Het scholeneiland: vragen en antwoorden

De bebouwing van een deel van het groen rond het scholeneiland in Bunnik leidt tot veel discussie en vragen vanuit bewoners van onze gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders zond hierover op 25 april 2017 een Informatienota scholeneiland. Hieronder geeft de fractie antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Woordvoerder in de fractie: Arie Viskil.

Vragen  en antwoorden P 21 Scholeneiland Bunnik

1. Er waren veel insprekers tijdens de raadsvergadering die het groen op het scholeneiland graag willen behouden. Er zijn veel handtekeningen opgehaald bij bezorgde ouders en buurtbewoners. Hoe heeft u deze belangen meegewogen in uw besluit?
De raadsfractie van P21 heeft dit zeker meengenomen en ingebracht. Mede als resultaat hiervan is in de plannen is gekeken hoe zoveel mogelijk groen te behouden en hoe efficiënt met het benodigde aantal parkeerplaatsen om te gaan. Zo Zijn er bijvoorbeeld tweemaal zo weinig parkeerplaatsen gekomen als eerst voorzien en een deel van de parkeerplaatsen zal buiten het nu groene terrein komen.Het besluit tot bebouwing is al jaren oud; de omwonenden hebben toentertijd een planschadevergoeding gekregen. Bovendien zijn het gezondheidscentrum en de woningen voor dementerenden echt nodig.
2. Er is veel leegstand in Bunnik. Waarom zorgt de gemeente niet dat daar eerst gebouwd wordt voordat ons waardevolle groen bebouwd wordt?
Op sommige plaatsen is leegstand in Bunnik. Dat is niet te vermijden en is onderdeel van een ruimtelijke ontwikkeling van een dorp of stad. De initiatiefnemers van het woonzorgcentrum en het gezondheidscentrum hebben verschillende locaties onderzocht voordat zij uitkwamen op de locatie Scholeneiland. Hun plan realiseren op andere locaties was niet haalbaar omdat ze qua omvang bijvoorbeeld niet passend bleken.

3. Het beleid is dat mensen langer thuis moeten wonen. Daar ontstaat de komende jaren dus ruimte in bijvoorbeeld woonzorgcentrum Bunnichem , ook al is er nu een wachtlijst. Waarom kunnen de woningen voor dementerende ouderen niet in het bestaande woon-zorg centrum?
Het beleid dat mensen langer thuis moeten wonen is voornamelijk gericht op de wat lichtere zorg. Daarnaast is er juist sprake van een verdere vergrijzing wat er voor zorgt er meer plekken voor zwaardere psycho-geriatrische zorg noodzakelijk is, zoals zorg voor dementerenden. Nu is er vaak geen plek voor dementerenden en dreigen ze buiten onze gemeente te moeten gaan wonen, wat de tragiek voor de familieleden alleen nog maar groter maakt. Voor deze zwaardere zorg zijn op het Scholeneiland 14 plaatsen voorzien. Uit de analyse van de behoefte aan lichtere en zwaardere zorgplaatsen, rekening houdend met het langer thuis wonen, komt naar voren dat de plannen op het Scholeneiland Bunnik niet leiden tot leegstand in Bunninchem. Integendeel, de plaatsen voor dementerenden zijn hard nodig.

4. Wat is de meerwaarde van een nieuw gezondheidscentrum ten opzichte van het oude?
Het nieuwe gezondheidscentrum biedt ruimte aan meer zorgverleners. Daarnaast werkt de zorgverlening steeds meer wijk- en gemeentegericht en multidisciplinair. Dit betekent dat burgers in toenemende mate voor zorg, ook complexere, in hun eigen omgeving, de 1ste lijn, terecht moeten kunnen in plaats van in grote ziekenhuizen of instellingen, de 2de lijn. Denk ook aan spreekuren van specialisten in het centrum. De huisartsen hebben er meer taken bij gekregen, en hebben hierdoor ruimtegebrek in de huidige praktijken. In een nieuw centrum wordt zowel het ruimtegebrek als de overgang van 2de naar 1ste lijn voor de toekomst gerealiseerd.
De nauwere samenwerking tussen allerlei zorgverleners in de 1e lijn zoals huisartsen, wijkverpleging, fysiotherapie, apothekers, psychologen, logopedie, verloskundigen, tandartsen, mondhygiënisten, etc. maakt het wenselijk om ook fysiek bij elkaar onder een dak gevestigd te zijn. Het Centrum voor Elkaar, het zorgloket van de gemeente Bunnik, zal een aantal dagdelen per week gebruik maken van het gezondheidscentrum. Ook voor burgers heeft het voordelen om op één vertrouwde plaats zorg te kunnen krijgen. Door korte lijnen kan snel en eenvoudig de benodigde zorg met elkaar afgestemd worden.

