Nieuws vanuit de fractie

Wil je meer weten over ons werk in de raad? Lees hier verder.

 • Op uitnodiging van de fractie van P21 kwamen er dinsdag 5 september twee Statenleden van de Provincie Utrecht bij de fractie op bezoek: Noortje Flink (PvdA) en David Oude Wesselink (GroenLinks). Tijdens een avondfietstocht door de gemeente hebben wij de Statenleden niet alleen kennis kunnen laten maken met de fractie maar ook met onze gemeente. P21-wethouders Julie d’Hondt en Hilde de Groot waren ook aanwezig, om vanuit hun perspectief de belangrijkste knelpunten in de gemeente toe te lichten. Bunnik is een kleine gemeente maar met onze ligging spelen wij een belangrijke rol in de regio. Alleen door samen te werken en met steun vanuit de provincie kunnen wij significante vooruitgang boeken met de grote uitdagingen op, bijvoorbeeld, het gebied van groen, mobiliteit en duurzaamheid. De gemeenteraad kan bijdragen aan het behoud van ons groene landschap door bepaalde ruimtelijke keuzes te maken. Maar om natuur en landschap te kunnen versterken is steun vanuit de provincie onmisbaar. Ook is steun vanuit de provincie onmisbaar voor het uitbreiden van het fietsnetwerk en het oplossen van knelpunten met betrekking tot de provinciale weg. Op het gebied van duurzaamheid is bijvoorbeeld de warmtetransitie een grote uitdaging. Gelukkig komt er ook hiervoor steeds meer (financiële en organisatorische) steun vanuit de provincie. Wij zijn blij met de belangstelling die de Statenleden hebben getoond voor onze gemeente tijdens het bezoek. Fractie P21

 • Jeroen neemt in september afscheid als raadslid. Dit doet hij na een periode van meer dan tien jaar waarin hij zich als raadslid voor P21 heeft ingezet. Casper de Kok is zijn opvolger. Casper is sinds het begin van deze raadsperiode al als fractieassistent actief geweest. Tijdens het P21-feest op 2 september zullen beiden er zijn om informeel terug en vooruit te kijken. (Foto: Casper de Kok)

 • Afgelopen donderdag, 22 juni 2023, stemde een meerderheid in de gemeenteraad vóór een mobiliteitsvisie voor de Traverse (provinciale weg door het centrum van het dorp Bunnik) en ook vóór stappen richting de aanleg van een doorfietsroute langs de Traverse. (Voor meer achtergrond lees ons nieuwsbericht van 5 juni 2023). Raadsbesluiten zijn politieke besluiten. Zij zijn vaak complex en kunnen meerdere met elkaar verbonden deelbesluiten bevatten. Het besluit afgelopen donderdag moest antwoord geven op de volgende vragen: (1) Willen wij deze Visie gebruiken als toetsingskader voor herinrichting van de Traverse (met de kennis dat de herinrichting in stapjes over vele jaren gaat plaatsvinden en dat er nu nog lang niet voldoende geld is voor de volledige herinrichting)? (2) Willen wij (uiterlijk september 2023) provinciale subsidie aanvragen en ook gemeentelijke geld beschikbaar stellen voor het aanleggen van de doorfietsroute? (3) Willen wij met bijbehorende kosten een ontwerp maken voor de doorfietsroute, uitzoeken hoe problemen die nu zijn voorzien door de aanleg van de route opgelost kunnen worden en – mits de raad dan met het ontwerp instemt – de doorfietsroute aanleggen? (4) Willen wij geld beschikbaar stellen voor het opstellen van een plan om inzicht te geven in de stappen die nodig zijn om alle wensen die in de Visie staan op termijn te kunnen realiseren? Na veel wikken en wegen heeft de gemeenteraad zich op dit onderwerp in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant een meerderheid van de P21-fractie en de voltallige fracties van D66 en VVD. Die hebben er vertrouwen in dat de nu voorziene knelpunten bij het inpassen van de doorfietsroute opgelost kunnen worden en zien graag dat er gebruik wordt gemaakt van de provinciale subsidie om de doorfietsroute te kunnen realiseren. De overige raadsleden hebben dit vertrouwen niet en wilden niet instemmen met (2) en (3). De fractie van P21 heeft besloten de fractieleden de ruimte te geven zelf te kiezen hoe zij wilden stemmen. Het besluit, inclusief (2) en (3), is uiteindelijk door de raad aangenomen met 10 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. Fractie P21

