stevige basis vormen voor (onder andere) onze taken onder de omgevingswet: water en riolering, klimaat, groen, woonvisie, dorpsvisies, bouwstenen Stationsgebied. En in de planning voor 2024 staan een mobiliteitsplan, verdere uitwerking van de dorpsvisies, plan vergroten biodiversiteit en vervangingsplan bomen. Zeer noodzakelijke investeringen waarvoor wij het college willen vragen creatief te kijken naar inzet van personeel en budget om zo veel mogelijk van deze plannen in 2024 daadwerkelijk te kunnen realiseren, daarbij hoort de afronding en realisatie van het overkoepelend uitvoeringsprogramma voor groen. Een bezuiniging die laat zien dat we als gemeente gaan over de directe woonomgeving is die op speeltuinen. We zien dat dat het college minder geld wil uitgeven aan de controle van speeltoestellen die niet gebruikt worden. Dat snappen we goed. We roepen het college op daarbij te zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat na het weghalen van speeltoestellen de ruimtes groen, toegankelijk en uitnodigend blijven of worden gemaakt voor onze inwoners, jong en oud. Voor alle kinderen in de gemeente moet er op geringe afstand een speelplek blijven. En zoals met alle maatregelen die inwoners raken gaan we er van uit dat de aan- en omwonenden goed geïnformeerd worden en zo mogelijk betrokken worden bij de nieuwe invulling. En zoals de wethouder zei vorige week, dat lijkt goed mogelijk. Voor wat betreft het sociaal domein zien we een aantal voorgestelde versoberingen zoals die op de ondersteuning van mantelzorgers die in eerste instantie schrik aanjagen maar bij nader inzien te begrijpen te zijn. P21 wil graag benadrukken dat het hier om middelen gaat waar nu geen gebruik van wordt gemaakt. Geld niet meer uitgeven dat toch niet uitgegeven werd kun je moeilijk een bezuiniging noemen. Per saldo zien we dus geen bezuiniging op het sociale vlak, maar het nog nauwkeuriger begroten. Daar is onze fractie blij om. Ten aanzien van de maatschappelijke organisaties wil P21 tot slot nog opmerken dat we erg uitkijken naar de bijeenkomt met de maatschappelijke organisaties op 30 november. Samen kunnen we de betere plannen maken. Voor wat betreft de energietoeslag voor mensen die het toch al niet zo breed hebben betreurt P21 het dat mensen die boven de 120 procent van het bijstandsniveau zitten niet voor de toeslag in aanmerking komen. Dit terwijl we raadsbreed hebben besloten de minimaregelingen op te trekken tot 130 procent. P21 voelt daarom een morele plicht heeft huishoudens die boven de 120 procent zitten maar onder de 130% toch op de een of andere manier te steunen. Daarom dienen we met D66 een motie in om het noodfonds in te zetten om nog dit jaar de pijn voor die specifieke groep te verzachten. P21 is ook de partij van het wonen, en wonen is niet precies hetzelfde als bouwen. Wij zetten ons in voor wonen voor groepen in de samenleving die zich geen hypotheek van […]

 • Michel Nijlant is afgelopen donderdag 12 oktober benoemd tot fractie-assistent van P21. Michel heeft ervaring als belangenbehartiger voor woningbouwcorporaties, sociaal werkbedrijven, de vakbond en nu voor het hoger onderwijs. Hij draagt graag bij aan een duurzaam, sociaal en prettig Bunnik om te wonen, werken en te recreëren. De fractie is blij dat hij zich naast zijn bestuursfunctie voor P21 ook op deze manier wil inzetten voor de lokale politiek. Fractie P21