5. P21 heeft steeds gezegd dat zij staat voor het behoud van het groen. Nu er mogelijk een gezondheidscentrum komt, lijken er veel meer parkeerplaatsen nodig te zijn dan oorspronkelijk bedoeld, wat ten koste gaat van het groen. Hoe gaat u dat oplossen? Hoe is het aantal benodigde parkeerplaatsen berekend?
Het aantal benodigde parkeerplaatsen is berekend op basis van normen over hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor dit soort functies. Er is alles aan gedaan om dit aantal zo laag mogelijk te houden. Als deze plaatsen er niet zouden komen, betekent dat de buurt te maken krijgt met parkeeroverlast. Om deze plaatsen te verschaffen is eerst gekeken naar het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte direct rond het Scholeneiland dat benut kan worden voor het gezondheidscentrum. De rest van het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt centraal gerealiseerd tussen het gezondheidscentrum en de Laan van Broekhuizen. Zo blijven groengebieden langs de Pastoor Heggelaan en de Boslaan groen.

6. Zo’n gezondheidscentrum zorgt bovendien voor veel extra verkeer in de woonwijk. Daar is die woonwijk en de straten die er naartoe leiden niet voor bedoeld. Hoe gaat u dat in goede banen leiden? De ingang van de parkeerplaats naar het gezondheidscentrum ligt bijvoorbeeld  recht tegenover de Wethouder Schaaplaan, die niet als ontsluitingsweg bedoeld is. Hoe gaat u voorkomen dat bezoekers massaal via die weg naar de parkeerplaats rijden?
De wegen naar het Scholeneiland toe kunnen de extra verkeersbewegingen aan. De ingang naar de parkeerplaats van het gezondheidscentrum is op dezelfde plek gehouden als in de oude plannen. Toen was met de buurt afgesproken om de ingang recht tegenover de Wethouder Schaaplaan te situeren om te vermijden dat  autolichten op de ramen van de woningen schijnen bij het uitrijden van de parkeerplaats. De Wethouder Schaaplaan functioneert in de huidige situatie niet als hoofdontsluitingsweg voor het Scholeneiland, en door de locatie van de parkeerplaats verandert dat  niet.

7. Ten tijde van de besluitvorming van de bouw van de MFA waren de 2 extra gebouwen nodig om de MFA te kunnen bekostigen. Inmiddels heeft de gemeente de afgelopen jaren geld over gehouden. De noodzaak om te bouwen is daarmee dus weg. Waarom moet er nu toch gebouwd worden?
Nog steeds is het zo dat de grondopbrengsten van drie locaties, het Anne Frankterrein, Churchill-locatie en het Scholeneiland de dekking verzorgen van de bouw van de MFA. De MFA is al gebouwd, de locatie Anne Frankterrein en de Churchill-locatie zijn ontwikkeld en hebben hun geld opgebracht. Maar in de gemeentebegroting wordt er nog steeds vanuit gegaan dat de ontwikkeling van Scholeneiland het restant van de begrote dekking oplevert. Als we de plannen zouden schrappen kost dat de gemeente veel geld.

8. Waarom moeten de gebouwen zo dicht op de scholen?
Indertijd is er een ontwerp gemaakt voor MFA en het Woonzorgcentrum samen in het midden van het Scholeneiland. Het was één gebouw. Het gebouw was ontworpen met `beuken’ met speelruimten tussen de beuken. Door de centrale ligging ligt de grote open ruimte aan de buitenkanten van het Scholeneiland. Het basisidee voor de bebouwing is verwerkt in het bestemmingsplan. De afstand tussen scholen en gezondheidscentrum/ woonzorgcentrum is niet anders dan in de oorspronkelijke  plannen.  Ten opzichte van de eerste schetsen van het gezondheidscentrum is de ruimte tussen de scholen en de nieuwe gebouwen wel groter. En er blijft een open ruimte tussen de scholen en de  nieuwe gebouwen, wat een wens van de scholen was.