 • P21 vindt dat je ongeacht inkomen, afkomst en leeftijd in onze gemeente moet kunnen wonen. Dat is nu niet het geval. Om aan onze verkiezingsbelofte van een groter aanbod aan kleinere en goedkopere woningen te kunnen voldoen, hebben wij in het begin van deze raadsperiode afspraken gemaakt met onze coalitiepartner D66. Met de bouw van een flink aantal woningen de komende 10-20 jaar werken wij stapsgewijs aan een diverse en evenwichtige woningvoorraad. Hieronder lees je meer over de standpunten van de fractie en plannen voor woningbouw in de gemeente. Kersenweide De bouw van 1200 woningen in Kersenweide, Odijk, komt met een aantal raadsbesluiten een stap dichterbij. De plannen voor deze nieuwbouwwijk komen deze zomer samen in een ‘Masterplan’ dat de basis gaat vormen voor verdere uitwerking door marktpartijen (de grondeigenaren en projectontwikkelaars). In de aanloop hier naartoe heeft de gemeenteraad kortgeleden een aantal belangrijke deelbesluiten genomen.Ten eerste, onder druk van de provincie heeft de Bunnikse raad ingestemd met het verhogen van het aandeel sociale huurwoningen in de wijk van 25% naar 30%. En ook met het verdere verlagen van het aantal parkeerplekken per woning. Hier zijn wij als P21 fractie erg blij mee. Dit waren twee lang gekoesterde wensen van de fractie waar in de vorige raad geen meerderheid voor was.In een tweede belangrijk besluit heeft de raad, aan de hand van een afweging van financiële haalbaarheid en politieke wensen, afspraken gemaakt over het aantal appartementen, rijwoningen en vrijstaande woningen in de verschillende prijsklassen. Wij zijn tevreden met de uitkomst.In de raadsvergadering van 22 juni a.s. stemt de raad over het Masterplan voor Kersenweide. Het masterplan bevat juridische, financiële, ruimtelijke en kwalitatieve plannen voor het project en vormt de basis voor het ontwerp en de uitvoering. Stationsomgeving Ondanks de plannen voor een divers woningaanbod in Kersenweide, zullen jongeren moeilijk een woonplek in onze gemeente kunnen vinden als wij niet nog veel meer kleine, betaalbare woningen bouwen. Bunnik vergrijst: meer dan 50% van de huishoudens in Bunnik zijn ouder dan 55 jaar. Doorstroming in de huizenmarkt en balans brengen in de leeftijdsopbouw zijn belangrijk voor de leefbaarheid en om voorzieningen op peil te kunnen houden. De opgave is gigantisch: honderden jongeren staan ingeschreven voor een woning en ook ouderen of alleenstaanden die kleiner willen gaan wonen kunnen geen geschikte woonruimte vinden. Bunnik loopt enorm achter op het gebied van sociale huisvesting en middenhuurwoningen.Door te accepteren dat wij op inbreidingslocaties de hoogte ingaan, kunnen wij de impact van woningbouw op groen in het buitengebied beperken. Hier kiezen wij als P21 bewust voor met het plan voor ongeveer duizend woningen in meerdere woonlagen bij station Bunnik. Met openbaar vervoer om de hoek en goede fietsverbindingen zien wij de stationsomgeving als een mooie locatie voor jongeren, ouderen of alleenstaanden die voor het gemak van een appartement willen kiezen en niet zo gehecht zijn aan een eigen auto.Maar passen hoogbouw en zo veel nieuwe inwoners bij de ‘Bunnikse maat’? Dit is een begrijpelijke zorg en daarom pleit P21 voor een gefaseerde uitwerking van de plannen. Tijdens de raadsvergadering van 25 mei jl. heeft P21, samen met D66 en VVD, ingestemd met een aantal uitgangspunten, waaronder afspraken om plotsgewijs te bouwen aan een hechte, inclusieve buurt met gemengde functies, te investeren in groen en de wijk te voorzien van excellente fietsverbindingen. Dankzij deze drie fracties zijn de uitgangspunten aangescherpt met afspraken over een goede aansluiting bij de bestaande wijk en inrichting voor een gezond en veilig leven. Hoe de plannen er precies uit gaan zien – en of de plannen überhaupt tot uitvoering gaan komen – ligt nog niet vast. Maar de fractie van P21 staat in ieder geval achter deze uitgangspunten en volgt de verdere uitwerking nauwlettend. Krommerijnstraat, Bunnik Naast de plannen voor de twee grote woningbouwprojecten, doet de gemeenteraad ook uitspraak over kleinere projecten in of om de dorpskernen. De raad heeft kortgeleden kaders voor de bouw van 6 appartementen aan de Krommerijnstraat in Bunnik vastgesteld. Hoe hoog mag het gebouw zijn? Hoe zit het met de verkeerssituatie? Hoe past het in de wijk?Kritische maar constructieve vragen van een aantal omwonende hielden ons scherp tijdens onze beraadslaging. Als fractie hebben wij geconcludeerd dat wij inbreiding op deze locatie met beide handen moesten aangrijpen en stemden wij in met de voorgestelde kaders, die voldoen aan gemeentelijk beleid. Flexwoningen ‘Flex’ staat voor flexibel: geprefabriceerde woningen die snel gerealiseerd kunnen worden en desgewenst na een aantal jaren verplaatst kunnen worden naar een andere locatie. De gemeente is in gesprek met woningcorporatie Portaal over het plaatsen van 48 flexwoningen voor sociale huur in de gemeente. Met flexwoningen koop je tijd: de bouw van Kersenweide en Stationsomgeving duurt nog jaren. Zo kunnen wij op korte termijn huisvesting realiseren voor een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), voor mensen die beschermd wonen en ook voor ‘spoedzoekers’ uit eigen gemeente.De wettelijke kwaliteitseisen voor tijdelijke flexwoningen zijn minder streng dan voor permanente woningen en dit blijft voor de fractie van P21 een moeilijk punt. Maar deze flexwoningen van Portaal hebben op een aantal punten een hogere kwaliteit dan wettelijk verplicht – soms net zo hoog of nog hoger dan permanente woningbouw. De woningnood is zodanig schrijnend dat de optie om deze woningen in de gemeente Bunnik te laten plaatsen dus serieuze overweging verdient.De gemeente heeft weinig grond in eigen bezit en dus zijn de opties voor locaties vrij beperkt. Een aantal locaties zijn onderzocht en de locatie tussen het gemeentehuis en de Singel, hoewel niet perfect, lijkt de beste te zijn. Een definitief besluit is nog niet genomen; eerst moet er meer duidelijkheid komen over onder andere de financiering en de inrichting van de openbare ruimte. Pas als er meer informatie beschikbaar is nemen wij als fractie, en als raad, een besluit. Fractie van P21