 • Met het zomerreces achter de rug is ook de gemeentepolitiek weer op gang gekomen. Jeroen Sterk heeft afscheid genomen van onze fractie en Casper de Kok wordt deze maand beëdigd als raadslid. Hij heeft als fractie-assistent al de nodige ervaring opgedaan. We moeten natuurlijk wel weer kijken naar de verdeling van de onderwerpen. Zo kunnen we ons goed voorbereiden op alle onderwerpen die de komende tijd op ons afkomen. Energietransitie, duurzaamheid, natuur en wonen, mobiliteit en alle (sociale) voorzieningen komen in verschillende plannen terug. Niet op de laatste plaats omdat de gemeente weer een nieuwe begroting moet maken waarbij het ernaar uitziet dat de inkomsten vanuit het rijk minder zijn dan nodig om alles goed te kunnen doen. Dat vraagt dus op alle dossiers alertheid en overleg met alle fracties. Michel Nijlant neemt de vrijgekomen plek als fractie-assistent in. We zijn blij dat hij dat doet. Zo komt hij als nummer negen op de kandidatenlijst ook in het hart van de vaak bruisende groene en sociale politiek in onze gemeente Bunnik terecht! Arjen Hussem, Fractievoorzitter P21

 • Saai is het nooit

  Over het reilen en zeilen van raadswerk is veel te zeggen, maar saai is het nooit. Als P21-fractie werken wij samen met onze wethouders aan het realiseren van onze verkiezingsbeloftes. Ook houden wij actuele ontwikkelingen in de gaten. Wij praten met mensen. Wij wegen verschillende belangen tegen elkaar af. Wij volgen onze eigen koers maar moeten ook bereid zijn tot compromis. Meerderheden zoeken. Samen eruit komen. De wereld van de politiek is een wereld van vragen stellen, overleggen, onderwerpen agenderen, moties en amendementen opstellen, onderhandelen. Wij werken conform afspraken en regels die bedoeld zijn het democratische proces te ondersteunen (hoewel het soms voelt of die ons tegenwerken…). Wij nemen je enigszins mee in het werk van de fractie door middel van een aantal cijfers: Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben de fractieleden van P21 meer dan 120 keer vergaderd, 80 formele besluiten genomen en 45 keer formele ‘instrumenten’ ingezet (ter ondersteuning van besluitvorming of om de koers te beïnvloeden). Het aantal telefoontjes, appjes, e-mails en informele bijpraatmomenten zijn natuurlijk niet bij te houden, maar het zijn er veel! Wil je meer weten over het werk van de fractie deze raadsperiode? Lees hier verder of neem contact met ons op. Fractie P21

 • Tijdens politieke campagnes is onze nieuwe raadslid, Casper de Kok, actieve campagnevoerder. Wellicht ben je hem tijdens campagnes op straat tegengekomen. Met het uitdelen van zelfgebakken veganistische taart verleidt hij voorbijgangers met hem in gesprek te gaan over groene, sociale politiek. En het werkt! Wij zijn blij dat hij zijn interesse in de (lokale) politiek ook wil inzetten als raadslid in de gemeenteraad. Casper stelt zichzelf kort voor: “Ik ben Casper de Kok en vanaf 21 september 2023 zal ik jullie nieuwe raadslid zijn. Ik ben nu twee jaar actief bij P21 waarvan ik anderhalf jaar als fractie assistent heb meegeholpen. Als fractie assistent heb ik me bezig gehouden met een aantal onderwerpen waaronder besluitvorming over een toekomstige rotonde bij de kruising van Zijldreef/Provinciale weg in Bunnik en woningbouw aan de Krommerijnstraat in Bunnik. Als raadslid ga ik twee portefeuilles oppakken: mobiliteit en openbare ruimte. Dus mocht je vragen of opmerkingen hebben, mail dan vooral naar: c.dekok@bunnik.nl” Fractie P21

 • Op uitnodiging van de fractie van P21 kwamen er dinsdag 5 september twee Statenleden van de Provincie Utrecht bij de fractie op bezoek: Noortje Flink (PvdA) en David Oude Wesselink (GroenLinks). Tijdens een avondfietstocht door de gemeente hebben wij de Statenleden niet alleen kennis kunnen laten maken met de fractie maar ook met onze gemeente. P21-wethouders Julie d’Hondt en Hilde de Groot waren ook aanwezig, om vanuit hun perspectief de belangrijkste knelpunten in de gemeente toe te lichten. Bunnik is een kleine gemeente maar met onze ligging spelen wij een belangrijke rol in de regio. Alleen door samen te werken en met steun vanuit de provincie kunnen wij significante vooruitgang boeken met de grote uitdagingen op, bijvoorbeeld, het gebied van groen, mobiliteit en duurzaamheid. De gemeenteraad kan bijdragen aan het behoud van ons groene landschap door bepaalde ruimtelijke keuzes te maken. Maar om natuur en landschap te kunnen versterken is steun vanuit de provincie onmisbaar. Ook is steun vanuit de provincie onmisbaar voor het uitbreiden van het fietsnetwerk en het oplossen van knelpunten met betrekking tot de provinciale weg. Op het gebied van duurzaamheid is bijvoorbeeld de warmtetransitie een grote uitdaging. Gelukkig komt er ook hiervoor steeds meer (financiële en organisatorische) steun vanuit de provincie. Wij zijn blij met de belangstelling die de Statenleden hebben getoond voor onze gemeente tijdens het bezoek. Fractie P21