9. Er wordt steeds verwezen naar het bestemmingsplan. Maar dat kan toch gewijzigd worden?
Een bestemmingsplan kan gewijzigd worden. Veel varianten voor de bebouwing zijn verkend op voor- en nadelen. Uiteindelijk heeft het college besloten om het bestemmingsplan niet te wijzigen. Het bestemmingsplan met het besluit tot bebouwing is al jaren oud en is toentertijd al uitvoerig besproken, inclusief een uitspraak bij de Raad van State. De omwonenden hebben een planschadevergoeding gekregen.

10. Waarom worden de nieuwe gebouwen niet onder dezelfde architectuur gebouwd als de MFA zelf?
Het college is erg trots op de architectuur van de Kersentuin, en wil dat de architectuur van de twee nieuwe gebouwen hier goed bij past. Het college laat zich voor wat betreft de architectuur van beide plannen adviseren door de Welstandcommissie. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe gebouwen zal door Welstandcommissie getoetst worden.

11. Waarom staat u nu toch een derde laag toe op de woningen voor dementerende ouderen?
Deze derde bouwlaag is noodzakelijk om in het complex 14 intramurale eenheden en 16 woningen te realiseren. Deze omvang van het woonzorgcentrum maakt het mogelijk om 24-uurs zorg te realiseren. Met minder eenheden is dit financieel niet haalbaar.

12. In hoeverre zullen de nieuwe gebouwen milieuvriendelijk gebouwd worden?
De fractie zet ook hier in op milieuvriendelijke bouw. Zo zal de fractie bij het college aandringen dat dit complex aardgasloos en “full electric” zal worden gebouwd.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram

5 gedachten over “Het scholeneiland: vragen en antwoorden”

 1. Dat de handtekeningen zijn meegenomen in de plannen is onjuist. De plannen waren al ontwikkeld voordat de handtekeningen verzameld waren, laat staan voor ze aangeboden zijn.
  Op woensdag 8 maart heb ik met mede-aanwonenden een gesprek gehad met wethouder Erica Spil. Ik heb van die bijeenkomst notulen gemaakt. Tijdens dat gesprek is ons verteld dat: “het gezondheidscentrum maar twee lagen zal hebben en de zorgwoningen 3 lagen, dat er nog maar ongeveer 45 parkeerplaatsen op het scholeneiland nodig zullen zijn.”
  P21 negeert de handtekeningenactie dus volledig. Dat mag, een partij hoeft niet te luisteren naar de burger, maar pretendeer niet dat de handtekeningen zijn meegewogen.

 2. Beste Martin,
  De handtekeningen zijn inderdaad niet meegenomen bij het maken van de plannen. Nadat er een voorstel van de initiatiefnemers van de zorgwoningen voor dementerende ouderen en het gezondheidscentrum was ingediend, is deze info door het college naar de Raad gestuurd. Tijdens dit traject is er een sessie in het Open Huis geweest met veel insprekers die voor en tegens hebben ingebracht. Daarna is er op 24 november in een opiniërende raadsvergadering over gesproken en hebben alle fracties aangegeven dat er binnen de afspraken van het in 2010 afgesproken bestemmingsplan gebleven moest blijven en heeft de Raad het college gevraagd om met de initiatiefnemers en de betrokkenen in gesprek te gaan om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van initiatiefnemers en insprekers (betrokkenen).

  Door wethouder Spil is vervolgens met alle betrokkenen gesproken en heeft zij een zich, namens het college, een mening gevormd. Ten tijde van deze gesprekken was al bekend dat een groot aantal handtekeningen, ter behoud van groen en tegen bebouwen op het Scholeneiland, zou worden aangeboden aan het college. Wethouder Spil van P21 heeft bij haar afweging terdege rekening gehouden met deze actie. De gesprekken, inclusief de handtekeningenactie hebben er toe geleid dat de initiatiefnemers hun plannen hebben aangepast.

  Alex Kaat, bestuurslid – namens fractievoorzitter Arie Viskil

 3. Beste Alex,

  Dank voor je reactie.
  Zou ik mogen weten op welke punten de plannen zijn aangepast n.a.v. de gesprekken en de handtekeningenactie? Bij mijn weten zijn de plannen op geen enkel punt meer gewijzigd sinds wij op 8 maart een gesprek hebben gehad met wethouder Spil. Tijdens dat gesprek is ons al verteld dat het zorgcentrum maar twee lagen zou krijgen vanwege gebrek aan belangstelling van zorgverleners en dat er, mede hierdoor, maar ongeveer 45 parkeerplaatsen nodig zouden zijn. Dat er een brede groenstrook aan de Laan van Broekhuijzen zou komen was toen ook al onderdeel van de plannen.