 • Dankzij een motie van de fractie van P21 uit 2021 heeft de gemeente een visie opgesteld met een toekomstbeeld van de provinciale weg door het centrum van het dorp Bunnik (de Traverse). Het opstellen van een visie was al lang geleden afgesproken maar door gebrek aan geld niet van de grond gekomen. In 2021 vonden wij dat het niet langer uitgesteld kon worden. Wij wilden meewerken aan plannen van de provincie voor een doorfietsroute (Veenendaal-USP) door het centrum van het dorp, maar hadden er ook zorgen over. Voor ons was het belangrijk eerst inzicht te hebben in de integrale opgaven waar wij rekening mee moeten houden, waaronder leefbaarheid, verkeersveiligheid en het terugdringen van het autoverkeer in het algemeen. Wij hebben erop aangedrongen dat het opstellen van de visie in samenspraak met de inwoners van Bunnik gebeurde. Er zijn 2 inspraakavonden georganiseerd en er is overleg geweest met een klankbordgroep met vertegenwoordiging vanuit een aantal belanghebbenden. We zijn er trots op dat dankzij de inzet van onze fractie en wethouder Julie d’ Hondt deze visie er gekomen is. Een visie is geen uitgewerkt ontwerp en er zal in fases over vele jaren naartoe moeten worden gewerkt. De aanleg van de doorfietsroute zou een eerste stap in de uitvoering kunnen zijn die dankzij een provinciale subsidie op korte termijn uitgevoerd zou kunnen worden. Maar hoe zorgen wij ervoor dat er in iedere fase van de uitvoering een verbetering in de verkeersveiligheid en leefbaarheid komt, en geen verslechtering? En hoe verhoudt deze visie zich tot het nog uit te werken verkeersplan voor de hele gemeente, waaronder plannen hoe om te gaan met doorgaande verkeer op de Julianalaan naar Zeist? Deze punten willen wij nog met de wethouder en andere fracties bespreken. De visie moet bijdragen aan duurzame mobiliteit en meer ruimte voor de fiets ten opzichte van de auto. Als gemeenteraad besluiten we hierover in juni. Arjen Hussem, Fractievoorzitter P21

 • Het einde van het eerste jaar van deze raadsperiode nadert. De 6 fractieleden, 2 fractie-assistenten en 2 wethouders van P21 hebben zich ingezet voor groener, socialer beleid in de gemeente Bunnik. Tijd voor een opsomming: welke stappen hebben wij als fractie het afgelopen jaar gezet en wat hebben wij samen met de wethouders en raad bereikt? Stevige basisP21 heeft een coalitieakkoord gesloten met D66 en wethouders Hilde de Groot (P21/GroenLinks), Julie d’Hondt (P21/PvdA) en Ali Dekker (D66) zijn benoemd. Bij de presentatie van het akkoord citeert fractievoorzitter Arjen Hussem het uitgangspunt van P21 voor het verkiezingsprogramma en onze raadswerkzaamheden: “Gezond en gelukkig in je leefomgeving, nu en in de toekomst”. Met het akkoord en de benoeming van deze wethouders hebben wij hier een stevige basis voor gelegd. Aandacht voor sociaal domeinNaast het coalitieakkoord, is met de gehele raad en na de nodige tijd en inspanning een raadsprogramma opgesteld. P21-raadslid Joost Lubbers: “Een belangrijke stap waarmee wij elkaar kunnen feliciteren. Alle partijen hebben hun standpunten geuit op het sociaal domein en dit hebben we na wikken en wegen met z’n allen kunnen omzetten in acties. Ik ga er vanuit dat we hiermee de sociale cohesie in de gemeente verder bevorderen.” Zo is er onder andere structureel meer geld vrijgemaakt voor jongerenwerk. Op het conto van de coalitie is een ander belangrijk sociaal succes het inrichten van een noodfonds voor kwetsbare huishoudens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. Daarnaast stonden wij samen met alle fracties in de raad achter plannen om geld in te zetten voor het verlagen van het energieverbruik bij huishoudens met lage inkomens. Schone, veilige leefomgevingP21-raadslid Jeroen Sterk blijft aandacht vragen voor verkeersveiligheid, geluidshinder en luchtvervuiling in de gemeente, door steun te geven aan een oproep van CDA voor meer maatregelen tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling; vragen te stellen over geluidsoverlast en over verkeersongevallen. Bovendien heeft hij samengewerkt om met een raadsbreed gesteunde motie meer aandacht te krijgen voor problemen met landbouwverkeer in Werkhoven. Verder is er, dankzij een motie van P21, geld vrijgemaakt voor het naar voren brengen van een mobiliteitsvisie op de oude provinciale weg (Traverse) in de dorpskern van Bunnik, vóór verdere uitwerking van de geplande doorfietsroute door het dorp. De eerste contouren van deze visie zijn begin maart gepresenteerd aan belangstellenden. Betaalbare woningenP21 had eerder gepleit voor maatregelen om woningen betaalbaar te maken en te houden. Wij zijn blij dat er met dank aan de coalitie nu een ‘opkoopbescherming’ is ingevoerd met een lagere prijsgrens dan in het oorspronkelijke voorstel. Daarnaast steunden wij samen met alle fracties het invoeren van een doelgroepenverordening om nieuwbouwwoningen beschikbaar te houden voor bepaalde doelgroepen. P21-raadslid Koen van Gulik voert intensief overleg met andere fracties en het College over het woningbouwprogramma voor nieuwbouwwijk Kersenweide: hoeveel woningen komen er straks in de verschillende prijscategorieën en voor wie bouwen wij? Ook volgen wij de plannen voor nieuwbouw in de Stationsomgeving. DuurzaamheidEnergieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen: wat is, binnen de al gemaakte afspraken, haalbaar voor nieuwbouwwijk Kersenweide? P21-raadslid Jenny Houtgraaf houdt een vinger aan de pols door vragen te stellen en alle afspraken onder de loep te nemen, ook met aandacht voor het nabijgelegen Raaphofsebos: thuisbasis voor bijzondere diersoorten. Wij vroegen meermaals aandacht voor de slechte isolatiestaat van sociale huurwoningen en urgentie van verdere verduurzaming. De coalitie stemde vóór het afgeven van vergunningen voor twee zonneweides (Vlowijker en Zonnepark A12): een belangrijke stap richting een klimaatneutrale gemeente. En wegens onder andere impact op het milieu, zoeken wij manieren om het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling terug te dringen. Groen en klimaatadaptatieOnze wethouders werkten (en blijven werken) aan plannen die nodig zijn voor het verder vergroenen en klimaatadaptief maken van de gemeente: een plan voor het verminderen van restafval, een herziening van het water- en rioleringsplan met meer aandacht voor klimaatadaptatie, en een overkoepelend plan met ambities voor groen voor de komende 20 jaar. P21-raadslid Rob van Mourik houdt een ‘groene blik’ op deze ontwikkelingen. Door meerdere keren vragen te stellen aan het College en met een oproep voor een evaluatie van het vergunningsproces gaven wij ook gehoor aan zorgen van inwoners over de kap van een aantal bomen in de gemeente. Financiële en technische stukkenNaast inhoudelijke stukken is het ook de taak van de raad financiële en ‘technische’ stukken af te handelen. Dit zijn soms complexe besluiten over het stellen van prioriteiten, of andere besluiten die nodig zijn om de gemeente draaiend te houden. Als fractie en wethouders hebben wij onder andere gepleit voor meer geld voor duurzaamheid en groen. Groenere, socialere gemeentePersoneelstekorten bij de gemeente Bunnik hebben (net als bij andere gemeenten) impact op wat wij met z’n alleen kunnen bereiken. Maar alles overziend kijken wij als fractie tevreden terug op het eerste jaar van deze raadsperiode. De bereidheid tot samenwerking in de gehele raad geeft ons goede moed en wij blijven onze zes P21-zetels inzetten voor een groenere, socialere gemeente. Zin om hieraan bij te dragen? Wij maken graag gebruik van ideeën en kennis van al onze inwoners. Laat het weten aan het bestuur of de fractie. Fractie van P21