 • Jeroen neemt in september afscheid als raadslid. Dit doet hij na een periode van meer dan tien jaar waarin hij zich als raadslid voor P21 heeft ingezet. Casper de Kok is zijn opvolger. Casper is sinds het begin van deze raadsperiode al als fractieassistent actief geweest. Tijdens het P21-feest op 2 september zullen beiden er zijn om informeel terug en vooruit te kijken. (Foto: Casper de Kok)

 • Afgelopen donderdag, 22 juni 2023, stemde een meerderheid in de gemeenteraad vóór een mobiliteitsvisie voor de Traverse (provinciale weg door het centrum van het dorp Bunnik) en ook vóór stappen richting de aanleg van een doorfietsroute langs de Traverse. (Voor meer achtergrond lees ons nieuwsbericht van 5 juni 2023). Raadsbesluiten zijn politieke besluiten. Zij zijn vaak complex en kunnen meerdere met elkaar verbonden deelbesluiten bevatten. Het besluit afgelopen donderdag moest antwoord geven op de volgende vragen: (1) Willen wij deze Visie gebruiken als toetsingskader voor herinrichting van de Traverse (met de kennis dat de herinrichting in stapjes over vele jaren gaat plaatsvinden en dat er nu nog lang niet voldoende geld is voor de volledige herinrichting)? (2) Willen wij (uiterlijk september 2023) provinciale subsidie aanvragen en ook gemeentelijke geld beschikbaar stellen voor het aanleggen van de doorfietsroute? (3) Willen wij met bijbehorende kosten een ontwerp maken voor de doorfietsroute, uitzoeken hoe problemen die nu zijn voorzien door de aanleg van de route opgelost kunnen worden en – mits de raad dan met het ontwerp instemt – de doorfietsroute aanleggen? (4) Willen wij geld beschikbaar stellen voor het opstellen van een plan om inzicht te geven in de stappen die nodig zijn om alle wensen die in de Visie staan op termijn te kunnen realiseren? Na veel wikken en wegen heeft de gemeenteraad zich op dit onderwerp in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant een meerderheid van de P21-fractie en de voltallige fracties van D66 en VVD. Die hebben er vertrouwen in dat de nu voorziene knelpunten bij het inpassen van de doorfietsroute opgelost kunnen worden en zien graag dat er gebruik wordt gemaakt van de provinciale subsidie om de doorfietsroute te kunnen realiseren. De overige raadsleden hebben dit vertrouwen niet en wilden niet instemmen met (2) en (3). De fractie van P21 heeft besloten de fractieleden de ruimte te geven zelf te kiezen hoe zij wilden stemmen. Het besluit, inclusief (2) en (3), is uiteindelijk door de raad aangenomen met 10 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. Fractie P21

 • P21 vindt dat je ongeacht inkomen, afkomst en leeftijd in onze gemeente moet kunnen wonen. Dat is nu niet het geval. Om aan onze verkiezingsbelofte van een groter aanbod aan kleinere en goedkopere woningen te kunnen voldoen, hebben wij in het begin van deze raadsperiode afspraken gemaakt met onze coalitiepartner D66. Met de bouw van een flink aantal woningen de komende 10-20 jaar werken wij stapsgewijs aan een diverse en evenwichtige woningvoorraad. Hieronder lees je meer over de standpunten van de fractie en plannen voor woningbouw in de gemeente. Kersenweide De bouw van 1200 woningen in Kersenweide, Odijk, komt met een aantal raadsbesluiten een stap dichterbij. De plannen voor deze nieuwbouwwijk komen deze zomer samen in een ‘Masterplan’ dat