  Ik zie dus nog steeds niet in hoe ons gesprek en/of de handtekeningen op een of andere manier zijn meegenomen/meegewogen in de plannen. De enige aanpassing t.o.v. de oorspronkelijke plannen zijn m.i. het directe gevolg van gebrek aan belangstelling van zorgverleners om naar het nieuwe gezondheidscentrum te verhuizen. Ik heb sterk het gevoel dat ons gesprek een wassen neus was en dat de plannen voor de wethouder vast stonden, ongeacht hoe het gesprek zou verlopen.

  Martin Bootsma, een teleurgesteld Groen Links en P21-stemmer die graag zou willen dat zijn kinderen op een groen scholeneiland naar school kunnen gaan.

 4. In een aantal brieven aan P 21 heb ik gevraagd om aan te geven op welke gegevens, cijfers zij zich baseert wanneer wordt gesproken over de noodzaak om extra intramurale verpleeghuisplaatsen te realiseren. Ook het college heeft deze onderbouwing van haar besluit niet gegeven. Zorgcentrum Quarijn baseert zich op cijfers uit 2015. Deze zijn sinds de invoering van de Wlz ter vervanging van de AWBZ achterhaald. De gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen is sindsdien landelijk gezakt van ruim 2 jaar voor 2015 naar momenteel 9 maanden (gegevens Actiz). Landelijk neemt de vraag naar verpleeghuisplaatsen in sterke mate af en worden verzorgingshuizen afgebouwd en gesloten. Licht dementerende ouderen, de categorie waarvoor zorgwoningen op het scholeneiland zouden worden gerealiseerd, komen nergens meer voor opname in aanmerking. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur wil ik weten op welke cijfers de gemeente zich baseert om zorgwoningen op het scholeneiland te realiseren. Welke cijfers hanteert de gemeente die duidelijk maken hoe Quarijn in de naaste toekomst haar huidige 58 plaatsen intramurale zorg en haar 20 plaatsen verpleeghuiszorg invult en hoe kan zij nog extra plaatsen verpleeghuiszorg op het scholeneiland verantwoorden.
  De handtekeningenactie was gericht op handhaving van groen ten behoeve van het belang van bewegen van schoolkinderen tijdens en na schooltijd. Mijn brieven aan P 21 en mijn inspreken en dat van de vele andere insprekers in het open huis waren eveneens hierop gericht. In bovenstaande reactie van Alex komen de belangen van kinderen in het geheel niet aan bod. Dit geldt ook voor de Informatienota van de wethouder. Ik vind dit een ernstig tekort aan serieuze omgang met inwoners, die aandacht vragen voor de belangen van kinderen. Wat Alex als antwoord geeft onder punt 1, minder parkeerplaatsen en daardoor wat meer groen, is een schijnoplossing. Het gaat dan om rafelranden groen die niet geschikt zijn voor bewegingsonderwijs, sport en spel van kinderen, wat de kern van alle inspraak en van de handtekeningenactie is.
  Kortom, het feit dat P 21 niet inhoudelijk ervan blijk geeft, dat zij de zorgen van vele inwoners van Bunnik niet serieus neemt, brengt mij bij de wanhoop die Joris Luyendijk in zijn boekje ‘Kunnen we praten’ beschrijft en daarmee zijn begrip voor vele mensen zich wenden tot populistische partijen. Hij zou er zelf haast ook toe geneigd zijn maar hij weet zo langzamerhand niet meer waar hij wel op moet stemmen. Ik schrok er erg van om bij de laatste verkiezingen te constateren dat in enkele stemlokalen in onze gemeente het aantal PVV stemmers rond de 10% en daarboven ligt en dat in totaal bijna 8 % van onze inwoners op de PVV stemt. Ik denk dat wij het signaal van Joris Luyendijk ter harte moeten nemen.
  Wat betreft de meerwaarde van een tweede gezondheidscentrum op het scholeneiland is de reactie van Alex echt niet overtuigend. Het zijn algemeenheden die ook hier weer niet door feiten worden onderbouwd en niet berusten op een meerwaarde ten opzicht van de huidige situatie, waar voor de twee huisartsenpraktijken die beogen deel te nemen in het tweede gezondheidscentrum prima huisvestingsoplossingen in het centrum van het dorp gevonden kunnen worden.

 5. In de voorlaatste alinea die begint met ‘Kortom …’ staat per abuis het woordje ‘niet’ voor serieus. Dit moet weg

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.