 • Gisteren is er door de gehele gemeenteraad een motie aangenomen met een oproep aan het college om bij provincie Utrecht te pleiten voor een duurzame, structurele oplossing voor landbouwverkeer in Werkhoven. Omdat de snelheidslimiet op de N229 80 km/uur is (en geen 60 km/u) mag het landbouwverkeer geen gebruik maken van deze weg en moet dit verkeer door de dorpen rijden. Met dank aan werkgroep Leefbaar & Veilig Werkhoven, hebben de indieners van de motie (Fractie Visser, P21 en D66-Bunnik) de volgende overwegingen kunnen benoemen in hun pleidooi: Door de tijd heen is het landbouwverkeer in en om Werkhoven en Cothen in intensiteit toegenomen: ook buiten de oogsttijden worden de voertuigen ingezet voor bouwprojecten en de voertuigen zijn zwaarder en breder dan vroeger het geval was. Inwoners van Werkhoven en Cothen als gevolg van doorgaand landbouwverkeer hebben dagelijks te maken met zeer onveilige verkeerssituaties, trillingen en fijnstofuitstoot van de landbouwvoertuigen. Agrariërs en loonwerkers zelf ook niet van harte door de dorpen heen rijden. Hier kan je meer lezen over de zorgen van Leefbaar & Veilig Werkhoven. De fractie van P21 deelt deze zorgen en is daarom blij dat de motie unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen.

 • Bericht vanuit de fractie: Terwijl wij in de gemeente Bunnik tijdens de afgelopen jaarwisseling rustig konden genieten van het mooie vuurwerk dat de nachtelijke hemel belichtte met alle kleuren van de regenboog: werden hulpverleners in onze buurgemeenten Zeist en Utrecht bekogeld met vuurwerk; heeft een tiener in buurgemeente Utrecht door vuurwerk zwaar en blijvend lichamelijk letsel opgelopen; zijn wilde vogels op de vlucht geslagen (wilde vogels vliegen tijdens het vuurwerk soms tot 500 km om een rustige slaapplek te vinden en kunnen daarna nog dagen van slag zijn); en is zo’n 250.000 kilo fijnstof de lucht ingeschoten (waaronder zware metalen waarvan het effect op mens en natuur onbekend is). Het draagvlak onder de landelijke bevolking voor een verbod op consumentenvuurwerk groeit (thans 65%, in 2016 42%). Omliggende gemeenten beseffen dat er ‘iets’ moet gebeuren. Er zijn al lokale verboden ingesteld in Soest en Utrechts Heuvelrug, Zeist werkt richting een mogelijk lokaal verbod, Utrecht is aan het zoeken. Deze gemeenten, onze buurgemeenten, snappen dat het niet zo door kan gaan. Wij willen onze koppen niet in het zand steken omdat de jaarwisseling in onze eigen gemeente – tot nu toe – rustig verloopt. Wij willen steun geven aan de gemeenten waar het ieder jaar opnieuw uit de hand loopt. Wij willen steun geven aan de hulpverleners die al jaren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Daarom heeft P21 in de raadsvergadering van 23 februari 2023 een motie ingediend met een oproep aan het college een duidelijk signaal richting het kabinet en de Tweede Kamer af te geven met de uitgesproken urgentie om dit jaar tot een landelijk verbod op bezit, verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk te komen. Deze motie, mede-ingediend door Fractie Visser en D66-Bunnik, is met 10 van de 17 stemmen aangenomen. VVD en CDA stemde tegen deze motie. Jenny Houtgraaf, Raadslid P21