de basis gaat vormen voor verdere uitwerking door marktpartijen (de grondeigenaren en projectontwikkelaars). In de aanloop hier naartoe heeft de gemeenteraad kortgeleden een aantal belangrijke deelbesluiten genomen.Ten eerste, onder druk van de provincie heeft de Bunnikse raad ingestemd met het verhogen van het aandeel sociale huurwoningen in de wijk van 25% naar 30%. En ook met het verdere verlagen van het aantal parkeerplekken per woning. Hier zijn wij als P21 fractie erg blij mee. Dit waren twee lang gekoesterde wensen van de fractie waar in de vorige raad geen meerderheid voor was.In een tweede belangrijk besluit heeft de raad, aan de hand van een afweging van financiële haalbaarheid en politieke wensen, afspraken gemaakt over het aantal appartementen, rijwoningen en vrijstaande woningen in de verschillende prijsklassen. Wij zijn tevreden met de uitkomst.In de raadsvergadering van 22 juni a.s. stemt de raad over het Masterplan voor Kersenweide. Het masterplan bevat juridische, financiële, ruimtelijke en kwalitatieve plannen voor het project en vormt de basis voor het ontwerp en de uitvoering. Stationsomgeving Ondanks de plannen voor een divers woningaanbod in Kersenweide, zullen jongeren moeilijk een woonplek in onze gemeente kunnen vinden als wij niet nog veel meer kleine, betaalbare woningen bouwen. Bunnik vergrijst: meer dan 50% van de huishoudens in Bunnik zijn ouder dan 55 jaar. Doorstroming in de huizenmarkt en balans brengen in de leeftijdsopbouw zijn belangrijk voor de leefbaarheid en om voorzieningen op peil te kunnen houden. De opgave is gigantisch: honderden jongeren staan ingeschreven voor een woning en ook ouderen of alleenstaanden die kleiner willen gaan wonen kunnen geen geschikte woonruimte vinden. Bunnik loopt enorm achter op het gebied van sociale huisvesting en middenhuurwoningen.Door te accepteren dat wij op inbreidingslocaties de hoogte ingaan, kunnen wij de impact van woningbouw op groen in het buitengebied beperken. Hier kiezen wij als P21 bewust voor met het plan voor ongeveer duizend woningen in meerdere woonlagen bij station Bunnik. Met openbaar vervoer om de hoek en goede fietsverbindingen zien wij de stationsomgeving als een mooie locatie voor jongeren, ouderen of alleenstaanden die voor het gemak van een appartement willen kiezen en niet zo gehecht zijn aan een eigen auto.Maar passen hoogbouw en zo veel nieuwe inwoners bij de ‘Bunnikse maat’? Dit is een begrijpelijke zorg en daarom pleit P21 voor een gefaseerde uitwerking van de plannen. Tijdens de raadsvergadering van 25 mei jl. heeft P21, samen met D66 en VVD, ingestemd met een aantal uitgangspunten, waaronder afspraken om plotsgewijs te bouwen aan een hechte, inclusieve buurt met gemengde functies, te investeren in groen en de wijk te voorzien van excellente fietsverbindingen. Dankzij deze drie fracties zijn de uitgangspunten aangescherpt met afspraken over een goede aansluiting bij de bestaande wijk en inrichting voor een gezond en veilig leven. Hoe de plannen er precies uit gaan zien – en of de plannen überhaupt tot uitvoering gaan komen – ligt nog niet vast. Maar de fractie van P21 staat in ieder geval achter deze uitgangspunten en volgt de verdere uitwerking nauwlettend. Krommerijnstraat, Bunnik Naast de plannen voor de twee grote woningbouwprojecten, doet de gemeenteraad ook uitspraak over kleinere projecten in of om de dorpskernen. De raad heeft kortgeleden kaders voor de bouw van 6 appartementen aan de Krommerijnstraat in Bunnik vastgesteld. Hoe hoog mag het gebouw zijn? Hoe zit het met de verkeerssituatie? Hoe past het in de wijk?Kritische maar constructieve vragen van een aantal omwonende hielden ons scherp tijdens onze beraadslaging. Als fractie hebben wij geconcludeerd dat wij inbreiding op deze locatie met beide handen moesten aangrijpen en stemden wij in met de voorgestelde kaders, die voldoen aan gemeentelijk