 • Gisterenavond (26 januari) is een collegevoorstel voor een ‘doelgroepenverordening’ door de gemeenteraad aangenomen. Deze verordening is een instrument om woningen betaalbaar te houden. Op initiatief van P21 heeft de Raad bij verschillende gelegenheid gevraagd om concrete maatregelen die de woningspeculatie moeten tegengaan en die de schaarse woningen ook bereikbaar moeten maken voor mensen die het niet zo breed hebben, die geen vermogende ouders hebben, die geen overwaarde te gelde kunnen maken, kortom de lagere en de middeninkomens tot, zeg anderhalf keer modaal, ongeveer Euro 60.000. De woningmarkt is uit zijn voegen is geraakt. En nu zitten de gemeentes met de gebakken peren. Onbetaalbare koop- en huurwoningen voor de mensen die gemeentes en de samenleving draaiende houden, de werknemers in de zorg, de politieagenten, onderwijzers, gemeenteambtenaren, enzovoort enzovoort. Gemeentes kunnen niet zoveel, want de woningmarkt wordt op landelijk niveau gevormd. Maar ze doen wat ze kunnen, en daarom is deze doelgroepenverordening bijzonder welkom. Die gaat er hopelijk mede voor zorgen dat sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en middenhuurwoningen beschikbaar blijven voor de doelgroepen waarvoor die woningen bedoeld zijn. Over doelgroepen, ik heb nog nooit een doelgroep in levenden lijve voor me gezien. Wel Mariët, ambtenaar bij de gemeente, 32, werkt drie dagen in de week in salarisschaal 10, trede 5, jaarsalaris Euro 32.000 (bij volledige baan Euro 47.000). Meester Arjen op de Bongerd, 35, staat tien jaar voor de klas, werkt drie dagen in de week en verdient Euro 45.000 bruto per jaar. Of brigadier Chantal van de politie in Zeist, salarisschaal 10, 34, die zit op Euro 36.000. Of ambtenaar verpleegkundige Harm, vijf jaar ervaring, 29, Euro 35.000. Die verdienen te veel voor een sociale huurwoning, en te weinig om een huis te kunnen kopen. En zelfs als Harm en Chantal een setje zijn en samen een huis willen kopen – het lijkt mij als politieagente eigenlijk verplicht een verpleegkundige partner te hebben gezien de verharding van de samenleving en vice versa -, met Euro 70.000, aan verzamelinkomen kunnen ze net een hypotheek van Euro 330.000 krijgen. Wij willen er maar mee zeggen, hartstikke leuk zo’n doelgroepenverordening, maar er moeten wel huizen zijn die bereikbaar zijn voor deze mensen, de doelgroepen. En dan zijn niet meteen huizen van Euro 405.000, de NHG grens. Daarvoor moet je 90.000 euro per jaar verdienen. Dat is immers 2 keer de daeb-norm, de rijkste 20% van de inwoners van Nederland. Dat is geen sociale koop meer. Daar moet in onze nieuwbouwplannen een mouw aan gepast worden. Nou is dit instrument (de doelgroepenverordening) een noodverband – kijk naar de hoogte van de sanctie, daar lach je om met een ton overwaarde. Wij vinden dat ook andere middelen in de eerste-hulptas van de gemeente moeten worden ingezet zoals het Maatschappelijk gebonden eigendom. We stellen ons vooralsnog tevreden met het vooruitzicht dat die in een later stadium gebruikt gaan worden. Alles om te voorkomen dat nieuwbouw ruimte biedt aan speculatie. Koen van Gulik, Raadslid P21

 • In de raadsvergadering van 20 december is met een meerderheid door D66, fractie Visser en P21 ingestemd met een noodfonds voor kwetsbare huishoudens met lagere (midden) inkomens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. CDA en VVD stemden tegen het voorstel. Het noodfonds bedraagt vooralsnog € 100.000,- en geeft ruimte tot adequaat handelen in situaties die zich daarvoor lenen. Informatie over de precieze uitvoering wordt door de gemeente nader bekendgemaakt  P21 is voor een ruimhartiger beleid als het gaat om mensen die het moeilijk hebben of gaan krijgen. Naar aanleiding van een motie van P21 in de raadsvergadering van 10 november is het noodfonds opgesteld. Binnen de fractie wordt dit gezien als een goede stap. Bedoeling is wel dat er in de komende tijd gezocht wordt naar oplossingen die meer structureel van aard zijn.