beleid. Flexwoningen ‘Flex’ staat voor flexibel: geprefabriceerde woningen die snel gerealiseerd kunnen worden en desgewenst na een aantal jaren verplaatst kunnen worden naar een andere locatie. De gemeente is in gesprek met woningcorporatie Portaal over het plaatsen van 48 flexwoningen voor sociale huur in de gemeente. Met flexwoningen koop je tijd: de bouw van Kersenweide en Stationsomgeving duurt nog jaren. Zo kunnen wij op korte termijn huisvesting realiseren voor een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), voor mensen die beschermd wonen en ook voor ‘spoedzoekers’ uit eigen gemeente.De wettelijke kwaliteitseisen voor tijdelijke flexwoningen zijn minder streng dan voor permanente woningen en dit blijft voor de fractie van P21 een moeilijk punt. Maar deze flexwoningen van Portaal hebben op een aantal punten een hogere kwaliteit dan wettelijk verplicht – soms net zo hoog of nog hoger dan permanente woningbouw. De woningnood is zodanig schrijnend dat de optie om deze woningen in de gemeente Bunnik te laten plaatsen dus serieuze overweging verdient.De gemeente heeft weinig grond in eigen bezit en dus zijn de opties voor locaties vrij beperkt. Een aantal locaties zijn onderzocht en de locatie tussen het gemeentehuis en de Singel, hoewel niet perfect, lijkt de beste te zijn. Een definitief besluit is nog niet genomen; eerst moet er meer duidelijkheid komen over onder andere de financiering en de inrichting van de openbare ruimte. Pas als er meer informatie beschikbaar is nemen wij als fractie, en als raad, een besluit. Fractie van P21

 • Dankzij een motie van de fractie van P21 uit 2021 heeft de gemeente een visie opgesteld met een toekomstbeeld van de provinciale weg door het centrum van het dorp Bunnik (de Traverse). Het opstellen van een visie was al lang geleden afgesproken maar door gebrek aan geld niet van de grond gekomen. In 2021 vonden wij dat het niet langer uitgesteld kon worden. Wij wilden meewerken aan plannen van de provincie voor een doorfietsroute (Veenendaal-USP) door het centrum van het dorp, maar hadden er ook zorgen over. Voor ons was het belangrijk eerst inzicht te hebben in de integrale opgaven waar wij rekening mee moeten houden, waaronder leefbaarheid, verkeersveiligheid en het terugdringen van het autoverkeer in het algemeen. Wij hebben erop aangedrongen dat het opstellen van de visie in samenspraak met de inwoners van Bunnik gebeurde. Er zijn 2 inspraakavonden georganiseerd en er is overleg geweest met een klankbordgroep met vertegenwoordiging vanuit een aantal belanghebbenden. We zijn er trots op dat dankzij de inzet van onze fractie en wethouder Julie d’ Hondt deze visie er gekomen is. Een visie is geen uitgewerkt ontwerp en er zal in fases over vele jaren naartoe moeten worden gewerkt. De aanleg van de doorfietsroute zou een eerste stap in de uitvoering kunnen zijn die dankzij een provinciale subsidie op korte termijn uitgevoerd zou kunnen worden. Maar hoe zorgen wij ervoor dat er in iedere fase van de uitvoering een verbetering in de verkeersveiligheid en leefbaarheid komt, en geen verslechtering? En hoe verhoudt deze visie zich tot het nog uit te werken verkeersplan voor de hele gemeente, waaronder plannen hoe om te gaan met doorgaande verkeer op de Julianalaan naar Zeist? Deze punten willen wij nog met de wethouder en andere fracties bespreken. De visie moet bijdragen aan duurzame mobiliteit en meer ruimte voor de fiets ten opzichte van de auto. Als gemeenteraad besluiten we hierover in juni. Arjen Hussem, Fractievoorzitter P21