 • De afgelopen weken hebben wij gezien hoe belangrijk bomen zijn voor de inwoners van Bunnik. Tijd voor een korte opsomming vanuit de fractie van P21 over een aantal zaken die de laatste weken hebben gespeeld. Populieren aan de Marsdijk: in overeenstemming met beleidsregels gekapt? Een aantal bomen aan de Marsdijk is deze herfst gekapt. De kap van deze bomen is onderdeel van een onderhoudsronde vanuit de gemeente waarin 116 bomen zijn gekapt (ca. 1% van de bomen op gemeentegrond). ‘Oei wat zonde’ was de reactie van een inwoner over de kap van de bomen aan Marsdijk. Andere inwoners maakten zich ook zorgen en hebben een brief aan de gemeente verstuurd om deze zorgen kenbaar te maken. P21 heeft technische gegevens over de kap van deze bomen opgevraagd. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat een boomveiligheidscontrole had laten zien dat een aantal van de bomen problemen had zoals plakoksels, scheuren of afgebroken takken. Niet zo erg dat de gemeente meteen moest kappen maar wel erg genoeg om vervolgstappen te nemen. Wij hebben van de gemeente begrepen dat er voor deze bomen toen een afweging gemaakt is (voordelen/nadelen kappen) op basis van het puntensysteem in de beleidsregels. Deze afweging vormt de onderbouwing voor het verlenen van kapvergunningen voor de bomen aan de Marsdijk. Ons is verteld door de gemeente dat er een vervangingsplan gemaakt is voor de bomen met een combinatie van soorten populieren. Ook voor andere bomen die gekapt zijn als onderdeel van deze onderhoudsronde zijn wij verzekerd dat er vervangende bomen worden geplant. Abelen aan het Oostromsdijkje: tekortkomingen in het vergunningsproces? Ook bomen aan het Oostromsdijkje stonden op de nominatie gekapt te worden. Fractie Visser heeft terechte vragen gesteld aan de gemeente over de kapvergunning voor deze bomen. De gemeente had een aantal vergunningen voor de kap van bomen in het buitengebied samengevoegd en gepubliceerd onder de naam van één locatie terwijl deze vergunning over meerdere locaties ging. Deze vergunningsaanvraag was dus niet helder gecommuniceerd. De fractie van P21 deelt de mening van Fractie Visser dat het vergunningsproces tekort heeft geschoten. Maar de mening van Fractie Visser dat het proces opnieuw doorgelopen moet worden delen wij niet. Voor zover wij kunnen beoordelen lijkt het dat het opnieuw doorlopen van het proces niet tot een andere uitkomst gaat leiden. De kap van deze bomen lijkt te voldoen aan de beleidsregels. Als raadslid ben je gekozen (soms moeilijke) afwegingen te maken. Als P21 concluderen wij dat wij vooruit willen kijken: hoe zorgen wij ervoor dat dit in de toekomst niet weer gaat gebeuren? Wij vragen dus bij de komende raadsvergadering voor een evaluatie van het proces met concrete afspraken over verbeterpunten zoals communicatie naar inwoners toe. UPDATE 22-12-2022: Het verzoek van P21 aan het College voor een evaluatie van het proces is door de raad aangenomen (16 stemmen voor, 1 stem tegen). Het verzoek van Fractie Visser voor het opnieuw doorlopen van het proces kreeg geen meerderheid (2 stemmen voor, 15 tegen). Populieren langs de Kromme Rijn: verantwoordelijkheden gemeente? Een aantal bomen naast de Kromme Rijn ten noordwesten van Bunnik zijn ook gekapt. Deze bomen stonden op particuliere grond en de kap hiervan staat dus los van de gemeentelijke onderhoudsronde. Een aantal inwoners hebben hun zorgen over de kap van deze bomen geuit in een brief aan de gemeente. Zij hebben vraagtekens gezet bij de verantwoordelijkheden van provincie en gemeente voor de beslissing om de kap van deze bomen toe te staan. Inwoners zoeken ook manieren om de natuurwaarden van grond dicht bij de Kromme Rijn te verhogen en/of beter te beschermen. Over deze punten stellen wij vragen in de komende raadsvergadering. UPDATE 22-12-2022: In reactie op de brief van inwoners en vragen van P21 heeft de wethouder bevestigt dat er een kapvergunning aangevraagd had moeten worden voor deze bomen. Hoewel de aanvraag van een vergunning de kap hoogstwaarschijnlijk niet tegen had kunnen houden, had er dan wel eisen gesteld kunnen worden over bijvoorbeeld fasering en herplant. Daarom gaat de gemeente de grondeigenaar alsnog verplichten tot het indienen van een vergunningsaanvraag en gaat eisen over herplant stellen. Over opties voor het beter beschermen van de natuurwaarden van grond langs de Kromme Rijn is er geen eenvoudig antwoord. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden.

 • Bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart is het stokje overgedragen aan de nieuwe raad. Duurzaamheid blijft één van de belangrijkste thema’s voor P21. Wij zetten het werk van de vorige fractie voort. Hoe kunnen wij het beste onze hoge ambities op het gebied van duurzaamheid verwezenlijken? Bij deze brengen wij je graag op de hoogte van wat wij sinds de verkiezingen hebben gedaan. Enorme opgave Ten eerste een stukje achtergrond: gemeenten worstelen met de enorme opgave van de transitie naar een duurzame samenleving. Onderzoek uit 2020 liet zien dat gemeenten met maar één of twee fte’s (medewerkers) op duurzaamheid, zoals de gemeente Bunnik, deze complexe, ingrijpende opgave nauwelijks van de grond kunnen krijgen. Het onderzoek liet ook zien dat het meten van vorderingen een grote uitdaging is voor gemeenten: lig je op koers en waarop moet je sturen voor maximale impact? Coalitieafspraken In april hebben wij in het coalitieakkoord met D66-Bunnik afspraken gemaakt om deze uitdagingen aan te pakken. Je kunt het akkoord hier lezen. Wellicht de belangrijkste afspraak op het gebied van duurzaamheid is de versterking van het ambtelijke team Duurzaamheid met twee extra fte’s. Om geld structureel vrij te maken voor, onder andere, deze versterking komt er in 2023 een OZB-verhoging: geen makkelijke beslissing, zeker in deze tijden. Maar de knoppen waaraan een gemeente kan draaien om structureel extra geld beschikbaar te maken zijn beperkt.Een tweede belangrijke afspraak in het coalitieakkoord gaat over het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik. Zo’n programma met concrete acties geeft focus en maakt het meten van vorderingen en sturen op impact mogelijk.Een bijzonder belangrijk onderdeel van de coalitievorming was het benoemen van de wethouders. Erg blij zijn wij met het College. Hilde de Groot (GroenLinks) neemt onder andere de portefeuille duurzaamheid voor haar rekening en brengt waardevolle kennis en ervaring mee. Voorzichtig positief Helaas komt het geld voor de versterking van het team Duurzaamheid pas vanaf 2023 vrij en zijn er geen garanties in de huidige krappe arbeidsmarkt dat de uitbreiding van het team gelijk vanaf het begin van 2023 gaat lukken. Het Uitvoeringsprogramma komt pas als het team uitgebreid is en/of geld beschikbaar is. Deze vertraging is frustrerend: wij hadden als nieuwe fractie gelijk meer vooruitgang willen zien. Maar wij zijn voorzichtig positief dat de basis gelegd is om vanaf 2023 grotere stappen te kunnen maken, ook omdat er in 2023 meer geld voor het uitvoeren van klimaatbeleid vanuit het Rijk komt. In 2022 hebben wij moeten roeien met de (beperkte) riemen die wij hebben. Dit betekent keuzes maken, de ambtelijke organisatie niet overvragen en ons richten op zaken die nu wel kunnen. Energiebesparing Energiebesparing, een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie, heeft extra urgentie gekregen met de huidige geo-politieke situatie en hoge energieprijzen. Alle fracties in de gemeenteraad steunden het inzetten van geld vanuit het Rijk bestemd voor kleine energiebesparingsmaatregelen voor huishoudens die met energiearmoede kampen. We zijn erg blij dat vrijwilligers van Energie Corporatie Bunnik de uitvoering van dit project hebben opgepakt en daarmee de uitvoeringskosten laag kunnen houden. Naast deze maatregelen vindt P21 dat grootschalige verduurzaming van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen door de woningcorporaties essentieel is. Dit heeft aandacht gekregen in het coalitieakkoord, maar gezien de huidige ontwikkelingen en urgentie heeft P21 vragen gesteld aan het College. De vragen en beantwoording zijn hier te vinden. Wij zijn aan het bekijken hoe wij hieraan vervolg kunnen geven: wij missen in de beantwoording van de vragen de urgentie maar beseffen ook wel dat de gemeente in deze kwestie maar beperkte invloed heeft. Een inwoner van de gemeente heeft het onder onze aandacht gebracht dat de vergunningsprocedures belemmerend kunnen werken voor het verduurzamen van eigen woningen. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden deze procedures te vereenvoudigen, hebben wij ook hierover vragen gesteld. Als er straks meer capaciteit is binnen het team Duurzaamheid, hopen wij dit verder op te kunnen pakken. De gemeente moet natuurlijk een goed voorbeeld geven wat energiebesparing betreft. Dit hebben wij tijdens een raadsvergadering onder de aandacht gebracht: wij willen de gemeente houden aan hun belofte het gemeentehuis deze winter niet boven 19 graden te verwarmen! Duurzaam woningbouw De bouwsector zorgt voor veel uitstoot van CO2. Ook in de gemeente Bunnik zijn er grote woningbouwplannen, waaronder Kersenweide (Odijk-West). In 2021 heeft de gemeenteraad randvoorwaarden en ambities voor Kersenweide vastgesteld. De gemeente werkt de plannen nu verder uit en begin 2023 beslist de raad of wij instemmen met deze uitwerking. Als P21 hebben wij de randvoorwaarden en ambities onder de loep genomen en een aantal vragen gesteld over energieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Deze vragen en de beantwoording zijn hier te lezen. Ook aan deze vragen komt een vervolg. Zo houden wij een vinger aan de pols bij dit belangrijk onderwerp. Trots zijn wij dat in overeenstemming met een coalitieafspraak de gemeente in september jl. een Convenant Duurzaam Bouwen op ambitieniveau Goud heeft ondertekend. Voor bouwprojecten die nog uit de startblokken moeten, betekent dit vooruitstrevend hoge ambities voor duurzaam bouw. Duurzame mobiliteit krijgt ook aandacht onder dit convenant. Energieopwekking Als afronding van een proces dat in de afgelopen raadsperiode is begonnen, heeft de raad ingestemd met het afgeven van een vergunning voor een derde zonneveld in de gemeente. Nu even een pas op de plaats maken wat zonnevelden betreft. De gemeente heeft een evaluatie van het zonneveldbeleid afgerond. Als er capaciteit beschikbaar is komt er een herzien beleid en kan de raad beslissen hoeveel ruimte er nog moet komen voor zonnevelden in de gemeente. Windenergie zijn wij zeker ook niet vergeten. Helaas is er in 2021 zoveel weerstand gekomen in de samenleving tegen windenergie dat de raad toen besloten heeft nader onderzoek naar mogelijke locaties niet door te laten gaan. Alleen P21 stemde vóór dit onderzoek. In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over zorgvuldige stappen om het proces voort te zetten: deze afspraken zijn leidend voor het College. Als P21-fractie blijven wij van mening dat windenergie nodig is in de ‘mix’ van duurzame energiebronnen voor een klimaatneutrale gemeente. Ideeën? Heb jij ideeën wat wij als fractie, binnen de […]

 • Tijdens de raadsvergadering van 10 november jl. heeft de gemeenteraad het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 gepresenteerd. Een belangrijke stap waar we trots op zijn! Het raadsprogramma komt naast het Coalitieakkoord Natuurlijk in Bunnik 2022-2026 (P21-D66) te staan. Met het raadsprogramma geeft de volledige raad invulling op thema’s waar het coalitieakkoord bewust ruimte voor heeft gelaten. Het raadsprogramma kunt u hier lezen (en hier het coalitieakkoord). In het coalitieakkoord dat eerder dit jaar is overeengekomen zijn concrete afspraken gemaakt over een aantal thema’s waarvan wij als coalitie menen dat een langetermijnvisie noodzakelijk is (duurzaamheid, woningbouw, natuur en mobiliteit). In het raadsprogramma stellen wij (andere) maatschappelijke vraagstukken centraal zonder dichtgetimmerde oplossingen vooraf. Het raadsprogramma is vergelijkbaar met een langetermijnagenda; welke thema’s vinden we als gehele raad belangrijk om over in gesprek te gaan? Hiermee kunnen wij makkelijker inspelen op (maatschappelijke) veranderingen.Maar het gaat verder. We hebben uitgesproken hoe we als raad graag samenwerken en de inwoners op het juiste moment gelegenheid kunnen geven mee te denken en mee te praten. Wij zijn blij met een prominente plek in het raadsprogramma voor het sociaal domein met onderdelen die alle fracties onderschrijven. Wij hebben onder andere hoge verwachtingen van het onderzoek voor het wijzigen van eigen bijdragen, het ruimhartige minimabeleid dat we gaan voorstaan en de aanscherping van de schuldhulpverlening. De keuze om naast het coalitieakkoord een raadsprogramma op te stellen was niet een keuze voor de makkelijkste weg. Het proces om tot het raadsprogramma te komen was natuurlijk nieuw in de gemeente Bunnik. Dit heeft dan ook de nodige tijd gekost. Het college kan nu aan de slag met het verwerken van onze ambities in een collegeprogramma zodat we over concrete plannen in gesprek kunnen gaan. Dan gaan de inwoners en ondernemers echt merken welke stap vooruit we hebben gezet. Voor de leden van P21 organiseert het bestuur binnenkort een bijeenkomst over het Raadsprogramma. In deze bijeenkomst kunt u in gesprek gaan met de fractie over het programma. Fractie P21