 • Het einde van het eerste jaar van deze raadsperiode nadert. De 6 fractieleden, 2 fractie-assistenten en 2 wethouders van P21 hebben zich ingezet voor groener, socialer beleid in de gemeente Bunnik. Tijd voor een opsomming: welke stappen hebben wij als fractie het afgelopen jaar gezet en wat hebben wij samen met de wethouders en raad bereikt? Stevige basisP21 heeft een coalitieakkoord gesloten met D66 en wethouders Hilde de Groot (P21/GroenLinks), Julie d’Hondt (P21/PvdA) en Ali Dekker (D66) zijn benoemd. Bij de presentatie van het akkoord citeert fractievoorzitter Arjen Hussem het uitgangspunt van P21 voor het verkiezingsprogramma en onze raadswerkzaamheden: “Gezond en gelukkig in je leefomgeving, nu en in de toekomst”. Met het akkoord en de benoeming van deze wethouders hebben wij hier een stevige basis voor gelegd. Aandacht voor sociaal domeinNaast het coalitieakkoord, is met de gehele raad en na de nodige tijd en inspanning een raadsprogramma opgesteld. P21-raadslid Joost Lubbers: “Een belangrijke stap waarmee wij elkaar kunnen feliciteren. Alle partijen hebben hun standpunten geuit op het sociaal domein en dit hebben we na wikken en wegen met z’n allen kunnen omzetten in acties. Ik ga er vanuit dat we hiermee de sociale cohesie in de gemeente verder bevorderen.” Zo is er onder andere structureel meer geld vrijgemaakt voor jongerenwerk. Op het conto van de coalitie is een ander belangrijk sociaal succes het inrichten van een noodfonds voor kwetsbare huishoudens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. Daarnaast stonden wij samen met alle fracties in de raad achter plannen om geld in te zetten voor het verlagen van het energieverbruik bij huishoudens met lage inkomens. Schone, veilige leefomgevingP21-raadslid Jeroen Sterk blijft aandacht vragen voor verkeersveiligheid, geluidshinder en luchtvervuiling in de gemeente, door steun te geven aan een oproep van CDA voor meer maatregelen tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling; vragen te stellen over geluidsoverlast en over verkeersongevallen. Bovendien heeft hij samengewerkt om met een raadsbreed gesteunde motie meer aandacht te krijgen voor problemen met landbouwverkeer in Werkhoven. Verder is er, dankzij een motie van P21, geld vrijgemaakt voor het naar voren brengen van een mobiliteitsvisie op de oude provinciale weg (Traverse) in de dorpskern van Bunnik, vóór verdere uitwerking van de geplande doorfietsroute door het dorp. De eerste contouren van deze visie zijn begin maart gepresenteerd aan belangstellenden. Betaalbare woningenP21 had eerder gepleit voor maatregelen om woningen betaalbaar te maken en te houden. Wij zijn blij dat er met dank aan de coalitie nu een ‘opkoopbescherming’ is ingevoerd met een lagere prijsgrens dan in het oorspronkelijke voorstel. Daarnaast steunden wij samen met alle fracties het invoeren van een doelgroepenverordening om nieuwbouwwoningen beschikbaar te houden voor bepaalde doelgroepen. P21-raadslid Koen van Gulik voert intensief overleg met andere fracties en het College over het woningbouwprogramma voor nieuwbouwwijk Kersenweide: hoeveel woningen komen er straks in de verschillende prijscategorieën en voor wie bouwen wij? Ook volgen wij de plannen voor nieuwbouw in de Stationsomgeving. DuurzaamheidEnergieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen: wat is, binnen de al gemaakte afspraken, haalbaar voor nieuwbouwwijk Kersenweide? P21-raadslid Jenny Houtgraaf houdt een vinger aan de pols door vragen te stellen en alle afspraken onder de loep te nemen, ook met aandacht voor het nabijgelegen Raaphofsebos: thuisbasis voor bijzondere diersoorten. Wij vroegen meermaals aandacht voor de slechte isolatiestaat van sociale huurwoningen en urgentie van verdere verduurzaming. De coalitie stemde vóór het afgeven van vergunningen voor twee zonneweides (Vlowijker en Zonnepark A12): een belangrijke stap richting een klimaatneutrale gemeente. En wegens onder andere impact op het milieu, zoeken wij manieren om het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling terug te dringen. Groen en klimaatadaptatieOnze wethouders werkten (en blijven werken) aan plannen die nodig zijn voor het verder vergroenen en klimaatadaptief maken van de gemeente: een plan voor het verminderen van restafval, een herziening van het water- en rioleringsplan met meer aandacht voor klimaatadaptatie, en een overkoepelend plan met ambities voor groen voor de komende 20 jaar. P21-raadslid Rob van Mourik houdt een ‘groene blik’ op deze ontwikkelingen. Door meerdere keren vragen te stellen aan het College en met een oproep voor een evaluatie van het vergunningsproces gaven wij ook gehoor aan zorgen van inwoners over de kap van een aantal bomen in de gemeente. Financiële en technische stukkenNaast inhoudelijke stukken is het ook de taak van de raad financiële en ‘technische’ stukken af te handelen. Dit zijn soms complexe besluiten over het stellen van prioriteiten, of andere besluiten die nodig zijn om de gemeente draaiend te houden. Als fractie en wethouders hebben wij onder andere gepleit voor meer geld voor duurzaamheid en groen. Groenere, socialere gemeentePersoneelstekorten bij de gemeente Bunnik hebben (net als bij andere gemeenten) impact op wat wij met z’n alleen kunnen bereiken. Maar alles overziend kijken wij als fractie tevreden terug op het eerste jaar van deze raadsperiode. De bereidheid tot samenwerking in de gehele raad geeft ons goede moed en wij blijven onze zes P21-zetels inzetten voor een groenere, socialere gemeente. Zin om hieraan bij te dragen? Wij maken graag gebruik van ideeën en kennis van al onze inwoners. Laat het weten aan het bestuur of de fractie. Fractie van P21

 • Gisteren is er door de gehele gemeenteraad een motie aangenomen met een oproep aan het college om bij provincie Utrecht te pleiten voor een duurzame, structurele oplossing voor landbouwverkeer in Werkhoven. Omdat de snelheidslimiet op de N229 80 km/uur is (en geen 60 km/u) mag het landbouwverkeer geen gebruik maken van deze weg en moet dit verkeer door de dorpen rijden. Met dank aan werkgroep Leefbaar & Veilig Werkhoven, hebben de indieners van de motie (Fractie Visser, P21 en D66-Bunnik) de volgende overwegingen kunnen benoemen in hun pleidooi: Door de tijd heen is het landbouwverkeer in en om Werkhoven en Cothen in intensiteit toegenomen: ook buiten de oogsttijden worden de voertuigen ingezet voor bouwprojecten en de voertuigen zijn zwaarder en breder dan vroeger het geval was. Inwoners van Werkhoven en Cothen als gevolg van doorgaand landbouwverkeer hebben dagelijks te maken met zeer onveilige verkeerssituaties, trillingen en fijnstofuitstoot van de landbouwvoertuigen. Agrariërs en loonwerkers zelf ook niet van harte door de dorpen heen rijden. Hier kan je meer lezen over de zorgen van Leefbaar & Veilig Werkhoven. De fractie van P21 deelt deze zorgen en is daarom blij dat de motie unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen.

 • Bericht vanuit de fractie: Terwijl wij in de gemeente Bunnik tijdens de afgelopen jaarwisseling rustig konden genieten van het mooie vuurwerk dat de nachtelijke hemel belichtte met alle kleuren van de regenboog: werden hulpverleners in onze buurgemeenten Zeist en Utrecht bekogeld met vuurwerk; heeft een tiener in buurgemeente Utrecht door vuurwerk zwaar en blijvend lichamelijk letsel opgelopen; zijn wilde vogels op de vlucht geslagen (wilde vogels vliegen tijdens het vuurwerk soms tot 500 km om een rustige slaapplek te vinden en kunnen daarna nog dagen van slag zijn); en is zo’n 250.000 kilo fijnstof de lucht ingeschoten (waaronder zware metalen waarvan het effect op mens en natuur onbekend is). Het draagvlak onder de landelijke bevolking voor een verbod op consumentenvuurwerk groeit (thans 65%, in 2016 42%). Omliggende gemeenten beseffen dat er ‘iets’ moet gebeuren. Er zijn al lokale verboden ingesteld in Soest en Utrechts Heuvelrug, Zeist werkt richting een mogelijk lokaal verbod, Utrecht is aan het zoeken. Deze gemeenten, onze buurgemeenten, snappen dat het niet zo door kan gaan. Wij willen onze koppen niet in het zand steken omdat de jaarwisseling