 • Bij de presentatie van het coalitieakkoord in mei hebben wij verteld dat wij daarin concrete afspraken hadden gemaakt over een aantal thema’s waarvan wij menen dat een langetermijnvisie noodzakelijk is (duurzaamheid en woningbouw, samen met andere thema’s in het fysieke domein die hier nauw verband mee houden). Daarna zijn wij gelijk doorgegaan met gesprekken met de andere partijen over het opstellen van een raadsakkoord. In dit raadsakkoord willen wij afspraken maken over andere thema’s die aan bod moeten komen deze raadsperiode, waaronder thema’s in het sociaal domein. Met een raadsakkoord stel je maatschappelijke vraagstukken centraal en leg je met de andere partijen een gezamenlijke strategische koers vast (wat verwacht je van het college en welke rol zie je voor de raad). Je geeft een duidelijke richting aan de thema’s waar een meerderheid van de raad mee aan de slag wil, zonder dichtgetimmerde oplossingen vooraf. Dit biedt ruimte gedurende de raadsperiode voor profilering van alle partijen met positieve politiek, met debat gefocust op inhoud en het zoeken naar oplossingen. Je kunt dus voor deze thema’s makkelijker inspelen op (maatschappelijke) veranderingen. Niet alle onderwerpen die wij als P21 belangrijk vinden zullen opgenomen kunnen worden in de coalitie- of raadsakkoorden. Er zijn onderwerpen waarvoor er op dit moment geen meerderheid in de raad te vinden is. Ook moeten wij als raad (moeilijke) keuzes maken qua prioritering. Maar (net als iedere fractie) staan wij natuurlijk vrij gedurende de raadsperiode meerderheden voor andere onderwerpen te zoeken en deze onderwerpen te agenderen. De keuze om (naast het coalitieakkoord) een raadsakkoord op te stellen is niet een keuze voor de makkelijkste weg. Het proces vergt tijd. Niet alleen omdat je met meer partijen te maken hebben. Maar ook omdat wij hier in de gemeente Bunnik voor het eerst een raadsakkoord opstellen. Inzet is nodig. Wantrouwen moet je zien te overwinnen. Maar stapje voor stapje komen wij vooruit en wij hebben er vertrouwen in dat wij na de zomervakantie een raadsakkoord zullen kunnen presenteren dat samen met het coalitieakkoord, met gelijke prioriteit, een integrale opdracht geeft aan het college. Wij houden jullie op de hoogte. Fractie, P21.

 • Met trots presenteren wij het coalitieakkoord van P21 en D66 Bunnik, ‘Natuurlijk in Bunnik’. Het is een coalitieakkoord met concrete afspraken over twee belangrijke thema’s. We menen dat voor deze thema’s een langetermijnvisie noodzakelijk is: een klimaatneutraal Bunnik en een Bunnik met betaalbare woningen voor iedereen. Wij hebben afspraken gemaakt om de komende 4 jaar te werken aan het bouwen van een diverser woningaanbod, voor starters, ouderen en voor mensen met een kleinere portemonnee. Daarnaast hebben we ambitieuze afspraken gemaakt om te werken naar een klimaatneutraal Bunnik, Odijk en Werkhoven in 2040. Verder hebben we afspraken gemaakt over thema’s die hier nauw verband mee houden: bereikbaarheid en leefbaarheid, natuur en recreatie. Deze houden onder meer verband met keuzes over het gebruik van de schaarse ruimte.  Daarnaast stelt de gemeenteraad een raadsagenda op over andere belangrijke onderwerpen die aan bod moeten komen in de nieuwe raadsperiode. Op onder andere sociaal domein is het mogelijk om als gemeenteraad, met wisselende meerderheden, keuzes te maken.  Een raadsagenda geeft duidelijke richting aan de thema’s waar een meerderheid van de raad mee aan de slag wil, en biedt dus (meer) ruimte voor inwoners om mee te praten over de invulling van de thema’s. De afgelopen maanden hebben we in Bunnik ervaren dat een open houding van gemeenteraad én college over en weer van grote meerwaarde kan zijn.  Het coalitieakkoord en de raadsagenda vormen samen en met gelijke prioriteit integrale opdracht aan het college.   Dit akkoord ligt op 10 mei voor in de Algemene Ledenvergadering van P21 ter instemming. Op deze ALV worden de leden van P21 geïnformeerd over de inhoud van het akkoord en mogen zij zich vervolgens uitspreken of ze dit akkoord als P21 willen aanvaarden of niet. Amenderen van het akkoord is niet mogelijk: de ALV mag alleen een ja of nee uitspreken. Aanmelding vooraf voor de ALV is noodzakelijk. U kunt hier aanmelden. De namen van de wethouderskandidaten zijn nog niet openbaar gemaakt. Hierbij speelt het verplichte screeningsproces. We hopen dat dit vóór de ALV wel kan. Dit is echter nog niet zeker.   We kijken uit naar de ALV en in gesprek met u te gaan over dit akkoord.   Fractie van P21.  Lees hier de volledige tekst van het coalitie-akkoord “Natuurlijk in Bunnik”