in onze eigen gemeente – tot nu toe – rustig verloopt. Wij willen steun geven aan de gemeenten waar het ieder jaar opnieuw uit de hand loopt. Wij willen steun geven aan de hulpverleners die al jaren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Daarom heeft P21 in de raadsvergadering van 23 februari 2023 een motie ingediend met een oproep aan het college een duidelijk signaal richting het kabinet en de Tweede Kamer af te geven met de uitgesproken urgentie om dit jaar tot een landelijk verbod op bezit, verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk te komen. Deze motie, mede-ingediend door Fractie Visser en D66-Bunnik, is met 10 van de 17 stemmen aangenomen. VVD en CDA stemde tegen deze motie. Jenny Houtgraaf, Raadslid P21

 • Gisterenavond (26 januari) is een collegevoorstel voor een ‘doelgroepenverordening’ door de gemeenteraad aangenomen. Deze verordening is een instrument om woningen betaalbaar te houden. Op initiatief van P21 heeft de Raad bij verschillende gelegenheid gevraagd om concrete maatregelen die de woningspeculatie moeten tegengaan en die de schaarse woningen ook bereikbaar moeten maken voor mensen die het niet zo breed hebben, die geen vermogende ouders hebben, die geen overwaarde te gelde kunnen maken, kortom de lagere en de middeninkomens tot, zeg anderhalf keer modaal, ongeveer Euro 60.000. De woningmarkt is uit zijn voegen is geraakt. En nu zitten de gemeentes met de gebakken peren. Onbetaalbare koop- en huurwoningen voor de mensen die gemeentes en de samenleving draaiende houden, de werknemers in de zorg, de politieagenten, onderwijzers, gemeenteambtenaren, enzovoort enzovoort. Gemeentes kunnen niet zoveel, want de woningmarkt wordt op landelijk niveau gevormd. Maar ze doen wat ze kunnen, en daarom is deze doelgroepenverordening bijzonder welkom. Die gaat er hopelijk mede voor zorgen dat sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en middenhuurwoningen beschikbaar blijven voor de doelgroepen waarvoor die woningen bedoeld zijn. Over doelgroepen, ik heb nog nooit een doelgroep in levenden lijve voor me gezien. Wel Mariët, ambtenaar bij de gemeente, 32, werkt drie dagen in de week in salarisschaal 10, trede 5, jaarsalaris Euro 32.000 (bij volledige baan Euro 47.000). Meester Arjen op de Bongerd, 35, staat tien jaar voor de klas, werkt drie dagen in de week en verdient Euro 45.000 bruto per jaar. Of brigadier Chantal van de politie in Zeist, salarisschaal 10, 34, die zit op Euro 36.000. Of ambtenaar verpleegkundige Harm, vijf jaar ervaring, 29, Euro 35.000. Die verdienen te veel voor een sociale huurwoning, en te weinig om een huis te kunnen kopen. En zelfs als Harm en Chantal een setje zijn en samen een huis willen kopen – het lijkt mij als politieagente eigenlijk verplicht een verpleegkundige partner te hebben gezien de verharding van de samenleving en vice versa -, met Euro 70.000, aan verzamelinkomen kunnen ze net een hypotheek van Euro 330.000 krijgen. Wij willen er maar mee zeggen, hartstikke leuk zo’n doelgroepenverordening, maar er moeten wel huizen zijn die bereikbaar zijn voor deze mensen, de doelgroepen. En dan zijn niet meteen huizen van Euro 405.000, de NHG grens. Daarvoor moet je 90.000 euro per jaar verdienen. Dat is immers 2 keer de daeb-norm, de rijkste 20% van de inwoners van Nederland. Dat is geen sociale koop meer. Daar moet in onze nieuwbouwplannen een mouw aan gepast worden. Nou is dit instrument (de doelgroepenverordening) een noodverband – kijk naar de hoogte van de sanctie, daar lach je om met een ton overwaarde. Wij vinden dat ook andere middelen in de eerste-hulptas van de gemeente moeten worden ingezet zoals het Maatschappelijk gebonden eigendom. We stellen ons vooralsnog tevreden met het vooruitzicht dat die in een later stadium gebruikt gaan worden. Alles om te voorkomen dat nieuwbouw ruimte biedt aan speculatie. Koen van Gulik, Raadslid P21